Oficjalny serwis internetowy Gminy Bejsce   * AKTUALNOŚCI *
 
Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw

Monitor polski
 

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 Ksiązka telefoniczna mieszkańców

    Wrota świętokrzyskie

  e - świętokrzyskie

Perły Ponidzia
 

 


 

   


      
 

Archiwumhttp://sip.e-swietokrzyskie.pl/.

 

Referendum ogólnokrajowe 6 wrzesień 2015r.

Aktualności Powiatowe

Wirtualny spacer po Gminie Bejsce i Powiecie

 Kazimierskim

 

Wiadomości z Bejsc, okolic i regionu

 

PRZETARGI, NIERUCHOMOŚCI

ZAPROSZENIE

I edycja Turniej młodzieżowy

Piłka nożna szkół podstawowych i gimnazjum

 2015 r.

 Gmina Bejsce organizuje Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Wójta Gminy Bejsce - jest to I edycja.

Rozgrywki odbywać się będą na boisku sportowym przy

Samorządowej Szkole Podstawowej w Bejscach

w dniu 19.07.2015r (Niedziela). Rozpoczęcie spotkań o godzinie 12 : 00

Czas rozgrywek: 2 x 20 minut

Zgłoszone drużyny

1.Bejsce

2. Dobiesławice

3. Sędziszowice

I mecz:   Bejsce - Dobiesławice godz. rozpoczęcia:  12:00

II mecz:  Dobiesławice - Sędziszowice godz. rozpoczęcia:  13:00

III mecz:  Bejsce - Sędziszowice godz. rozpoczęcia: 14:00

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH

ZAPROSZENIE

Rajd Rowerowy i Parada Motocykli w gminie Bejsce

19 lipca 2015

    

Zapraszamy na Rajd Rowerowy i Paradę Motocykli, która odbędzie się dnia 19 lipca 2015r. start o godz. 16:00 na placu targowym w Bejscach. Zapisy do 15 lipca 2015r. u sołtysów, świetlicowych lub w Urzędzie Gminy w Bejscach pod nr tel. 41-35-11-010 w.25.

W RAJDZIE ROWEROWYM " Poznajemy gminę Bejsce" MA WZIĄĆ UDZIAŁ UTYTUOWANY

 KOLARZ ZBIGNIEW PIĄTEK ,

 OBECNIE WÓJT GMINY PIEKOSZÓW

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 28

Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia Upał/2

Obszar wojewodztwo świętokrzyskie

Ważność (cz. urz.) od godz. 13:00 dnia 04.07.2015 do godz. 20:00 dnia 08.07.2015

Przebieg Prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 30・・C do 35・・C. Temperatura minimalna

w nocy od 16・・C do 21・・C.

Prawdopodobieństwo

wystąpienia zjawiska(%)

powyżej 95%

Uwagi Brak.

Dyżurny synoptyk Piotr Ramza

Godzina i data wydania godz. 07:11 dnia 03.07.2015

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAL/2 woj.swietokrzyskie od 13:00/04.07 do 20:00/08.07.2015

temp. maks 30-35 st, temp min 16-21 st

RSO IMGW-PIB OSTRZEGA świętokrzyskie, upał od soboty 04.07 do środy 08.07. Temperatura

maks. od 30・・C do 35・・C. Temperatura min. od 16・・C do 21・・C.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie

dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Rajd rowerowy „Wyprawa Poprawa” organizowany przez

 Fundację Nasza Ziemia.

W niedzielę 28 czerwca 2015 roku w godzinach przedpołudniowych teren Gminy Bejsce odwiedzili uczestnicy rajdu rowerowego „Wyprawa Poprawa” organizowanego przez Fundację Nasza Ziemia.

Uczestników rajdu w miejscowości Wyszogród (przy zjeździe z drogi krajowej nr 79) przywitała liczna grupa cyklistów- mieszkańców Uściszowic na czele z Wójtem- Józefem Zuwałą, sołtysem- Łukaszem Zuwałą oraz świetlicowym- Ryszardem Drewno. Następnie wszyscy udali się do świetlicy wiejskiej w Uściszowicach, gdzie czekały chłodne napoje oraz kompot przygotowany przez świetlicowego i miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich.

Wójt Józef Zuwała przekazał gościom najważniejsze informacje na temat Gminy Bejsce, omówił zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy oraz przedstawił funkcjonowanie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie Sp. z o.o., którego udziałowcem jest Gmina Bejsce. Ponadto gospodarz gminy wręczył organizatorom rajdu broszury oraz wydaną w ubiegłym roku monografię „Bejsce wczoraj i dziś”.

Po odpoczynku w zaciszu świetlicy w Uściszowicach mieszkańcy towarzyszyli uczestnikom rajdu w dalszym odcinku trasy i wspólnie odprowadzili ich do granic gminy.

Rajd rozpoczął się w sobotę, 27 czerwca na Rynku Głównym w Krakowie, natomiast zakończy się 11 lipca w Giżycku. Najważniejszym celem akcji jest monitoring stanu czystości wszystkich odwiedzanych gmin przy użyciu mobilnej aplikacji „rEKOnesans". Do rajdu może dołączyć każdy.

...oto kilka zdjęć

W trakcie dwutygodniowego rajdu uczestnicy odwiedzą 60 gmin z terenu wschodniej Polski i przejadą blisko 900 km. Uczestnicy Rajdu sprawdzą dostępność infrastruktury służącej utrzymaniu czystości i porządku oraz gospodarce odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów, propagując właściwe postępowanie z odpadami w czasie wypoczynku oraz promując nawyki proekologiczne.

Informacja Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Świętokrzyskiego

 

Uprzejmie informujemy, iż w Gazecie Wyborczej pojawił się artykuł na temat Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego dostępnego pod adresem: http://sip.e-swietokrzyskie.pl/

...oto link

http://kielce.gazeta.pl/kielce/1,47262,18250593,Mapy_przeniesli_do_globalnej_sieci__To_cyfrowa_rewolucja.html#ixzz3e8xsLg00

 

Informacja – Budowa gazociągu Pogórska Wola – Tworzeń

Celem projektu jest budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Pogórska Wola-Tworzeń o długości 160 km i średnicy do 1000 mm, który zlokalizowany będzie w województwach: małopolskim, świętokrzyskim oraz śląskim.
Trasa gazociągu przebiegać będzie przez gminę Bejsce oraz przez tereny gmin: Skrzyszów, Tarnów, Lisia Góra, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Olesno, Gręboszów, Opatowiec, Kazimierza Wielka, Skalbmierz, Pałecznica, Radziemice, Słomniki, Iwanowice, Gołcza, Trzyciąż, Olkusz, Klucze, Bolesław, Sławków, Dąbrowa Górnicza.
Planowana realizacja inwestycji to lata: 2015-2020
Wykonawcą projektu budowlanego i wykonawczego jest firma Tractebel Engineering S.
A.

Zakończenie realizacji zadania

 pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej

w Gminie Bejsce

Zakończono realizację zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Bejsce poprzez przebudowę boiska do piłki nożnej w m. Dobiesławice, budowę placu zabaw w m. Sędziszowice oraz dokończenie rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej w m. Czyżowice”. Wykonawcą była Firma Remontowo – Budowlana Ryszarda Czajki z Królewic gm.Bejsce. Zadanie to było realizowane przy wsparciu środków z programu PROW 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Wartość całkowita zadania wyniosła 799 124,00 zł.

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Bejsce

w dniu 30 czerwca 2015 roku o godzinie 9 : 00

Zgodnie z art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm. ) zwołuję na dzień 30 czerwca 2015 roku na godz. 9°° w budynku Urzędu Gminy Sesję Rady Gminy Bejsce.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
7. Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bejscach za 2014r.
8. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bejsce za 2014 rok
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2014r.
10. Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o wykonaniu budżetu Gminy Bejsce za 2014r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bejsce.
11. Zapoznanie się z uchwałą RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez
Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014r.
12. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o wykonaniu budżetu
Gminy za 2014r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
13. Przedstawienie uchwały RIO w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
14. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014r.
15. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

• zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok
• zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bejscach za 2014 rok
• absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2014 rok
• zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Bejsce,
• zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Bejsce


16. Odpowiedzi na interpelacje.
17. Sprawy różne i wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.


Zaproszenie niniejsze, zgodnie z art.25, ust.3 wyżej cytowanej ustawy służy jako dowód usprawiedliwienia swej nieobecności w pracy.

 

Fundacja Nasza Ziemia

RUSZAMY NA WYPRAWĘ – POPRAWĘ

Kraków – Sandomierz – Zwierzyniec – Chełm – Biała Podlaska – Białystok – Ełk – Giżycko – Mikołajki – Pisz – Ruciane-Nida

  • pokonamy blisko 900 km, odwiedzimy ponad 60 gmin oraz 40 mazurskich przystani i portów

  • przemierzymy m.in. Puszczę Niepołomicką, Lasy Janowskie, Poleski Park Narodowy, Biebrzański Park Narodowy, Podlaski Przełom Bugu

  • odwiedzimy m.in. pałac w Niepołomicach, Małopolską Drogę św. Jakuba, rynek i trasę podziemną w Sandomierzu, Szlak Dziedzictwa Kulturowego, zabytki Zamościa, Giżycka

  • opływamy jez. Niegocin, Tałty, Mikołajskie, Śniardwy, Bełdany, jez. Nidzkie

  • uprzątniemy wyspę Pajęczą na jez. Śniardwy

 

W planach mamy:

  • monitoring stanu czystości i porządku w odwiedzanych gminach przy użyciu aplikacji mobilnejrEKOnesans,

  • monitoring dostępności infrastruktury gospodarce odpadami ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów,

  • promocję właściwego postępowania z odpadami w czasie wypoczynku,

  • propagowanie proekologicznych i odpowiedzialnych zachowań.

 

DOŁĄCZCIE DO NAS!

I ETAP Rajd rowerowy ścianą wschodnią Kraków – Giżycko 27 czerwca – 11 lipca

Startujemy z Krakowa 27.06.2015r. o godz. 11:00

O godz. 10:30 uczestnicy spotykają się na płycie Rynku Głównego w Krakowie pod Wieżą Ratusza. Stamtąd o godzinie 11:00 wystartuje Wyprawa – poprawa.

Ramowy plan rajdu:
Dzień 1: Kraków – Niepołomice – Uście Solne (58 km)
Dzień 2: Uście Solne – Nowy Korczyn – Pacanów (64 km)
Dzień 3: Pacanów – Połaniec – Osiek – Łoniów (62 km)
Dzień 4: Łoniów – Koprzywica – Sandomierz (29 km)
Dzień 5: Sandomierz – Janów Lubelski (65 km)
Dzień 6: Janów Lubelski – Biłgoraj – Zwierzyniec (64 km)
Dzień 7: Zwierzyniec – Zamość – Skierbieszów (49 km)
Dzień 8: Skierbieszów – Chełm – Sawin (56 km)
Dzień 9: Sawin – Parczew (64 km)
Dzień 10: Parczew – Komarówka – Biała Podlaska (60 km)
Dzień 11: Biała Podlaska – Milejczyce (70 km)
Dzień 12: Milejczyce – Białystok (82 km)
Dzień 13: Białystok – Grajewo (88 km)
Dzień 14: Grajewo – Ełk – Stare Juchy (46 km)
Dzień 15: Stare Juchy – Giżycko (40 km)

Z dokładną trasą Rajdu możecie się zapoznać tu. Zakończenie rajdu 11.07.2015 w Giżycku.

Można się zapisać na całość wyprawy lub na poszczególne jej etapy. Każdy może dołączyć. Dla pierwszych kilku osób mamy możliwość dofinansowania kosztów udziału w wyjeździe. W sprawie udziału w Rajdzie kontaktuj się z naszym partnerem regionalnym Stowarzyszeniem Travelling Inspiration, mail: diana.80rowerow@gmail.com.

 

II ETAP Rejs ekologiczny Szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich 12 lipca – 24 lipca

W Rejs wypływamy 12 lipca z Ekomariy w Giżycku. Będziemy się kierować na południe Szlakiem Wielkich Jezior. Zawiniemy do portów po drodze do Mikołajek, Rynu, Piszu i Rucianego-Nidy. Rejs jest kontynuacją naszego projektu „Wpłyń na czyste Mazury” realizowanego w partnerstwie z Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich z Giżycka.

16 lipca będziemy sprzątać Wyspę Pajęczą na jez. Śniardwy. Zapraszamy wszystkich, którzy w tym czasie będą na Mazurach – przyłącznie się do nas!

 /źródło: www.naszaziemia.pl/

 

55 lecie OSP Królewice 2015

W dniu 21 czerwca 2015 roku o godz. 16:00 Mszą Świętą polową rozpoczęły się uroczystości

Jubileuszu 55 – lecia OSP Królewice i poświęcenia nowego Sztandaru.

... oto kilkadziesiąt zdjęć

 

Walne Zebranie członków LGD „Perły Ponidzia” w Bejscach

W dniu 19 czerwca br. w Gminnym Domu Kultury w Bejscach odbyło się XVI Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”. Zebraniu przewodniczył Marek Krupa Sekretarz Powiatu Kazimierskiego. Na wstępie Józef Zuwała Wójt Gminy Bejsce przedstawił inwestycje jakie udało się zrealizować dzięki współpracy z lokalną grupą działania Perły Ponidzia w ostatnim okresie programowania 2007-2013.

Pan Paweł Walczyszyn przedstawił Strategię Rozwoju Lokalnego LGD na nowy okres programowania 2014-2020. Następnie Prezes stowarzyszenia LGD Mirosław Magnez przedstawił informację z działalności lokalnej grupy i odczytał projekty uchwał nr 1/2015 w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia” i nr 2/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” za 2014 rok.

Uchwały zostały podjęte jednogłośnie. Pani Ewa Pozłutko przedstawiła sprawozdanie finansowe LGD za 2014 rok. Po zakończeniu obrad goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek po, którym gospodarz Gminy Bejsce oprowadził gości po zabytkach miejscowości Bejsce – kościele pw. Św. Mikołaja i Pałacu Badenich. Zebranie zakończyło się wspólnym grillowaniem w skansenie wsi Polskiej u Pana Stanisława Rasia w Morawianach.

...oto kilka zdjęć

Informacja GOPS

Szanowni Państwo,


Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego realizuje projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w wyniku którego do końca 2015 roku zapewniona zostanie możliwość dostępu do usług szerokopasmowych dla 90% mieszkańców i 100% instytucji publicznych oraz przedsiębiorców w województwie świętokrzyskim. Projekt ten, ma na celu zwiększenie dostępu do Internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”, a także podniesienie, wśród mieszkańców Polski Wschodniej, poziomu wiedzy, kompetencji oraz świadomości z zakresu wykorzystania Internetu i korzyści z niego płynących.
Integralną część projektu stanowi komponent szkoleniowy, którego realizacja została powierzona firmie COMBIDATA Poland. W ramach tego zadania firma COMBIDATA Poland, będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie działań informacyjnych, rekrutacyjnych oraz szkoleniowych. Planowane szkolenia z zakresu podstawowej obsługi komputera i Internetu, skierowane są do mieszkańców województwa świętokrzyskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, w wieku powyżej 45 roku życia.
Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do działu rekrutacji – tel. 58 522-28-33.

 

 

Program Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o.

 oraz Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej na

Zapraszamy do stanowiska RCEE, u nas będzie można:
- obejrzeć filmy dotyczące prawidłowego postępowania z odpadami oraz sposobu odzysku surowców wtórnych,
- zagrać w gry o tematyce ekologicznej,
- miło spędzić czas w kąciku plastycznym,
- uzyskać informacje odnośnie prawidłowej zbiórki surowców i porad dotyczących prawidłowego gospodarowania odpadami w gospodarstwach domowych,
- dowiedzieć się o miejscach i terminach odbioru odpadów w gminie Staszów,
- dla dzieci przewidziana loteria połączona z nauką segregowania odpadów.

Zapraszamy od godziny 17:00

ZAPROSZENIE

Rajd Rowerowy i Parada Motocykli w gminie Bejsce

19 lipca 2015

    

Zapraszamy na Rajd Rowerowy i Paradę Motocykli, która odbędzie się dnia 19 lipca 2015r. start o godz. 16:00 na placu targowym w Bejscach. Zapisy do 15 lipca 2015r. u sołtysów, świetlicowych lub w Urzędzie Gminy w Bejscach pod nr tel. 41-35-11-010 w.25.

ZAPROSZENIE

IX edycja Puchar Wójta Gminy Bejsce 2015

Jak co roku Gmina Bejsce organizuje Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Wójta Gminy Bejsce - jest to już IX edycja.

Rozgrywki odbywać się będą na boisku sportowym przy

Samorządowej Szkole Podstawowej w Bejscach.

Zgłoszenia drużyn z Sołectw do dnia 24.06.2015 roku (środa)

Spotkanie przedstawicieli Drużyn z organizatorami Pucharu w dniu 25.06.2015 roku o godzinie 8 : 00 w Urzędzie Gminy Bejsce.

Zgłoszeń należy dokonywać u świetlicowych, sołtysów lub do Urzędu Gminy w Bejscach pod nr tel. 41-35-11-010 w.25

Regulamin rozgrywek w piłce nożnej o Puchar Wójta Gminy

 

 Bejsce na rok 2015

1.     CEL:

-         zagospodarowanie wolnego czasu w środowisku wiejskim,

-         podnoszenie prawności fizycznej i umiejętności gry w piłkę nożną,

-         przegląd i selekcja uzdolnionej młodzieży do sekcji klubowej.

2.     ORGANIZATOR

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bejsce i Okolic

Urząd Gminy w Bejscach.

3.     UCZESTNICTWO

-         w rozgrywkach mogą uczestniczyć zespoły tworzone przez poszczególne miejscowości z terenu Gminy Bejsce,

-         najmłodszym członkiem zespołu może być zawodnik, który ukończył 15 lat i ma na grę pisemne pozwolenie od rodziców (rodzica lub opiekuna prawnego). Zgoda obowiązuje także zawodników ur. w latach 1996-1999,

-         zespoły zgłoszone do rozgrywek będą przyjmowane na podstawie listy imiennej zawodników z podaniem dokładnej daty urodzenia i miejsca zamieszkania,

-         każdy bierze udział w turnieju na własną odpowiedzialność,

-         zawodnicy obowiązani są do posiadania legitymacji szkolnej lub dowodu tożsamości,

-         zawodnicy grający w poszczególnych drużynach muszą posiadać meldunek stały na terenie Gminy Bejsce (dopuszcza się w składzie każdej z drużyn jednego zawodnika z terenu innej Gminy),

-         zawodnik w tym turnieju nie może grać w różnych drużynach (tylko w tej, w której został zgłoszony na liście imiennej),

-         dopuszcza się do gry dziewczęta i kobiety.

4.     REGULAMIN:

-         w rozgrywkach obowiązują przepisy i postanowienia wydane przez PZPN oraz ustalenia zawarte w niniejszym regulaminie,

-         w turnieju NIE obowiązuje zasada pozycji spalonej,

-          mecze są rozgrywane na boisku w Bejscach  

-         (w uzasadnionych przypadkach, np. złe warunki atmosferyczne, organizator ustala za porozumieniem stron dogodny termin),

-         czas gry 2 x 35 minut z 10 minutową przerwą,

-         zmiany są przeprowadzane systemem hokejowym, każda zmiana musi być zgłoszona sędziemu głównemu,

-         obowiązuje posiadanie obuwia sportowego i ochraniaczy,

-         sędziego wyznacza organizator turnieju,

-         minimalna ilość zawodników mogąca rozpocząć mecz wynosi 7,

      a maksymalna 9,

- kary:

a.       żółta kartka – zejście na 5 minut,

b.      druga żółta kartka ═ czerwona kartka,

c.       czerwona kartka – wykluczenie do końca meczu (drużyna gra w osłabieniu)

-         zawodnik, który dostał czerwoną kartkę może zagrać w następnym meczu,

-         przyczyna wykluczenia musi być opisana w protokole meczu,

-         każdy protokół meczu podpisuje sędzia i kapitanowie drużyn,

-         sędziów poszczególnych meczów wyznacza organizator.

5.     PUNKTACJA:

-         za przegraną – 0 punktów,

-         za zwycięstwo – 3 punkty,

-         za remis – 1 punkt,

-         za oddanie meczu walkowerem – 3 punkty dla drużyny przeciwnej,

-         za grę w drużynie zawodnika nieuprawnionego mecz jest zweryfikowany jako walkower,

-         jeżeli drużyna zejdzie z boiska w trakcie gry mecz jest zweryfikowany jako walkower,

-         w przypadku równej ilości punktów o miejscu w tabeli decyduje bezpośredni pojedynek, następnie różnica bramek,

-         koszty udziału oraz przejazdy pokrywają zgłaszający we własnym zakresie,

-         drużyna która po 15 minutach od ustalonego czasu nie wstawi się na mecz przegrywa walkowerem.

6.     NAGRODY:

Wszystkie drużyny biorące udział w turnieju  zostaną nagrodzone dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Zostanie także wyłoniony i nagrodzony król strzelców.

7.     SĘDZIOWIE

-         organizator turnieju zapewnia sędziego głównego meczu,

8.     UWAGI KOŃCOWE:

      a) Prawo interpretacji regulaminu przysługuje organizatorowi turnieju, tj. Urząd Gminy w   

     Bejscach.

b) Dla każdej z drużyn ma być dostarczony niniejszy regulamin i listy zgłoszonych  

     zawodników.

 c) Zgłoszenia zawodników z oświadczeniami do dnia 24.06.2015(środa) r. (włącznie).

d) Wszelkie urazy i kontuzje zawodników biorących udział w meczu należy zgłosić do

  komisji przed podpisaniem protokołu przez kapitanów drużyn.

 e) zawodnicy, którzy będą pod wpływem alkoholu nie będą dopuszczeni do udziału w 

  meczu.

 f) Mecze nie rozegrane w niedzielę z przyczyn złych warunków atmosferycznych będą     

rozegrane w najbliższą sobotę po planowanym terminie.

 

Gimnazjalistki z Czyżowic przez dzień… rządziły całą Polską

W wymiarze młodzieżowym, ale honor ten sam. Gimnazjalistki z Czyżowic w ławach sejmowych

Fotel przewodniczącej Młodzieżowej Rady Gminy Bejsce to już za mało. Natalia Maj stawia odważny krok na drodze do władzy. W Warszawie, w ławach sejmowych na Wiejskiej – w gronie 460 nastolatków z całej Polski- szukała miejsca dla młodych w przestrzeni publicznej.

Natalia Maj, uczennica klasy drugiej Publicznego Gimnazjum w Czyżowicach, razem z koleżanką z klasy Kamilą Kozioł brały udział w 21. sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. W Dniu Dziecka. Dzisiaj opowiadają nam, jak „to” się robi.

Na fotelu ministra

Natalia i Kamila znalazły się w gronie wybrańców. 460 uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju, którzy przez ten jeden dzień (prawie) rządzili Polską.

Natalia Maj podczas obrad – w wielkiej sali plenarnej – siedziała na fotelu ministra edukacji narodowej. Na wyciągnięcie dłoni miała polityków z pierwszych stron gazet. A z marszałkiem Sejmu… zrobiła sobie nawet „sweet focię”.

Miejsce dla młodych

Jak dostać się do Sejmu Dzieci i Młodzieży? W teorii – to bardzo proste. Aspirujący do mandatów poselskich muszą wykazać się aktywnością w środowisku lokalnym. Potem „sprzedać” swoje działania społeczne na forum krajowym, publikując relację w sejmowym serwisie internetowym. I… czekać na wysokie noty jury.
W tym roku tematem przewodnim rekrutacji było „miejsce młodych”. Czyli, jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje polska młodzież.

– Razem z Kamilą Kozioł postanowiłyśmy spróbować swoich sił. Tematyka sesji była nam szczególnie bliska, ponieważ dotyczyła miejsc dla młodzieży, których ogromnie w gminie Bejsce według nas brakuje – podkreśla Natalia Maj.

Zaczęły od ankiety – wśród mieszkańców i uczniów gimnazjum. Potem działały podczas Dni Bejsc, zorganizowały zabawę taneczną dla gimnazjalistów. Wreszcie – zbiórkę pieniędzy dla dziecięcego hospicjum w Warszawie; jako prezent na Dzień Dziecka. I zrobiły to na tyle dobrze, że Centrum Edukacji Obywatelskiej przyznało im poselskie mandaty.

Politycy… na chwilę

– Kamila Kozioł jest moją koleżanką z klasy. Razem dobrze się dogadujemy i bardzo dobrze nam się współpracuje – Natalia przedstawia partnerkę z sejmowego zespołu. – Kamila jest fajna, dobrze się uczy, lubi czytać. Ale o „wielkiej polityce” na razie chyba nie marzy.

„Operacja Sejm” trwała dwa dni. Najpierw – warsztaty dla młodych posłów. 1 czerwca zajęli miejsca w sali plenarnej gmachu na Wiejskiej.
– Trafiło mi się siedzenie Joanny Kluzik-Rostkowskiej, minister edukacji narodowej. Na obrady przybyli marszałek Sejmu Radosław Sikorski, premier Ewa Kopacz, rzecznik praw dziecka, posłowie. Choć przykro nam było, że politycy nie byli obecni na całej sesji – mówi Natalia Maj, przewodnicząca bejskiej „młodej rady” dwóch kadencji.

W ławach na Wiejskiej zasiadło 460 młodych posłów (lub inaczej – 230 dwuosobowych zespołów). Chętnie stawali na mównicy, prezentując swoje racje, przemyślenia. Były głosowania nad wnioskami, poprawkami i artykułami, wreszcie nad całą uchwałą – w sprawie miejsca ludzi młodych w przestrzeni publicznej. „Za” podnieśli ręce wszyscy; także gimnazjalistki z Czyżowic

Po sesji – spotkania kuluarowe, pamiątkowe zdjęcia, gadżety w prezencie. Obiad, na koniec mały rekonesans po stolicy, w tym zwiedzanie Łazienek. A potem – autokarem do domu.
– Sejm Dzieci i Młodzieży to bardzo budujący i ciekawy projekt – przyznają zgodnie Natalia Maj i Kamila Kozioł. – Szkoda, że… można brać w nim udział tylko jeden raz.

/www.echodnia.eu/

Urząd Gminy w Bejscach, 28-512 Bejsce 252, tel: 41 3511010, 41 3511610, fax:41 3511010wew22, e-mail:ugbejsce@poczta.onet.pl, Aktualizacja: mgr inż.Leonard Wdowik

Zapraszamy do zwiedzania Gminy Bejsce i jej okolic

STRONA GŁÓWNA     |     SERWISY     |     AKTUALNOŚCI     |     NASZA GMINA     |     SAMORZĄD     |     INNE