Oficjalny serwis internetowy Gminy Bejsce   * AKTUALNOŚCI *
 
Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw

Monitor polski
 

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 Ksiązka telefoniczna mieszkańców

    Wrota świętokrzyskie

  e - świętokrzyskie

Perły Ponidzia
 

 


 

     


      
 

 

Wirtualny spacer po Gminie Bejsce i Powiecie Kazimierskim

Archiwum

   

 

Aktualności Powiatowehttp://sip.e-swietokrzyskie.pl/.

 

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

i do

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

na dzień 25 października 2015

 

Wiadomości z Bejsc, okolic i regionu  

 

PRZETARGI, NIERUCHOMOŚCI

 

05.10.2015

ZAPROSZENIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH W KIELCACH

TECHNIKUM NR 4

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 4

 

... W PONIŻSZYM PLIKU "PDF" ISTNIEJE ZAPROSZENIE

05.10.2015

ANKIETA- PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA

 GMINY BEJSCE

...w poniższym pliku "pdf" ankieta do pobrania

24.09.2015

Rozpoczął się nabór w ramach poddziałania 8.1.1 Zwiększenie dostępu

 do opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach RPOWŚ

Nabór potrwa od 21 września do 9 października przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Kluczowym założeniem Poddziałania 8.1.1 „Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3” jest pogodzenie pracy zawodowej z opieka nad dziećmi i skierowane do wszystkich podmiotów – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym: gminy (gminne jednostki budżetowe), osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, żłobki oraz kluby dziecięce i ich organy prowadzące.

W ramach działania środki będą przeznaczone m. in. na:

– tworzenie nowych żłobków oraz klubów dziecięcych (w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami),

– tworzenie nowych miejsc opieki w istniejących żłobkach i klubach dziecięcych (w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami),

– wsparcie tworzenia i rozwoju usług świadczonych przez dziennego opiekuna oraz nianie,

– pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem opieki nad dzieckiem do lat 3.

Środki finansowe z poddziałania 8.1.1 to również szansa na rozwój istniejących publicznych i niepublicznych żłobków. Mogą one zwiekrzyć liczbe miejsc w swoich placówkach lub dostosować je do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

W przypadku dodatkowych informacji i pytań dotyczących konkursu zachecamy do kontaktu z pracownikami Punktów Informacji o Funduszch Europejskich oraz stronie internetowej www.2014-2020.rpo-wietokrzyskie.pl lub www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

24.09.2015

22.09.2015

17.09.2015

Ogłoszenie w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji

 celowej z budżetu Gminy Bejsce, trybu postępowania w sprawie

 udzielania dotacji i sposób jej rozliczania

Na podstawie § 5.1. Uchwały Nr XXVII/212/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Bejsce, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia

 

Wójt Gminy Bejsce

 

Informuję, że w uchwale budżetowej Gminy Bejsce w 2015 r. na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz finansowanie lub dofinansowanie inwestycji przeznacza się kwotę 7.000,00 zł.

Wyznaczam termin na składanie wniosków przez spółki wodne na przyznanie dotacji do dnia 25 września 2015 r.

 

 

Wójt Gminy Bejsce

 

 

16.09.2015

Fotorelacja z oficjalnego otwarcia

 Boiska Sportowego do Piłki Nożnej przy Samorządowej Szkole

 Podstawowej w Dobiesłwicach

oraz

Hali Sportowej przy Samorządowej szkole Podstawowej w Bejscach w

 Gminie Bejsce.

W dniu 16 września 2015r. uroczyście otwarto i oddano do użytku nowo wybudowane boisko sportowe do piłki nożnej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Dobiesławicach oraz salę gimnastyczną przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Bejscach. To obiekty na miarę XXI wieku. Staną się wizytówką naszej gminy – mówił wójt Bejsc Józef Zuwała podczas uroczystego spotkania w nowej hali.

Sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Bejscach została wybudowana w ciągu dwóch lat. Kosztowała nieco ponad 3 miliony złotych, a 70 procent wydatków pokrywa dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Gmina Bejsce dołożyła ze swojego budżetu niespełna 920 tysięcy złotych.

W rekordowym tempie, bo w zaledwie dwa i pół miesiąca powstał stadion piłkarski w Dobiesławicach. W nagrodę za awans Nidzicy do wyższej klasy rozgrywkowej. Kosztował 833 tysiące złotych, dofinansowanie z zewnątrz: 335 tysięcy.

Rekordowo długa była biało-czerwona wstęga, którą przecinano podczas środowej gali. Nożyczkami machało jedenaście osób. Dygnitarze, ale i szóstoklasista Mateusz Czajka, w imieniu społeczności uczniowskiej. Zaraz potem halę poświęcił – bardzo dokładnie, centymetr po centymetrze – proboszcz Marek Zawłocki.

– Spełniły się nasze marzenia – nie kryła radości dyrektor szkoły Jolanta Anielska. Były listy gratulacyjne od prezydentów Rzeczpospolitej, życzenia i (sportowe) prezenty od zaproszonych gości. Także wielkie, srebrzyste klucze do nowych obiektów. Oglądaliśmy występy artystyczne uczniów i pokazy sportowe. Po zakończeniu spotkania wszyscy zostali zaproszeni na uroczysty obiad.

 

...zdjęcia do pobrania

a) Boisko w Dobiesławicach

b) Hala w Bejscach

 

14.09.2015

HALA SPORTOWA przy Samorządowej Szkole Podstawowej w

 BEJSCACH

Pomysł wybudowania sali gimnastycznej w Bejscach rodził się kilka lat. Jednak zaczął konkretyzować się w roku 2009, kiedy to ogłoszono nabór wniosków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. Złożyliśmy w październiku 2009 wniosek o dofinansowanie, który pozytywnie przeszedł ocenę formalną oraz merytoryczno – techniczną w Urzędzie Marszałkowskim. Niestety w związku z niedostateczną ilością środków finansowych na to działanie zostaliśmy umieszczeni na liście rezerwowej w oczekiwaniu na pojawienie się środków.

Trwało to do roku 2013, kiedy to na spotkaniu z ówczesną Minister Sportu i Turystyki Panią Joanną Mucha zwróciłem uwagę, że na terenie Gminy Bejsce jako jednej z nielicznych gmin w naszym województwie nie ma pełnowymiarowej sali gimnastycznej, w której mogłyby uczestniczyć w zajęciach sportowych zarówno dzieci i młodzież ze szkół jak i inni mieszkańcy gminy.Rozmowa przyniosła skutek, gdyż jeszcze w tym samym roku zostaliśmy wpisani przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Pana Adama Jarubasa do „Programu rozwoju bazy sportowej na 2013 rok i lata następne w województwie świętokrzyskim” z propozycją dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w 70 %.

Duży wkład w to przedsięwzięcie włożył również Dyrektor Departamentu promocji, Edukacji, Sportu i Turystyki Pan Jacek Kowalczyk. Efektem tego było podpisanie w dniu 03-09-2013 roku umowy pomiędzy Ministerstwem Sportu i Turystyki a Gminą Bejsce na dofinansowanie budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bejscach z podziałem na III etapy z zakończeniem w 2015 roku. Termin został jak widać dotrzymany.

Ogłoszony został więc przetarg na wykonanie tego zadania, który spośród trzech złożonych ofert wygrała Firma MATEO Przedsiębiorstwo Budowlane Usługowo – Handlowe Józef Firmuga, ul. Lwowska 134a, 33 – 100 Tarnów za kwotę 2.945.880,52 zł.
Projektantem oraz inspektorem nadzoru był Pan Jan Kawalec.


Firma MATEO przystąpiła do robót bardzo szybko i już na koniec roku 2013, ze względu na lekką zimę sala sportowa w surowym stanie została wybudowana. Następne dwa lata to wykończenie oraz wyposażenie sali. Zgodnie z umową wykonywaliśmy prace przy budowie sali do kwoty 1 mln. rocznie. Sala została wybudowana i odebrana protokołem odbioru z dnia 24-08-2015 roku. Łączna wartość inwestycji to 3 057 088,98 zł, z czego dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki to 2 138 372,98 zł, a Gmina Bejsce z własnego budżetu dołożyła 918 716,00 zł.

...OTO PREZENTACJA W MS POWER POINT

...prezentacja "pdf"

********************************************************************

BOISKO SPORTOWE PRZY SAMORZĄDOWEJ SZKOLE

 PODSTAWOWEJ W DOBIESŁAWICACH

Dnia 20.06.2014 r. Gmina Bejsce złożyła do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach wniosek o przyznanie pomocy pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Bejsce poprzez przebudowę boiska do piłki nożnej w m. Dobiesławice, budowę placu zabaw w m. Sędziszowice oraz dokończenie rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej w m. Czyżowice”. Projekt realizowany był w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. W miejscowości Dobiesławice znajdują się dwa obszary o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców: jeden obszar to teren na którym znajduje się remizo-świetlica, gdzie spotykają się mieszkańcy wsi i w którym skupia się życie kulturalne miejscowości oraz drugi obszar to boisko sportowe, sąsiadujące z Samorządową Szkołą Podstawową w Doibiesławicach. Brak odpowiedniego zaplecza sportowego, zły stan boiska, jego nieodpowiednie wymiary oraz brak odpowiedniego miejsca do treningów dla Ludowego Zespołu Sportowego „Nidzica” sprawiły, że pojawiła się potrzeba a w ślad za tym realizacja przedmiotowego projektu. W wyniku zrealizowanego przedsięwzięcia powstał kompleks sportowy, spełniający wszystkie niezbędne wymagania Okręgowego Związku Piłki Nożnej. W skład kompleksu wchodzą: pełnowymiarowe boisko sportowe wraz z trybunami, systemem nawadniania oraz ogrodzeniem, jak również kontenery szatniowe wraz z pomieszczeniami dla drużyn i sędziów. Wartość projektu: 833408,00 zł Kwota dofinansowania: 335341,00 zł

Przeprowadzono przetarg, który spośród 4 oferentów wygrała Firma Remontowo-Budowlana Ryszard Czajka, Królewice 93, 28-512 Bejsce, który był generalnym wykonawcą
 

...OTO PREZENTACJA W MS POWER POINT

...prezentacja "pdf"

06.09.2015

Poniżej przedstawiamy wyniki referendum w gminie Bejsce, które

 odbyło się w dniu 6 września 2015r.

 

Pytanie pierwsze: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?”

TAK – 118 głosów          NIE – 50 głosów    Głosów nieważnych: 7

 

Pytanie drugie: „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?”

TAK – 37 głosów          NIE – 126 głosów   Głosów nieważnych: 12

 

Pytanie trzecie: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?”

TAK – 157 głosów          NIE – 11 głosów    Głosów nieważnych: 7

 

Liczba uprawnionych: 3489

Liczba głosujących: 175

Frekwencja wyniosła: 5%

 

04.09.2015

Szacowanie strat spowodowanych susza

 

... WNIOSEK DO POBRANIA

 

...OTO LINK DO SYSTEMU MONITORINGU SUSZY ROLNICZEJ

                                                     http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/2603012/

 

03.09.2015

Gazociąg Podgórska Wola - Tworzeń

 

Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 1000, MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzla Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice - Strachocina - Pogórska Wola - Tworzeń - Twaróg - Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego

01.09.2015

OGŁOSZENIE

KAMPANIA "NIEPOKONANE"

W dniu 8 września 2015r. o godz. 10.30 w budynku Urzędu Gminy w
Bejscach? odbędzie się seminarium na temat bezpieczeństwa kobiet, a
także jednodniowe szkolenie z samoobrony w ramach kampanii społecznej
"Niepokonane"
Celem przedsięwzięcia jest motywowanie kobiet do troski o własne
bezpieczeństwo, aktywnej postawy, szczególnie w sytuacji bezpośredniego
zagrożenia oraz eliminacji paraliżującego strachu w konfrontacji z
napastnikiem. Wszystkie Panie bardzo serdecznie zapraszamy.

Prosimy nie zapomnieć o wygodnym ubraniu i sportowym obuwiu.

 

30.08.2015

W dniu 29 sierpnia odbył się w Gminie Bejsce – już po raz drugi w tym roku – Rajd Rowerowy.

Inicjatorem i współorganizatorem tego sportowego wydarzenia była Młodzieżowa Rada Gminy Bejsce na czele z Przewodnicząca Natalią Maj.

Wszystkich sympatyków  jazdy na rowerze  powitał Wójt Gminy Bejsce Józef Zuwała. Organizatorzy nie postawili wymagań wiekowych, więc  na starcie rajdu mogli stanąć zarówno dorośli, młodzież jak i dzieci. Przed startem wszyscy uczestnicy rajdu zostali wyposażeni w kamizelki odblaskowe ufundowane przez Farmę Wiatrową Bejsce. Rekreacyjny, trzynastokilometrowy przejazd po interesującej trasie, rozpoczął  się na placu targowym w Bejscach o godzinie 10:00. Następnie cykliści przejechali  do Grodowic, oraz do Charbinowic i Czyżowic. Stamtąd udali się do Królewic, gdzie obok krzyża misyjnego zrobiono przerwę w podróży. Krótka chwila odpoczynku stała się okazją do zaznajomienia się z historią miejscowości i znajdującego się tam kopca świętego Walentego. Cykliści pokonując malownicze zakątki Gminy Bejsce, podziwiali piękno otaczającej przyrody, zrywali kwiaty i wonne zioła do ozdobienia wieńcy dożynkowych. Uczestnicy rajdu rowerowego mijali miejscowości, w których mają powstać turbiny wiatrowe m.in. Grodowice, Czyżowice, Królewice, Bejsce.  Wyprawa zakończyła  się w miejscu startu, czyli w Bejscach na targowisku. O bezpieczeństwo uczestników rajdu rowerowego zadbała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Piotrkowic. Natomiast grupę kolarzy pilotował sam gospodarz Gminy Bejsce – Józef Zuwała. Każdy biorący udział w imprezie otrzymał pamiątkowy dyplom, a Młodzieżowa Rada Gminy postarała się o słodki poczęstunek. Wszyscy rowerzyści zaproszeni zostali na Dożynki Gminne odbywające się tego samego dnia.

 

30.08.2015 r

Dożynki Powiatowo - Gminne Kazimierza Wielka 2015

Reprezentacja Gminy Bejsce przez Sołectwo Grodowice

W dniu30.08.2015 roku w Kazimierzy Wielkiej odbyły się Dożynki Powiatowo-Gminne 2015. Gminę Bejsce reprezentowało Sołectwo Grodowice oraz Wójt Gminy Bejsce Józef Zuwała z małżonką.

Sołectwo Grodowice w dniu wcześniejszym brało udział w Gminnych Dożynkach, które odbyły się w dniu 29.08.2015 w Gminie Bejsce

...zdjęcia do pobrania

 

29.08.2015 r

 

FOTORELACJA Z DOŻYNEK GMINNYCH

BEJSCE 2015 DNIA 29 SIERPNIA

 

19.08.2015 r

Zapraszamy na gminne święto plonów „Dożynki Gminne”,

które odbędą się 29 sierpnia 2015 roku w Bejscach

16.08.2015 r

IX edycja Puchar Wójta Gminy BejsceJak co roku Gmina Bejsce organizuje Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Wójta Gminy Bejsce - była to już IX edycja - rok 2015.

 

VI Runda 16.08.2015

 

Finały

 

Wielki finał   IX edycji  turnieju  o Puchar Wójta Gminy Bejsce

W niedzielą 16 sierpnia 2015r. odbył się mecz o I  i  III  miejsce turnieju piłki  nożnej organizowanego na boisku  w Bejscach.  W meczu  finałowym  zagrały drużyny z  Sędziszowic i  Dobiesławic  a mecz zakończył się wynikiem  7 : 3.Zdobywcami bramek  dla  drużyny z Sędziszowic  byli :  Artur Gzyl strzelił 3 bramki, Tomasz Staniszewski 1 bramka ,Bartosz Jesionka 1 bramka ,gol samobójczy zdobył  Mariusz Oracz ,1 bramka Paweł Mandecki natomiast dla drużyny   z Dobiesławic : Dominik Dybał  zdobył 3 bramki.

Kolejny mecz pomiędzy  drużynami  Brończyc i Kijan  o III miejsce został rozegrany o 14:30.Zakończył się wynikiem  4 : 1.Bramki dla drużyny z Brończyc  zdobyli :Grzegorz Tomczyk, Waldemar Leżoń ,Mateusz Pobiega, Patryk Pietrzyk. Dla drużyny z Kijan: Łukasz Kułaga zdobył 1 gola.

Spotkania sędziowali : Borek Michał i Fasolewski Dariusz.

Na zakończenie rozgrywek Wójt Gminy Bejsce  wręczył puchary, nagrody pieniężne oraz dyplomy  dla każdej z drużyn. Statuetke najlepszego strzelca turnieju odebrał Dominik Dybał  ,który strzelił  18 bramek  w tym turnieju.

Cała klasyfikacja końcowa - IX edycja turnieju  ułożyła się następująco:

Pierwsze miejsce zdobyły w turnieju  Sędziszowice ,drugie miejsce  Dobiesławice, trzecie miejsce  Brończyce, czwarte miejsce  Kijany ,piąte  miejsce Bejsce, szóste miejsce Królewice.

Pan Wójt  podziękował drużynom  i  organizatorom   za organizacje  i udział w  turnieju pogratulował  zwycięstwa każdej drużynie  i życzył  wielu sukcesów sportowych.

 

 

Mecz o I miejsce

 

DOBIESŁAWICE

 

 

SĘDZISZOWICE

 

3:7

 

 

1. DYBAŁ DOMINIK

 

1. GZYL ARTUR

 

2. DYBAŁ DOMINIK

 

2. STANISZEWSKI TOMASZ

 

3. DYBAŁ DOMINIK

 

3. GZYL ARTUR

   

4. JESIONKA BARTOSZ

 

 

5. GZYL ARTUR

 

 

 

6. ORACZ MARIUSZ (GOL SAMOBÓJCZY)

 

 

 

7. MANDECKI PAWEŁ

 

...OTO KILKANAŚCIE ZDJĘĆ

 

Mecz o III miejsce

 

 

KIJANY

 

 

BROŃCZYCE

 

1:4

 

 

1. KUŁAGA ŁUKASZ

 

1. TOMCZYK GRZEGORZ

 

 

2. LEŻOŃ WALDEMAR

 

 

3. POBIEGA MATEUSZ

 

 

4. PIETRZYK PATRYK

 

 

 

 

 

 

 

 

...OTO KILKADZIESIĄT ZDJĘĆ

SĘDZIOWALI SPOTKANIA:

FASOLEWSKI MARIUSZ

BOREK MICHAŁ

Gratulacje, rozdanie pucharów, nagród

 

 pieniężnych i dyplomów dokonał

 

Wójt Gminy Bejsce Józef Zuwała

 

 

 

              

Zwycięzcą Turnieju Piłki Nożnej


o Puchar Wójta Gminy Bejsce -  IX edycja

Rok 2015

 

została

 

Drużyna z SĘDZISZOWIC

 

 

...klika zdjęć do pobrania

...klika zdjęć do pobrania

 

Cała klasyfikacja końcowa - IX edycja, rok 2015

1. Sędziszowice

2. Dobiesławice

3. Brończyce

4. Kijany

5. Bejsce

6.Królewice

 

KRÓL STRZELCÓW

 

 

 

1.

 

 

DYBAŁ DOMINIK -18

 

 

 

 

15.08.2015 r

 

Fotorelacja z Turnieju Siatkowej Piłki Plażowej, który odbył się w dniu

 15 sierpnia 2015r. w Sędziszowicach.

...kilka zdjęć do pobrania

W dniu 15 sierpnia 2015r. na boisku do piłki plażowej w Sędziszowicach rozegrano turniej siatkowej piłki plażowej pod nazwą Sołectwo Sędziszowice gości każdego .Pan wójt przywitał wszystkich przybyłych na turniej. Na początku ksiądz Paweł Kurek proboszcz z Rachwałowic dokonał poświęcenia nowej inwestycji jaką jest plac zabaw i boisko sportowe do piłki plażowej w Sędziszowicach . Do udziału w turnieju siatkówki plażowej stanęło 10 drużyn przygotowanych jak zawodowcy siatkarzy:

W rozgrywkach udział wzięli zawodnicy w składzie dwuosobowym:

1.Natalia Maj i Michał Skotarczyk


2.Marcin Guca i Dawid Guca


3.Damian Tomczyk i Krystian Jakubiak


4.Alina Trela i Kamila Pudełko


5.Artur Gzyl i Bartosz Jesionka


6.Tomasz Kułaga i Hubert Haruza


7.Szymon Jesionka i Kamil Niemiec


8.Michał Pietras i Walter Bober


9.Sumera Krzysztof i Michał Gala


10.Zbigniew Gzyl i Anna Kowalczyk


Turniej sędziował pan Michał Kłos a sekretarzem turnieju została pani Aneta Pietrzyk, Alina Włusek, Urszula Kieljan. Uczestnikom rozgrywek w siatkówkę kibicowali liczni mieszkańcy Sędziszowic a także przybyli goście. Po ciężkich meczach turnieju na podium stanęli Bartek Jesionka i Artur Gzyl. Drugie miejsce podium zajęli Szymon Jesionka i Kamil Niemiec. Na trzecim miejscu podium znaleźli się Michał Pietras i Walter Bober .

Po zakończonej części Wójt Gminy Bejsce wraz z organizatorami wręczył puchary i dyplomy zwycięskim drużynom. Organizatorzy zorganizowali grilla dla wszystkich kibiców i gości. Spotkanie zakończyło się wspólnym integrowaniem.

Podziękowania należą się organizatorom tej imprezy. W szczególności za dołożenie wszelkich starań i czuwanie nad przygotowaniem tej imprezy : Sołectwo Sędziszowice ,OSP Sędziszowice, Urząd Gminy Bejsce oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bejsce i okolic ,świetlicowi.

 

12.08.2015 r

06.08.2015 r.

04.08.2015 r.

03.08.2015 r.

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Bejsce

w dniu 10 sierpnia 2015 roku o godzinie 10 : 00

           Zgodnie z art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) zwołuję na dzień  10.08.2015r. na godz. 10⁰⁰ w budynku Urzędu Gminy Sesję Rady Gminy Bejsce.

Proponowany porządek obrad:

1.              Otwarcie Sesji Rady Gminy.

2.              Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.              Przyjęcie porządku obrad.

4.              Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5.              Interpelacje i zapytania radnych.

6.              Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

7.      Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

 

·         miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowości Bejsce, Czyżowice, Grodowice, Piotrkowice, Królewice, Zbeltowice.

       8. Odpowiedzi na interpelacje.

       9. Sprawy różne i wolne wnioski.

       10. Zamknięcie obrad.

Zaproszenie niniejsze, zgodnie z art. 25, ust.3 wyżej cytowanej ustawy służy jako dowód usprawiedliwienia swej nieobecności w pracy.

 

31.07.2015 r.

Wyprawka szkolna 2015

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ UCZNIOM NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM W 2015 R. – „WYPRAWKA SZKOLNA”

Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły.
Termin składania wniosków w szkołach – do 7 września 2015 r.
Wszelkie informacje w sprawie uzyskania dofinansowania udzielane są w szkołach, do których będą uczęszczać uczniowie uprawnieni do otrzymania pomocy.
...CZYTAJ WIĘCEJ

30.07.2015 r.

OSTRZEGAMY ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO !

Trwa okres wzmożonych sezonowych prac przy zbiorze zbóż i innych płodów rolnych. Latem osoby pracujące w rolnictwie są narażone na zwiększone ryzyko wypadków, z powodu dużego natężenia prac, związanych z nim pośpiechem i wysiłkiem fizycznym, warunkami pogodowymi.

Każdego roku na polskiej wsi dochodzi do bardzo dużej liczby wypadków. Pomimo iż ta liczba z roku na rok spada, nadal zawód rolnika należy do niebezpiecznych. Ryzyko wypadku śmiertelnego w rolnictwie jest prawie czterokrotnie wyższe niż poza rolnictwem. W ubiegłym roku na Mazowszu odnotowano 27 wypadków śmiertelnych, z czego połowa to wypadki spowodowane pod wpływem alkoholu. Szczególnie niebezpieczne są okresy wczesnej wiosny i lata. W okresie żniw następuje nagromadzenie prac polowych i zwiększenie wysiłku fizycznego. Zmęczenie oraz nieustanny pośpiech podczas wielogodzinnych prac polowych naraża rolnika na ryzyko zaistnienia wypadku. W najbliższych dniach rozpoczynają się żniwa. Właśnie wtedy dochodzi do największej liczby wypadków na wsi. Ulegają im zarówno osoby dorosłe jak i dzieci pozostawiane w tym okresie bez opieki.

Wielu rolników nie zauważa lub lekceważy niebezpieczeństwo. Skutkiem może być tragedia dla rodziny i strata dla gospodarstwa. Używane do pracy maszyny i narzędzia nie zawsze są w pełni sprawne technicznie i właściwie wyposażone, głównie w osłony części ruchomych. Bardzo groźne w skutkach jest czyszczenie, regulowanie oraz naprawianie pras kostkujących i belujących podczas ich pracy. Wkładanie rąk, nóg do pracującej prasy w celu poprawiania sznurka, pchnięcia wciąganej słomy lub siana prowadzi do pochwycenia kończyny i tułowia, co z reguły kończy się ciężkim uszkodzeniem ciała, amputacją kończyny, a nawet śmiercią.

W czasie transportu płodów rolnych takich jak ziarno zbóż, słoma, siano, rolnicy narażeni są na urazy wskutek upadków ze środków transportowych, uderzenia, przygniecenia przez ciężkie przedmioty takie jak elementy przyczep, podajników, ładowaczy oraz spadające z wysokości bele słomy i siana.Oto kilka przykładów wypadków zaistniałych przy pracy rolniczej:
– gospodarz ciągnikiem sprzężonym z prasą zwijającą prasował słomę na polu. Kiedy aparat wiążący prasy nie podał sznurka, wysiadł z ciągnika, ale nie wyłączył silnika i napędu prasy. Manipulując przy aparacie wiążącym ręka została pochwycona i wciągnięta do bębna formującego baloty. Pomimo udzielonej pomocy medycznej, rolnik zmarł.
– podczas transportu słomy z pola do gospodarstwa syn rolnika siedział na schodkach wejściowych traktora. W pewnym momencie chłopiec spadł i został przejechany przez dwie przyczepy. Poniósł śmierć na miejscu.
– w stodole rolnik pobierał z beli słomę na ściółkę dla trzody chlewnej. Przebywał na drabinie drewnianej opartej o bele słomy. Drabina przesunęła się a mężczyzna stracił równowagę upadając do tyłu na betonową posadzkę. Doznał poważnego urazu głowy, który doprowadził do zgonu.
– niewłaściwie zabezpieczona skrzynia przyczepy opadła na rolnika, który naprawiał przewód układu hydraulicznego. Poszkodowany zmarł.
– podczas przepędzania bydła jeden z byków odwrócił się do poszkodowanego i przycisnął go do ściany przebijając rogiem brzuch. W wyniku doznanego urazu nastąpiła śmierć.

Do wielu tragedii dochodzi z podobnych przyczyn. W związku z powyższym każdego roku KRUS organizuje liczne szkolenia, konkursy i spotkania dla rolników, aby poszerzyć ich wiedzę w zakresie zasad BHP w rolnictwie. Niestety ofiarami wypadków na wsi są także dzieci. Wypadki z ich udziałem to najczęściej efekt nieuwagi, nieposłuszeństwa i braku wyobraźni. Eksperci radzą, by rodzice wydzielali osobne miejsce na zabawę dzieci na terenie gospodarstwa. Poza tym, angażując dzieci do pomocy w gospodarstwie, nie należy powierzać im prac przekraczających ich możliwości fizyczne i psychiczne. Należy też pamiętać o odpowiednim nadzorze najmłodszych. Zachęcamy do zapoznania się z wykazem prac, których nie powinny wykonywać dzieci do ukończenia lat 15 – stu. Wykaz dostępny jest na stronie internetowej KRUS – www.krus.gov.pl.

28.07.2015 r.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest wsparciem adresowanym do pracodawców, wspomagającym przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących.

Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu posiadania kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.
W 2015 r. środki KFS będą przeznaczone wyłącznie na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w wieku 45 lat i więcej.


Pracodawca może otrzymać środki na sfinansowanie:

•80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, pozostałe 20% pokrywa pracodawca,


•100% kosztów kształcenia ustawicznego, jeśli należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.


Środki KFS można przeznaczyć na:


1) określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia zatrudnionych pracowników,
2) kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
3) egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
4) badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
5) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.
O dofinansowanie powyższych działań może wystąpić każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika.
Pracodawca zainteresowany skorzystaniem z KFS powinien zgłosić się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę firmy albo miejsce prowadzenia działalności w celu uzyskania aktualnych informacji o dostępności środków oraz złożenia wniosku.
Na stronach internetowych wszystkich urzędów pracy zostały zamieszczone niezbędne informacje na ten temat oraz wzory wniosku, który powinien złożyć pracodawca zainteresowany środkami KFS na dofinansowanie szkoleń.

PLAKAT

BROSZURA

ULOTKA

 

27.07.2015 r.

Składanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Bejsce informuje o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zakupionego w okresie od 1 lutego 2015 roku do 31 lipca 2015 roku.

Wypełniony wniosek z fakturami VAT ( lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2015 rok należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Bejsce w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia. Więcej informacji pod nr tel. 41-35-11-010 w.32.

Procedura ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego

...do pobrania

1. Wniosek

2. Oświadczenie

27.07.2015 r.

PIŁKA PLAŻOWA - UŚCISZOWICE 2015

W dniu 26 lipca 2015r w miejscowości Uściszowice na boisku do piłki plażowej zorganizowany został turniej siatkowej piłki plażowej pod hasłem Sołectwo Uściszowice – gości, integruje, bawi.
Na piaszczystej tafli boiska spotkało się 12 dwuosobowych drużyn ubranych w stroje plażowe.


Skład drużyn przedstawiał się następująco:
1. Dominik Niedźwiedź, Kozioł Patryk
2. Łukasz Oracz, Krystian Jakubiak, rezerwowy – Szczepan Kurdzielewicz
3. Natalia Maj, Michał Skotarczyk
4. Anna Zuwała, Mateusz Stalmach
5. Jarosław Tomal, Rafał Kański
6. Dariusz Gruchała, Michał Gruchała
7. Arkadiusz Zuwała, Aleksandra Wawrzyk
8. Sebastian Witkowski, Łukasz Zuwała
9. Władysław Kawa, Przemysław Kawa
10. Iwona Gruchała, Piotr Zuwała
11. Patryk Pietraszek, Krzysztof Sowa
12. Mirosław, Barbara i Oliwia Bularscy


Rozgrywki sędziowali Andrzej Woźniak oraz Jacek Drewno, a na sekretarza turnieju wybrana została Anna Zuwała z Usciszowic. Siatkarzy do gry zagrzewała blisko 100-osobowa grupa kibiców.
Po wielu zmaganiach, pierwsze miejsce na podium zajęli Jarosław Tomal z Chrustowic i Rafał Kański z Kobieli, miejsce drugie zajęła drużyna Anny Zuwały – żony radnego z Uściszowic i Mateusza Stalmacha z Wyszogrodu. Miejsce trzecie należało do drużyny Łukasza Zuwały – radnego i sołtysa wsi Uściszowice oraz Sebastiana Witkowskiego z Uściszowic. W trakcie trwania imprezy, na placu wokół boiska zawiązały się większe grupy grających, które do wspólnej zabawy zaprosiły również dzieci. Po zakończonych rozgrywkach zawodnicy wymienili uściski dłoni gratulując sobie wyników.
Na finał niedzielnego turnieju, organizatorzy przygotowali zarówno dla sportowców jak i kibiców grilla, napoje i słodycze. Spotkanie trwało do późnych godzin wieczornych.
Już dziś zapraszamy na kolejny turniej sportowy, który odbędzie się 15 sierpnia w miejscowości Sędziszowice. Nie zabraknie miłych wrażeń i rewanżu z Uściszowic.

...OTO KILKA ZDJĘĆ


 

27.07.2015 r.

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy?

 Najważniejsze numery telefonów

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!

Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy. Lista zostanie także przekazana do wszystkich resortów, urzędów wojewódzkich oraz powiatów.

800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 20:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz. Tylko w 2014 roku specjaliści przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących dopalaczy.

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl. W 2014 roku 61 rozmów dotyczyło problemów z dopalaczami.  

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.

112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.

....oto link dla KPP Kazimierza Wielka

24.07.2015 r.

 

23.07.2015 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 35

 

Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia Silne burze z gradem/2

Obszar wojewodztwo świętokrzyskie

Ważność (cz. urz.) od godz. 12:00 dnia 23.07.2015 do godz. 22:00 dnia 23.07.2015

Przebieg Prognozuje się wystąpienie silnych burz z opadami deszczu od 30 mm do 40 mm oraz

porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie opady gradu.

Prawdopodobieństwo

wystąpienia zjawiska(%)

80%

Uwagi Do godz. 20:00 dnia 23.07. 2015 obowiązuje Ostrzeżenie nr 34 o upale wydane o godz. 11:47

dnia 21.07.2015.

Dyżurny synoptyk Grzegorz Baca

Godzina i data wydania godz. 05:29 dnia 23.07.2015

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 woj.swietokrzyskie od 12:00/23.07 do

22:00/23.07.2015 deszcz do 40 mm, porywy do 90 km/h

RSO IMGW-PIB OSTRZEGA świętokrzyskie, silne burze z gradem po południu 23.07 i początkowo

w nocy 23/24.07, opady deszczu do 40 mm, porywy wiatru do 90 km/h.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie

dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB.

 

23.07.2015 r.

OGŁOSZENIE  "GOPS"  GMINA BEJSCE - HURAGAN

Z DNIA 19.07.2015 R.

W związku z wystąpieniem klęski żywiołowej – huragan w dniu 19.07.2015 roku, w załączeniu zamieszczamy wniosek dla poszkodowanych w w/w klęsce.

WNIOSEK

21.07.2015 r.

Rajd Rowerowy i Parada Motocykli w gminie Bejsce

19 lipca 2015

 

...oto kilka zdjęć do pobrania

19 lipca 2015 roku przez najbardziej malownicze zakątki Gminy Bejsce przejechał Rajd Rowerowy i Parada Motocykli zorganizowany pod hasłem "Poznajemy gminę Bejsce”. Wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku zebranych na placu targowym w Bejscach powitał Wójt Gminy Bejsce Józef Zuwała. Impreza miała charakter otwarty, więc na starcie rajdu stanęli zarówno dorośli jak i młodzież, dzieci i seniorzy. W rajdzie udział wzięli między innymi Pan Zbigniew Piątek - znakomity kolarz, mistrz Polski i olimpijczyk, obecnie wójt Gminy Piekoszów, Jakub Kosin – Komendant Powiatowy Policji w Kazimierzy Wielkiej oraz Pan Zbigniew Frączek – prezes F.H.U. ROLMET z 11-osobową grupą kolarską, a także gospodarz gminy Bejsce Józef Zuwała. Na imprezie zjawił się również Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy Opatowiec.
Przed startem wszyscy uczestnicy rajdu zostali wyposażeni w kamizelki odblaskowe ufundowane przez Marcina Gucę zamieszkałego w Królewicach, Zbigniewa Frączka zam. w Kazimierzy Małej oraz Józefa Zuwałę z Uściszowic.
Pięćdziesięcioosobowa grupa cyklistów wystartowała z placu targowego w Bejscach i pokonała blisko 13 km trasę prowadzącą przez Piotrkowice - Morawiany – Kijany - Brończyce. Uczestnicy rajdu na metę dotarli w strugach deszczu, co jednak nie zdołało popsuć nastrojów cyklistów, a jedynie było dla nich naturalną ochłodą.
O godzinie 17:00 na starcie stanęli motocykliści. Trasa Parady Motocyklowej liczyła 34 km i przebiegała przez Bejsce - Piotrkowice - Morawiany – Kijany - Brończyce - Bejsce- Grodowice – Czyżowice – Królewice - Bejsce.
Uczestnicy rajdu rowerowego i parady motorowej dojechali bezpiecznie do mety pod eskortą Policji i jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Bejsc. Każdy biorący udział w imprezie otrzymał z rąk Wójta Gminy Bejsce pamiątkowy dyplom. Finałem spotkania było wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek na placu szkolnym w Bejscach.
Organizowane cyklicznie w Gminie Bejsce rajdy rowerowe i parady motorowe propagują zdrowy i aktywny sposób spędzania wolnego czasu, a także promują walory przyrodnicze i turystyczne gminy.

 

17.07.2015 r.

 

10.07.2015 r.

Zwalczanie barszczy kaukaskich

...czytaj więcej

10.07.2015 r.

10.07.2015 r.

KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU


I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO


(PROFILAKTYKA JASKRY)


W dniu:15.07.2015r. w Ośrodku Zdrowia w Bejscach 236
w godzinach od 11:00 do 13:00 zapisy Ośrodek Zdrowia
odbędą się komputerowe badania wzroku
oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla Mieszkańców gminy


Zapisy telefonicznie 41)351-10-06


Koszt badania komputerowego ostrości wzroku - 5 zł
Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego - 10 zł(DODATKOWE)
Zapisy prowadzone będą do dnia 15.07.2015r.
Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację
okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.
Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia)

 

 

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 30

wydanego dnia 08.07.2015 o godz. 05:55

Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia Silne burze z gradem/2

Obszar wojewodztwo świętokrzyskie

Ważność (cz. urz.) od godz. 06:40 dnia 08.07.2015 do godz. 22:00 dnia 08.07.2015

Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm,

oraz porywami wiatru do 120 km/h. Lokalnie opady gradu.

Prawdopodobieństwo

wystąpienia zjawiska(%)

90%

Uwagi Zmiana prędkości maksymalnej wiatru.

Dyżurny synoptyk Grzegorz Baca

Godzina i data wydania godz. 06:25 dnia 08.07.2015

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 woj.swietokrzyskie od 06:40/08.07 do

22:00/08.07.2015 deszcz 20-30 mm, lokalnie do 40 mm, porywy do 120 km/h

RSO IMGW-PIB OSTRZEGA świętokrzyskie, burze z gradem w środę, opady deszczu do 40 mm,

porywy wiatru do 120 km/h.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie

dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB.

Bezpłatny wyjazd studyjny na farmę wiatrową

Uprzejmie informujemy, że w niedzielę dnia 12 lipca 2015r. odbędzie się wyjazd studyjny na funkcjonującą w gminie Krzyżanów (woj.łódzkie) farmę wiatrową. Wyjazd na osób zainteresowanych jest bezpłatny.

Propozycja wyjazdu na farmę wiatrową do Krzyżanowa kierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyka budowy farmy wiatrowej na terenie gminy Bejsce.

Program:

 • godz. 8:00 – wyjazd z parkingu przy Urzędzie Gminy w Bejscach.

 • godz. 12:00 – wizyta na farmie wiatrowej w gminie Krzyżanów.

 • godz. 14:00 – obiad.

 • godz. 20:00 – planowany powrót do Bejsc.

Osoby chętne proszone są o zgłaszanie się do dnia 9 lipca 2015r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Bejscach.

 

Informacja dotycząca IX edycji Pucharu Wójta Gminy Bejsce

- Piłka nożna

W dniu 6 lipca 2015 roku organizator tj. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bejsce i Okolic i Urząd Gminy w Bejscach

wprowadziły zmiany w regulaminie rozgrywek w piłce nożnej o Puchar Wójta Gminy Bejsce dla IX edycji na rok 2015.

Oto zmiany:

- Zabroniona jest brutalna gra faul i nie sportowe zachowanie. W przypadku nadużyć

stosowane będą kary.

- Zabronione są wszelkie przejawy chuligaństwa i wandalizmu na stadionie i w jego obrębie.

- Zabrania się pić alkohol przed meczem i być na meczu pod jego wpływem. Jeżeli sędzia uzna, że zawodnik jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających a gra w meczu

, ma prawo przerwać spotkanie i przyznać walkower dla drużyny przeciwnej. Jeśli sytuacja się powtórzy na

następnym meczu będzie nie tylko walkower, ale i wyrzuceniem drużyny z turnieju

- Wszelka działalność drużyny lub jej przedstawicieli na boisku lub poza nim sprzeczna z etyką sportową i

rzucająca cień na dobre imię rozgrywek, może stanowić podstawę do podjęcia kar dyscyplinarnych oraz

finansowych stosunku do zawodników, drużyn i osób odpowiedzialnych, łącznie z wycofaniem drużyny z

rozgrywek, a w przypadku zniszczeń wyciągnięcia konsekwencji w postaci pokrycia pełnych kosztów napraw.

- Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania elementarnych zasad kultury i szacunku wobec

sędziów. Za znieważenie sędziego, innego zawodnika lub kibiców sędziemu przysługuje prawo do

zastosowania kar regulaminowych, a w skrajnych przypadkach, przysługuje mu nawet prawo do przerwania

meczu i oddanie sprawy do rozpatrzenia komitetowi organizacyjnemu.

- W czasie trwania zawodów prawo zwrócenia się do sędziego ma tylko i wyłącznie kapitan drużyny.

- Wszystkie drużyny po swoich spotkaniach zobowiązane są do posprzątania po sobie

wszelkich śmieci i umieszczenia ich w miejscu przeznaczonym na odpady, pod groźbą kary nakładanej

przez Organizatora

 Zmiany zapisano w regulaminie rozgrywek na stronie internetowej w dziale "Regulamin"

 

 http://www.bejsce.com.pl/Puchar_Wojta_IX_edycja_2015.html

 

ZAPROSZENIE

I edycja Turniej młodzieżowy

Piłka nożna szkół podstawowych i gimnazjum

 2015 r.

 Gmina Bejsce organizuje Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Wójta Gminy Bejsce - jest to I edycja.

Rozgrywki odbywać się będą na boisku sportowym przy

Samorządowej Szkole Podstawowej w Bejscach

w dniu 19.07.2015r (Niedziela). Rozpoczęcie spotkań o godzinie 12 : 00

Czas rozgrywek: 2 x 20 minut

Zgłoszone drużyny

1.Bejsce

2. Dobiesławice

3. Sędziszowice

I mecz:   Bejsce - Dobiesławice godz. rozpoczęcia:  12:00

II mecz:  Dobiesławice - Sędziszowice godz. rozpoczęcia:  13:00

III mecz:  Bejsce - Sędziszowice godz. rozpoczęcia: 14:00

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH

ZAPROSZENIE

Rajd Rowerowy i Parada Motocykli w gminie Bejsce

19 lipca 2015

    

Zapraszamy na Rajd Rowerowy i Paradę Motocykli, która odbędzie się dnia 19 lipca 2015r. start o godz. 16:00 na placu targowym w Bejscach. Zapisy do 15 lipca 2015r. u sołtysów, świetlicowych lub w Urzędzie Gminy w Bejscach pod nr tel. 41-35-11-010 w.25.

W RAJDZIE ROWEROWYM " Poznajemy gminę Bejsce" MA WZIĄĆ UDZIAŁ UTYTUOWANY

 KOLARZ ZBIGNIEW PIĄTEK ,

 OBECNIE WÓJT GMINY PIEKOSZÓW

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 28

Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia Upał/2

Obszar wojewodztwo świętokrzyskie

Ważność (cz. urz.) od godz. 13:00 dnia 04.07.2015 do godz. 20:00 dnia 08.07.2015

Przebieg Prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 30・・C do 35・・C. Temperatura minimalna

w nocy od 16・・C do 21・・C.

Prawdopodobieństwo

wystąpienia zjawiska(%)

powyżej 95%

Uwagi Brak.

Dyżurny synoptyk Piotr Ramza

Godzina i data wydania godz. 07:11 dnia 03.07.2015

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAL/2 woj.swietokrzyskie od 13:00/04.07 do 20:00/08.07.2015

temp. maks 30-35 st, temp min 16-21 st

RSO IMGW-PIB OSTRZEGA świętokrzyskie, upał od soboty 04.07 do środy 08.07. Temperatura

maks. od 30・・C do 35・・C. Temperatura min. od 16・・C do 21・・C.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie

dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Rajd rowerowy „Wyprawa Poprawa” organizowany przez

 Fundację Nasza Ziemia.

W niedzielę 28 czerwca 2015 roku w godzinach przedpołudniowych teren Gminy Bejsce odwiedzili uczestnicy rajdu rowerowego „Wyprawa Poprawa” organizowanego przez Fundację Nasza Ziemia.

Uczestników rajdu w miejscowości Wyszogród (przy zjeździe z drogi krajowej nr 79) przywitała liczna grupa cyklistów- mieszkańców Uściszowic na czele z Wójtem- Józefem Zuwałą, sołtysem- Łukaszem Zuwałą oraz świetlicowym- Ryszardem Drewno. Następnie wszyscy udali się do świetlicy wiejskiej w Uściszowicach, gdzie czekały chłodne napoje oraz kompot przygotowany przez świetlicowego i miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich.

Wójt Józef Zuwała przekazał gościom najważniejsze informacje na temat Gminy Bejsce, omówił zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy oraz przedstawił funkcjonowanie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie Sp. z o.o., którego udziałowcem jest Gmina Bejsce. Ponadto gospodarz gminy wręczył organizatorom rajdu broszury oraz wydaną w ubiegłym roku monografię „Bejsce wczoraj i dziś”.

Po odpoczynku w zaciszu świetlicy w Uściszowicach mieszkańcy towarzyszyli uczestnikom rajdu w dalszym odcinku trasy i wspólnie odprowadzili ich do granic gminy.

Rajd rozpoczął się w sobotę, 27 czerwca na Rynku Głównym w Krakowie, natomiast zakończy się 11 lipca w Giżycku. Najważniejszym celem akcji jest monitoring stanu czystości wszystkich odwiedzanych gmin przy użyciu mobilnej aplikacji „rEKOnesans". Do rajdu może dołączyć każdy.

...oto kilka zdjęć

W trakcie dwutygodniowego rajdu uczestnicy odwiedzą 60 gmin z terenu wschodniej Polski i przejadą blisko 900 km. Uczestnicy Rajdu sprawdzą dostępność infrastruktury służącej utrzymaniu czystości i porządku oraz gospodarce odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów, propagując właściwe postępowanie z odpadami w czasie wypoczynku oraz promując nawyki proekologiczne.

Informacja Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Świętokrzyskiego

 

Uprzejmie informujemy, iż w Gazecie Wyborczej pojawił się artykuł na temat Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego dostępnego pod adresem: http://sip.e-swietokrzyskie.pl/

...oto link

http://kielce.gazeta.pl/kielce/1,47262,18250593,Mapy_przeniesli_do_globalnej_sieci__To_cyfrowa_rewolucja.html#ixzz3e8xsLg00

 

Informacja – Budowa gazociągu Pogórska Wola – Tworzeń

Celem projektu jest budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Pogórska Wola-Tworzeń o długości 160 km i średnicy do 1000 mm, który zlokalizowany będzie w województwach: małopolskim, świętokrzyskim oraz śląskim.
Trasa gazociągu przebiegać będzie przez gminę Bejsce oraz przez tereny gmin: Skrzyszów, Tarnów, Lisia Góra, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Olesno, Gręboszów, Opatowiec, Kazimierza Wielka, Skalbmierz, Pałecznica, Radziemice, Słomniki, Iwanowice, Gołcza, Trzyciąż, Olkusz, Klucze, Bolesław, Sławków, Dąbrowa Górnicza.
Planowana realizacja inwestycji to lata: 2015-2020
Wykonawcą projektu budowlanego i wykonawczego jest firma Tractebel Engineering S.
A.

Zakończenie realizacji zadania

 pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej

w Gminie Bejsce

Zakończono realizację zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Bejsce poprzez przebudowę boiska do piłki nożnej w m. Dobiesławice, budowę placu zabaw w m. Sędziszowice oraz dokończenie rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej w m. Czyżowice”. Wykonawcą była Firma Remontowo – Budowlana Ryszarda Czajki z Królewic gm.Bejsce. Zadanie to było realizowane przy wsparciu środków z programu PROW 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Wartość całkowita zadania wyniosła 799 124,00 zł.

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Bejsce

w dniu 30 czerwca 2015 roku o godzinie 9 : 00

Zgodnie z art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm. ) zwołuję na dzień 30 czerwca 2015 roku na godz. 9°° w budynku Urzędu Gminy Sesję Rady Gminy Bejsce.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
7. Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bejscach za 2014r.
8. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bejsce za 2014 rok
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2014r.
10. Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o wykonaniu budżetu Gminy Bejsce za 2014r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bejsce.
11. Zapoznanie się z uchwałą RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez
Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014r.
12. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o wykonaniu budżetu
Gminy za 2014r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
13. Przedstawienie uchwały RIO w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
14. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014r.
15. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

• zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok
• zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bejscach za 2014 rok
• absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2014 rok
• zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Bejsce,
• zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Bejsce


16. Odpowiedzi na interpelacje.
17. Sprawy różne i wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.


Zaproszenie niniejsze, zgodnie z art.25, ust.3 wyżej cytowanej ustawy służy jako dowód usprawiedliwienia swej nieobecności w pracy.

 

Fundacja Nasza Ziemia

RUSZAMY NA WYPRAWĘ – POPRAWĘ

Kraków – Sandomierz – Zwierzyniec – Chełm – Biała Podlaska – Białystok – Ełk – Giżycko – Mikołajki – Pisz – Ruciane-Nida

 • pokonamy blisko 900 km, odwiedzimy ponad 60 gmin oraz 40 mazurskich przystani i portów

 • przemierzymy m.in. Puszczę Niepołomicką, Lasy Janowskie, Poleski Park Narodowy, Biebrzański Park Narodowy, Podlaski Przełom Bugu

 • odwiedzimy m.in. pałac w Niepołomicach, Małopolską Drogę św. Jakuba, rynek i trasę podziemną w Sandomierzu, Szlak Dziedzictwa Kulturowego, zabytki Zamościa, Giżycka

 • opływamy jez. Niegocin, Tałty, Mikołajskie, Śniardwy, Bełdany, jez. Nidzkie

 • uprzątniemy wyspę Pajęczą na jez. Śniardwy

 

W planach mamy:

 • monitoring stanu czystości i porządku w odwiedzanych gminach przy użyciu aplikacji mobilnejrEKOnesans,

 • monitoring dostępności infrastruktury gospodarce odpadami ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów,

 • promocję właściwego postępowania z odpadami w czasie wypoczynku,

 • propagowanie proekologicznych i odpowiedzialnych zachowań.

 

DOŁĄCZCIE DO NAS!

I ETAP Rajd rowerowy ścianą wschodnią Kraków – Giżycko 27 czerwca – 11 lipca

Startujemy z Krakowa 27.06.2015r. o godz. 11:00

O godz. 10:30 uczestnicy spotykają się na płycie Rynku Głównego w Krakowie pod Wieżą Ratusza. Stamtąd o godzinie 11:00 wystartuje Wyprawa – poprawa.

Ramowy plan rajdu:
Dzień 1: Kraków – Niepołomice – Uście Solne (58 km)
Dzień 2: Uście Solne – Nowy Korczyn – Pacanów (64 km)
Dzień 3: Pacanów – Połaniec – Osiek – Łoniów (62 km)
Dzień 4: Łoniów – Koprzywica – Sandomierz (29 km)
Dzień 5: Sandomierz – Janów Lubelski (65 km)
Dzień 6: Janów Lubelski – Biłgoraj – Zwierzyniec (64 km)
Dzień 7: Zwierzyniec – Zamość – Skierbieszów (49 km)
Dzień 8: Skierbieszów – Chełm – Sawin (56 km)
Dzień 9: Sawin – Parczew (64 km)
Dzień 10: Parczew – Komarówka – Biała Podlaska (60 km)
Dzień 11: Biała Podlaska – Milejczyce (70 km)
Dzień 12: Milejczyce – Białystok (82 km)
Dzień 13: Białystok – Grajewo (88 km)
Dzień 14: Grajewo – Ełk – Stare Juchy (46 km)
Dzień 15: Stare Juchy – Giżycko (40 km)

Z dokładną trasą Rajdu możecie się zapoznać tu. Zakończenie rajdu 11.07.2015 w Giżycku.

Można się zapisać na całość wyprawy lub na poszczególne jej etapy. Każdy może dołączyć. Dla pierwszych kilku osób mamy możliwość dofinansowania kosztów udziału w wyjeździe. W sprawie udziału w Rajdzie kontaktuj się z naszym partnerem regionalnym Stowarzyszeniem Travelling Inspiration, mail: diana.80rowerow@gmail.com.

 

II ETAP Rejs ekologiczny Szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich 12 lipca – 24 lipca

W Rejs wypływamy 12 lipca z Ekomariy w Giżycku. Będziemy się kierować na południe Szlakiem Wielkich Jezior. Zawiniemy do portów po drodze do Mikołajek, Rynu, Piszu i Rucianego-Nidy. Rejs jest kontynuacją naszego projektu „Wpłyń na czyste Mazury” realizowanego w partnerstwie z Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich z Giżycka.

16 lipca będziemy sprzątać Wyspę Pajęczą na jez. Śniardwy. Zapraszamy wszystkich, którzy w tym czasie będą na Mazurach – przyłącznie się do nas!

 /źródło: www.naszaziemia.pl/

 

55 lecie OSP Królewice 2015

W dniu 21 czerwca 2015 roku o godz. 16:00 Mszą Świętą polową rozpoczęły się uroczystości

Jubileuszu 55 – lecia OSP Królewice i poświęcenia nowego Sztandaru.

... oto kilkadziesiąt zdjęć

 

Walne Zebranie członków LGD „Perły Ponidzia” w Bejscach

W dniu 19 czerwca br. w Gminnym Domu Kultury w Bejscach odbyło się XVI Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”. Zebraniu przewodniczył Marek Krupa Sekretarz Powiatu Kazimierskiego. Na wstępie Józef Zuwała Wójt Gminy Bejsce przedstawił inwestycje jakie udało się zrealizować dzięki współpracy z lokalną grupą działania Perły Ponidzia w ostatnim okresie programowania 2007-2013.

Pan Paweł Walczyszyn przedstawił Strategię Rozwoju Lokalnego LGD na nowy okres programowania 2014-2020. Następnie Prezes stowarzyszenia LGD Mirosław Magnez przedstawił informację z działalności lokalnej grupy i odczytał projekty uchwał nr 1/2015 w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia” i nr 2/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” za 2014 rok.

Uchwały zostały podjęte jednogłośnie. Pani Ewa Pozłutko przedstawiła sprawozdanie finansowe LGD za 2014 rok. Po zakończeniu obrad goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek po, którym gospodarz Gminy Bejsce oprowadził gości po zabytkach miejscowości Bejsce – kościele pw. Św. Mikołaja i Pałacu Badenich. Zebranie zakończyło się wspólnym grillowaniem w skansenie wsi Polskiej u Pana Stanisława Rasia w Morawianach.

...oto kilka zdjęć

Informacja GOPS

Szanowni Państwo,


Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego realizuje projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w wyniku którego do końca 2015 roku zapewniona zostanie możliwość dostępu do usług szerokopasmowych dla 90% mieszkańców i 100% instytucji publicznych oraz przedsiębiorców w województwie świętokrzyskim. Projekt ten, ma na celu zwiększenie dostępu do Internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”, a także podniesienie, wśród mieszkańców Polski Wschodniej, poziomu wiedzy, kompetencji oraz świadomości z zakresu wykorzystania Internetu i korzyści z niego płynących.
Integralną część projektu stanowi komponent szkoleniowy, którego realizacja została powierzona firmie COMBIDATA Poland. W ramach tego zadania firma COMBIDATA Poland, będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie działań informacyjnych, rekrutacyjnych oraz szkoleniowych. Planowane szkolenia z zakresu podstawowej obsługi komputera i Internetu, skierowane są do mieszkańców województwa świętokrzyskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, w wieku powyżej 45 roku życia.
Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do działu rekrutacji – tel. 58 522-28-33.

 

 

Program Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o.

 oraz Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej na

Zapraszamy do stanowiska RCEE, u nas będzie można:
- obejrzeć filmy dotyczące prawidłowego postępowania z odpadami oraz sposobu odzysku surowców wtórnych,
- zagrać w gry o tematyce ekologicznej,
- miło spędzić czas w kąciku plastycznym,
- uzyskać informacje odnośnie prawidłowej zbiórki surowców i porad dotyczących prawidłowego gospodarowania odpadami w gospodarstwach domowych,
- dowiedzieć się o miejscach i terminach odbioru odpadów w gminie Staszów,
- dla dzieci przewidziana loteria połączona z nauką segregowania odpadów.

Zapraszamy od godziny 17:00

ZAPROSZENIE

Rajd Rowerowy i Parada Motocykli w gminie Bejsce

19 lipca 2015

    

Zapraszamy na Rajd Rowerowy i Paradę Motocykli, która odbędzie się dnia 19 lipca 2015r. start o godz. 16:00 na placu targowym w Bejscach. Zapisy do 15 lipca 2015r. u sołtysów, świetlicowych lub w Urzędzie Gminy w Bejscach pod nr tel. 41-35-11-010 w.25.

ZAPROSZENIE

IX edycja Puchar Wójta Gminy Bejsce 2015

Jak co roku Gmina Bejsce organizuje Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Wójta Gminy Bejsce - jest to już IX edycja.

Rozgrywki odbywać się będą na boisku sportowym przy

Samorządowej Szkole Podstawowej w Bejscach.

Zgłoszenia drużyn z Sołectw do dnia 24.06.2015 roku (środa)

Spotkanie przedstawicieli Drużyn z organizatorami Pucharu w dniu 25.06.2015 roku o godzinie 8 : 00 w Urzędzie Gminy Bejsce.

Zgłoszeń należy dokonywać u świetlicowych, sołtysów lub do Urzędu Gminy w Bejscach pod nr tel. 41-35-11-010 w.25

Regulamin rozgrywek w piłce nożnej o Puchar Wójta Gminy

 

 Bejsce na rok 2015

1.     CEL:

-         zagospodarowanie wolnego czasu w środowisku wiejskim,

-         podnoszenie prawności fizycznej i umiejętności gry w piłkę nożną,

-         przegląd i selekcja uzdolnionej młodzieży do sekcji klubowej.

2.     ORGANIZATOR

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bejsce i Okolic

Urząd Gminy w Bejscach.

3.     UCZESTNICTWO

-         w rozgrywkach mogą uczestniczyć zespoły tworzone przez poszczególne miejscowości z terenu Gminy Bejsce,

-         najmłodszym członkiem zespołu może być zawodnik, który ukończył 15 lat i ma na grę pisemne pozwolenie od rodziców (rodzica lub opiekuna prawnego). Zgoda obowiązuje także zawodników ur. w latach 1996-1999,

-         zespoły zgłoszone do rozgrywek będą przyjmowane na podstawie listy imiennej zawodników z podaniem dokładnej daty urodzenia i miejsca zamieszkania,

-         każdy bierze udział w turnieju na własną odpowiedzialność,

-         zawodnicy obowiązani są do posiadania legitymacji szkolnej lub dowodu tożsamości,

-         zawodnicy grający w poszczególnych drużynach muszą posiadać meldunek stały na terenie Gminy Bejsce (dopuszcza się w składzie każdej z drużyn jednego zawodnika z terenu innej Gminy),

-         zawodnik w tym turnieju nie może grać w różnych drużynach (tylko w tej, w której został zgłoszony na liście imiennej),

-         dopuszcza się do gry dziewczęta i kobiety.

4.     REGULAMIN:

-         w rozgrywkach obowiązują przepisy i postanowienia wydane przez PZPN oraz ustalenia zawarte w niniejszym regulaminie,

-         w turnieju NIE obowiązuje zasada pozycji spalonej,

-          mecze są rozgrywane na boisku w Bejscach  

-         (w uzasadnionych przypadkach, np. złe warunki atmosferyczne, organizator ustala za porozumieniem stron dogodny termin),

-         czas gry 2 x 35 minut z 10 minutową przerwą,

-         zmiany są przeprowadzane systemem hokejowym, każda zmiana musi być zgłoszona sędziemu głównemu,

-         obowiązuje posiadanie obuwia sportowego i ochraniaczy,

-         sędziego wyznacza organizator turnieju,

-         minimalna ilość zawodników mogąca rozpocząć mecz wynosi 7,

      a maksymalna 9,

- kary:

a.       żółta kartka – zejście na 5 minut,

b.      druga żółta kartka ═ czerwona kartka,

c.       czerwona kartka – wykluczenie do końca meczu (drużyna gra w osłabieniu)

-         zawodnik, który dostał czerwoną kartkę może zagrać w następnym meczu,

-         przyczyna wykluczenia musi być opisana w protokole meczu,

-         każdy protokół meczu podpisuje sędzia i kapitanowie drużyn,

-         sędziów poszczególnych meczów wyznacza organizator.

5.     PUNKTACJA:

-         za przegraną – 0 punktów,

-         za zwycięstwo – 3 punkty,

-         za remis – 1 punkt,

-         za oddanie meczu walkowerem – 3 punkty dla drużyny przeciwnej,

-         za grę w drużynie zawodnika nieuprawnionego mecz jest zweryfikowany jako walkower,

-         jeżeli drużyna zejdzie z boiska w trakcie gry mecz jest zweryfikowany jako walkower,

-         w przypadku równej ilości punktów o miejscu w tabeli decyduje bezpośredni pojedynek, następnie różnica bramek,

-         koszty udziału oraz przejazdy pokrywają zgłaszający we własnym zakresie,

-         drużyna która po 15 minutach od ustalonego czasu nie wstawi się na mecz przegrywa walkowerem.

6.     NAGRODY:

Wszystkie drużyny biorące udział w turnieju  zostaną nagrodzone dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Zostanie także wyłoniony i nagrodzony król strzelców.

7.     SĘDZIOWIE

-         organizator turnieju zapewnia sędziego głównego meczu,

8.     UWAGI KOŃCOWE:

      a) Prawo interpretacji regulaminu przysługuje organizatorowi turnieju, tj. Urząd Gminy w   

     Bejscach.

b) Dla każdej z drużyn ma być dostarczony niniejszy regulamin i listy zgłoszonych  

     zawodników.

 c) Zgłoszenia zawodników z oświadczeniami do dnia 24.06.2015(środa) r. (włącznie).

d) Wszelkie urazy i kontuzje zawodników biorących udział w meczu należy zgłosić do

  komisji przed podpisaniem protokołu przez kapitanów drużyn.

 e) zawodnicy, którzy będą pod wpływem alkoholu nie będą dopuszczeni do udziału w 

  meczu.

 f) Mecze nie rozegrane w niedzielę z przyczyn złych warunków atmosferycznych będą     

rozegrane w najbliższą sobotę po planowanym terminie.

 

Gimnazjalistki z Czyżowic przez dzień… rządziły całą Polską

W wymiarze młodzieżowym, ale honor ten sam. Gimnazjalistki z Czyżowic w ławach sejmowych

Fotel przewodniczącej Młodzieżowej Rady Gminy Bejsce to już za mało. Natalia Maj stawia odważny krok na drodze do władzy. W Warszawie, w ławach sejmowych na Wiejskiej – w gronie 460 nastolatków z całej Polski- szukała miejsca dla młodych w przestrzeni publicznej.

Natalia Maj, uczennica klasy drugiej Publicznego Gimnazjum w Czyżowicach, razem z koleżanką z klasy Kamilą Kozioł brały udział w 21. sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. W Dniu Dziecka. Dzisiaj opowiadają nam, jak „to” się robi.

Na fotelu ministra

Natalia i Kamila znalazły się w gronie wybrańców. 460 uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju, którzy przez ten jeden dzień (prawie) rządzili Polską.

Natalia Maj podczas obrad – w wielkiej sali plenarnej – siedziała na fotelu ministra edukacji narodowej. Na wyciągnięcie dłoni miała polityków z pierwszych stron gazet. A z marszałkiem Sejmu… zrobiła sobie nawet „sweet focię”.

Miejsce dla młodych

Jak dostać się do Sejmu Dzieci i Młodzieży? W teorii – to bardzo proste. Aspirujący do mandatów poselskich muszą wykazać się aktywnością w środowisku lokalnym. Potem „sprzedać” swoje działania społeczne na forum krajowym, publikując relację w sejmowym serwisie internetowym. I… czekać na wysokie noty jury.
W tym roku tematem przewodnim rekrutacji było „miejsce młodych”. Czyli, jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje polska młodzież.

– Razem z Kamilą Kozioł postanowiłyśmy spróbować swoich sił. Tematyka sesji była nam szczególnie bliska, ponieważ dotyczyła miejsc dla młodzieży, których ogromnie w gminie Bejsce według nas brakuje – podkreśla Natalia Maj.

Zaczęły od ankiety – wśród mieszkańców i uczniów gimnazjum. Potem działały podczas Dni Bejsc, zorganizowały zabawę taneczną dla gimnazjalistów. Wreszcie – zbiórkę pieniędzy dla dziecięcego hospicjum w Warszawie; jako prezent na Dzień Dziecka. I zrobiły to na tyle dobrze, że Centrum Edukacji Obywatelskiej przyznało im poselskie mandaty.

Politycy… na chwilę

– Kamila Kozioł jest moją koleżanką z klasy. Razem dobrze się dogadujemy i bardzo dobrze nam się współpracuje – Natalia przedstawia partnerkę z sejmowego zespołu. – Kamila jest fajna, dobrze się uczy, lubi czytać. Ale o „wielkiej polityce” na razie chyba nie marzy.

„Operacja Sejm” trwała dwa dni. Najpierw – warsztaty dla młodych posłów. 1 czerwca zajęli miejsca w sali plenarnej gmachu na Wiejskiej.
– Trafiło mi się siedzenie Joanny Kluzik-Rostkowskiej, minister edukacji narodowej. Na obrady przybyli marszałek Sejmu Radosław Sikorski, premier Ewa Kopacz, rzecznik praw dziecka, posłowie. Choć przykro nam było, że politycy nie byli obecni na całej sesji – mówi Natalia Maj, przewodnicząca bejskiej „młodej rady” dwóch kadencji.

W ławach na Wiejskiej zasiadło 460 młodych posłów (lub inaczej – 230 dwuosobowych zespołów). Chętnie stawali na mównicy, prezentując swoje racje, przemyślenia. Były głosowania nad wnioskami, poprawkami i artykułami, wreszcie nad całą uchwałą – w sprawie miejsca ludzi młodych w przestrzeni publicznej. „Za” podnieśli ręce wszyscy; także gimnazjalistki z Czyżowic

Po sesji – spotkania kuluarowe, pamiątkowe zdjęcia, gadżety w prezencie. Obiad, na koniec mały rekonesans po stolicy, w tym zwiedzanie Łazienek. A potem – autokarem do domu.
– Sejm Dzieci i Młodzieży to bardzo budujący i ciekawy projekt – przyznają zgodnie Natalia Maj i Kamila Kozioł. – Szkoda, że… można brać w nim udział tylko jeden raz.

/www.echodnia.eu/

Urząd Gminy w Bejscach, 28-512 Bejsce 252, tel: 41 3511010, 41 3511610, fax:41 3511010wew22, e-mail:ugbejsce@poczta.onet.pl, Aktualizacja: mgr inż.Leonard Wdowik

Zapraszamy do zwiedzania Gminy Bejsce i jej okolic

STRONA GŁÓWNA     |     SERWISY     |     AKTUALNOŚCI     |     NASZA GMINA     |     SAMORZĄD     |     INNE