Oficjalny serwis internetowy Gminy Bejsce   * AKTUALNOŚCI *
 
Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw

Monitor polski
 

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 Ksiązka telefoniczna mieszkańców

    Wrota świętokrzyskie

  e - świętokrzyskie

Perły Ponidzia
 

 


 

   

      
 
Archiwum


Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

 

Wirtualny spacer po Gminie Bejsce i Powiecie

 Kazimierskim

 

Wiadomości z Bejsc, okolic i regionu

 

 

Święta Wielkanocne

 

Życzenia świąteczne

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych,


radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy,

 
smacznego jajka, mokrego dyngusa,


a także odpoczynku w rodzinnym gronie.


Niech każdy z nas wykorzysta ten czas jak najlepiej,


a zmartwychwstały Chrystus obudzi w nas to,

 
co jeszcze uśpione,

 
ożywi w to, co jeszcze w nas martwe


i niech światło Jego słowa


prowadzi nas przez życie w radości i pokoju


życzą :

 

 Przewodniczący Rady Gminy Bejsce


          Stanisław Marzec                             

    Pracownicy Gminy Bejsce

                                                                                                                           Wójt Gminy Bejsce


                                                                                                                           Józef Zuwała

  


PALMY WIELKANOCNE

 

W dniu 10.04.2014r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bejscach Panie z terenu naszej gminy jak co roku zebrały się by przygotować palmy wielkanocne.

Gośćmi specjalnymi były Panie z Domu Malarek z Zalipia, które zdradzały tajniki malowania jaj wielkanocnych „ po zalipiańsku” i pokazywały  tradycyjne wzory kwiatów i sposoby zdobienia palm wielkanocnych. Przy wspólnej pracy wszystkich zebranych Pań powstała ponad 3- metrowa palma wielkanocna, która została poświęcona podczas Mszy Świętej w Niedzielę Palmową w kościele p.w św. Mikołaja w Bejscach

Podczas spotkania odbył się kiermasz ozdób wielkanocnych przygotowanych przez dzieci z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Dobiesławicach i Panie z Domu Malarek z Zalipia.

Specjalnie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Bejscach  przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola w Piotrkowicach przekazały piękny Wielkanocny stroik.

Przy słodkim poczęstunku i kawie, warsztaty trwały do późnych godzin wieczornych.

 ....oto kilka zdjęć

 

PRZETARGI

 

WÓJT GMINY  BEJSCE

Ogłasza II przetarg  ustny nieograniczony  na sprzedaż  lokalu mieszkalnego

1.Oznaczenie nieruchomości: lokal mieszkalny Nr 2  usytuowany w  budynku  mieszkalnym wielorodzinnym na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 155/21 o pow.0,0859 ha wraz z  udziałem w 1/części działki nr 155/20 o pow. 0,0120 ha-  stanowiącej drogę dojazdową, w miejscowości Bejsce .

2.Powierzchnia nieruchomości : lokal mieszkalny Nr 2o powierzchni 39,00 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnica) o powierzchni 4,47m2 w budynku  mieszkalnym wraz z udziałem wynoszącym 4347/18730 w częściach wspólnych budynku i jego urządzeniach nie służących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali i taki sam udział we współwłasności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 155/21 o pow. 0,0859 ha oraz udział w 1/8  części działki nr 155/20 o pow.0,0120 ha-stanowiącej drogę dojazdową. 

3.Właściciel: Gmina Bejsce –Księga Wieczysta nr KI1I/00030305/1dla działki nr 155/21 oraz Księga Wieczysta nr KI1I/00039557/5 dla działki nr 155/20 .

4. Opis nieruchomości:  budynek mieszkalny  zlokalizowany na działce nr 155/21

o  powierzchni 0,0859 ha, położony w miejscowości Bejsce, jest 2 kondygnacyjny,

jedno-klatkowy ,całkowicie podpiwniczony. W budynku znajdują się 4 lokale mieszkalne. Lokal mieszkalny Nr 2 o powierzchni -39,00 m2 składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju oraz  pomieszczenia  przynależnego (piwnicy) o  powierzchni 4,47 m2.

5.Przeznaczenie nieruchomości: Zgodnie z uchwałą Nr XXX/233/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i  Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bejsce działki nr  155/20, nr 155/21 położone są na obszarach i terenach  funkcjonalnych wyznaczonych pod zabudowę: istniejącej i projektowanej zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem funkcji w zakresie określonym w rozdziale III-p.1.2.części tekstowej oznaczone symbolem R M.

6.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 odbył się w Urzędzie Gminy w Bejscach w dniu 18.09.2013 roku. Wyłoniony w wyniku przetargu nabywca zrezygnował z nabycia lokalu.

7.Wartość nieruchomości: wg wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego wartość lokalu Nr 2 wynosi 42 533,00 zł. Do ceny nieruchomości zostanie doliczona opłata za wykonanie podziału przez geodetę oraz za wykonanie wyceny przez biegłego w kwocie 1092,00 zł. Łączna kwota za nieruchomość wynosi-  43 625,00 zł / bez podatku  Vat/.

8. Lokal mieszkalny Nr 2 wraz pomieszczeniami przynależnymi  oraz  udziałem 4347/18730 części  nieruchomości wspólnej w działce nr155/21 o powierzchni 0,0859 ha oraz udział w 1/8  części działki nr 155/20 o pow.0,0120 ha-stanowiącej drogę dojazdową  położone  w Bejscach przeznaczony do sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z Uchwałą Nr XXV/204/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wolnego  lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy oraz zgodnie z uchwałą Nr XXXII/257/2014  Rady Gminy Bejsce z dnia 13 lutego 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie  sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wolnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy.

9.Cena wywoławcza – wynosi 43 625,00 zł.  /bez podatku  Vat /.

        /słownie:  czterdzieści trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć złotych /.

10.Data i miejsce przetarg odbędzie się w dniu 9 maja 2014 roku o godz. 1300   w Urzędzie Gminy w Bejscach / sala konferencyjna /.

11.Wysokość wadium –warunkiem przystąpienia do przetargu jest  wpłacone wadium w wysokości  4 400,00 zł  w terminie do dnia 5 maja 2014 roku  na konto Gminy Bejsce  numer 12 8493 0004 0169 0400 0260 0006.  Wadium winno być wniesione w pieniądzu, nie dopuszcza się wadium w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych.

12.Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest notarialne poświadczone pełnomocnictwo.

13.Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg  zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu  wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

14.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli co najmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

15.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym przez Urząd  w celu podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy  a  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

16.Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny a informacja ta będzie podana do publicznej wiadomości .

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bejsce , pokój nr 9 oraz pod nr 041 3511010 wew. 29.

 

************************************************************************************************

             WÓJT GMINY  BEJSCE

Ogłasza II  przetarg  ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości

 

1.Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość położona w miejscowości Morawianki oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 52 o powierzchni 0,07 ha.

2.Powierzchnia nieruchomości: 0,07 ha .(Opis użytku:  BRIVa-0,07 ha),

3.Właściciel: Gmina  Bejsce – na podstawie  Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: IG.IV.7532.255.2012 dla której Sąd Rejonowy w Kazimierzy Wielkiej prowadzi  Księgę  Wieczystą  nr  KW  Nr  KI1I/00032151/0 .

4.Opis nieruchomości: Nieruchomość położona w miejscowości –Morawianki przy drodze powiatowej Bejsce- Morawianki-Urzuty  w sąsiedztwie istniejącej zabudowy zagrodowej tej miejscowości . Działka  oznaczona w ewidencji gruntów nr 52 o powierzchni-0,07 ha. Zabudowana  budynkiem parterowym po byłej szkole w  złym stanie technicznym.

Działka uzbrojona w energię elektryczną i wodociąg.

5.Przeznaczenie nieruchomości : Zgodnie z uchwałą Nr XXX/233/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bejsce działka nr 52 położona jest na obszarach produkcji rolnej: użytki rolne bez zakazu zabudowy obiektami mającymi z nimi związek funkcjonalny.

6.Wartość nieruchomości: wg wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego wartość nieruchomości wynosi- 10 000,00zł. Do ceny nieruchomości zostanie doliczona opłata za wykonanie wyceny w kwocie 861,00 zł. Łączna kwota  do zapłaty wynosi – 10 861,00 zł.

7.Pierwszy przetarg na sprzedaż działki nr 52 odbył się w Urzędzie Gminy w Bejscach w dniu18.09.2013 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

8. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z Uchwałą Nr XXV/ 202/2013  Rady Gminy  Bejsce z dnia 14czerwca 2013 r. w sprawie  sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy oraz zgodnie z uchwałą Nr XXXII/258/2014  Rady Gminy Bejsce z dnia 13 lutego 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie  sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy.

9.Cena wywoławcza – wynosi 10 861,00 zł.  /bez podatku  Vat /.

        /słownie:  dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych /.

10.Data i miejsceprzetarg odbędzie się w dniu 9 maja 2014  roku o godz. 1100   w Urzędzie Gminy w Bejscach / sala konferencyjna /.

11.Wysokość wadium –warunkiem przystąpienia do przetargu jest  wpłacone wadium w wysokości  1 100,00 zł  w terminie do dnia 5 maja 2014 roku  na konto Gminy Bejsce  numer 12 8493 0004 0169 0400 0260 0006.  Wadium winno być wniesione w pieniądzu, nie dopuszcza się wadium w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych.

12.Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest notarialne poświadczone pełnomocnictwo.

13.Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg  zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu  wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

14.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli co najmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

15.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym przez Urząd  w celu podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy  a  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

16.Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny a informacja ta będzie podana do publicznej wiadomości .

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bejsce , pokój nr 9 oraz pod nr 041 3511010 wew. 29.

 

***************************************************************************************************

                                                                                                          

WÓJT GMINY  BEJSCE

Ogłasza  przetarg  ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości

1.Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość położona w miejscowości Bejsce oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 1619 o powierzchni 0,88 ha.

2.Powierzchnia nieruchomości: 0,88ha.(Opis użytku:  RIIIa-0,04ha,RIIIb-0,24ha, RIVa-0,58ha, W 0,02ha).

3.Właściciel: Gmina  Bejsce – na podstawie  aktu notarialnego nr rep.2387/2006 dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju VIII Zamiejscowy  Kazimierzy Wielkiej prowadzi  Księgę  Wieczystą  nr  KW  Nr  KI1I/00021800/5 .

4.Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana  położona w miejscowości –Bejsce  poza zwartą zabudową, w odległości około 300m od najbliższej zabudowy, przy drodze  powiatowej Bejsce –Morawiany. Działka nie posiada uzbrojona technicznego.

5.Przeznaczenie nieruchomości : Zgodnie z uchwałą Nr XXX/233/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bejsce działka nr 1619 położona jest na obszarach i terenach funkcjonalnych wyznaczonych pod zabudowę: istniejącej i projektowanej zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem funkcji w zakresie określonym w rozdziale III –p.1.2.częśći tekstowej, oznaczone symbolem RM.

6.Wartość nieruchomości: wg wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego wartość nieruchomości wynosi- 21 599,00zł. Do ceny nieruchomości zostanie doliczona opłata za wykonanie wyceny w kwocie 492,00 zł. Łączna kwota  do zapłaty wynosi – 22 091,00 zł.

7. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z Uchwałą Nr XXV/ 203/2013  Rady Gminy  Bejsce z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie  sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działek gruntu niezabudowanych  stanowiących własność gminy  oraz zgodnie z uchwałą Nr XXXII/259/2014  Rady Gminy Bejsce z dnia 13 lutego 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie  sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działek gruntu niezabudowanych stanowiących własność gminy.

8.Cena wywoławcza – wynosi 22 091,00 zł /bez podatku  Vat /.

        /słownie:  dwadzieścia dwa tysiące dziewięćdziesiąt jeden złotych /.

9.Data i miejsceprzetarg odbędzie się w dniu 9 maja 2014 roku o godz. 1200   w Urzędzie Gminy w Bejscach / sala konferencyjna /.

10.Wysokość wadium –warunkiem przystąpienia do przetargu jest  wpłacone wadium w wysokości  2 300,00 zł  w terminie do dnia 5 maja 2014 roku  na konto Gminy Bejsce  numer 12 8493 0004 0169 0400 0260 0006.  Wadium winno być wniesione w pieniądzu, nie dopuszcza się wadium w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych.

11.Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest notarialne poświadczone pełnomocnictwo.

12.Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg  zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu  wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

13.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli co najmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

14.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym przez Urząd  w celu podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy  a  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

15.Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny a informacja ta będzie podana do publicznej wiadomości .

Szczegółowe informacje można  uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bejsce , pokój nr 9 oraz pod nr 041 3511010 wew. 29.

 

 

I N F O R M A C J A

Urząd Gminy w Bejscach informuje, iż w związku ze Świętami Wielkanocnymi w miesiącu kwietniu 2014 r. odpady komunalne segregowane będą odebrane w następujących terminach:

W miejscowościach:

- Dobiesławice,
- Stojanowice,
- Kaczkowice,
- Prokocice,
- Sędziszowice,
- Brończyce,
- Kijany,
- Morawianki,
- Morawiany:

w ostatni poniedziałek miesiąca, czyli w dniu 28 kwietnia 2014 r.

W miejscowościach:

- Bejsce,
- Zbeltowice,
- Grodowice,
- Czyżowice,
- Królewice,
- Piotrkowice,
- Uściszowice:

w ostatni wtorek miesiąca, czyli w dniu 29 kwietnia 2014 r.

 

Powyższa zmiana dotyczy wyłącznie miesiąca kwietnia 2014 r.

 

INFORMACJA

Wszystkich mieszkańców gminy Bejsce zapraszamy na spotkanie dotyczące uruchomienia Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie, w ramach Projektu pn.: "Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy". Podczas spotkania omówiony zostanie sposób funkcjonowania Zakładu oraz jego wpływ na gospodarkę komunalną gminy.

Spotkanie odbędzie się 27 marca 2014 r. o godz. 900
w Świetlicy Wiejskiej w Bejscach
(budynek OSP)

 

Gratulacje dla Młodzieżowej Grupy Teatralnej


 

Młodzieżowa Grupa Teatralna działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Bejscach zgłosiła swoją krótką formę teatralną do konkursu w ramach Kampanii Wojewody Świętokrzyskiego „ Inni nie są gorsi”. Niestety konkurs nie odbył się ze względu na małą liczbę zgłoszeń.

Niemniej jednak forma teatralna naszej grupy spotkała się z uznaniem ze strony organizatorów, na dowód czego grupa otrzymała podziękowania od Biura Wojewody Świętokrzyskiego i nagrodę książkową.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

 

12 marca 2014 r. w Urzędzie Gminy w Bejscach odbył się gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. O zwycięstwo rywalizowało łącznie 10 uczniów ze szkół z terenu Gminy Bejsce, tj.:                Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bejscach, Samorządowej Szkoły Podstawowej  w Dobiesławicach oraz Publicznego Gimnazjum w Czyżowicach.

Nad częścią pisemną oraz ustną turnieju czuwała komisja w składzie: kpt. Krzysztof Wojtasik (KP PSP w Kazimierzy Wielkiej), Tadeusz Paś (wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Bejscach) oraz mgr Joanna Michalska (inspektor ds. powszechnego obowiązku obrony i zarządzania kryzysowego UG w Bejscach).

Do powiatowych eliminacji turnieju zakwalifikowali się:

- Gabriel Łakomy z SSP w Bejscach (grupa szkół podstawowych),

- Michał Minior z Publicznego Gimnazjum w Czyżowicach (grupa gimnazjalna).

 

Nagrody książkowe oraz dyplomy dla wszystkich uczestników turnieju ufundował i wręczył Wójt Gminy Bejsce – p. Józef Zuwała.

Zwycięzcom bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia na szczeblu powiatowym turnieju. Nauczycielom składamy serdeczne podziękowania za przygotowanie młodzieży do turnieju.

... oto kilka zdjęć

Dary dla sołectwa Kaczkowic od księdza Biskupa!


 

Ksiądz biskup Andrzej Wypych pochodzący z miejscowości Kaczkowice gm. Bejsce, od lat pełniący posługę kapłańską w USA nie zapomina o swoich korzeniach.

W ubiegłym tygodniu obdarował mieszkańców sołectwa nietypowym prezentem.

Sfinansował zakup - sadzonek dębu i krzewu róży dla każdego gospodarstwa z jego rodzinnej wsi.

Mimo tego, że od lat jest daleko, leży mu na sercu piękno krainy dzieciństwa.

W imieniu wszystkich mieszkańców sołectwa Kaczkowice serdecznie dziękujemy!

 

VIII EDYCJA KONKURSU

EUROPEJSKIE NAGRODY PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2014

 

 

 

Szczegółowe informacje nt. Europejskich Nagród Promocji Przedsiębiorczości, zasady uczestnictwa w Konkursie, w tym obowiązujący formularz zgłoszeniowy, są dostępne do pobrania na stronie internetowej tut. Urzędu: www.sejmik.kielce.pl (zakładka: Konkursy).

Wypełnione i podpisane formularze wraz z niezbędną dokumentacją należy dostarczyć w formie elektronicznej (na płycie CD) do regionalnego punktu zgłoszeń, którego rolę w naszym województwie pełni Oddział Przedsiębiorczości i Nadzoru Właścicielskiego, funkcjonujący w strukturach Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, IV piętro, pokój nr 401) oraz przesłać maiłem na adres: iwona.cbmielewska-biskup@seimik.kielce.pl, w terminie do dnia 31 marca 2014 roku.

W celu uzyskania dodatkowych informacji nt. Konkursu, proszę o kontakt z Panią Iwoną Chmielewską-Biskup z tut. Urzędu, tel. 41 365 81 83.

 

Dzień Kobiet w Gminie Bejsce


 

6.03.2014r. o godz. 16.30 główna sala w świetlicy wiejskiej w Bejscach wypełniła się po brzegi. To mieszkanki naszej gminy hucznie obchodziły Dzień Kobiet.

Ponad 200 Pań wysłuchało życzeń przekazywanych przez swoich Radnych i Sołtysów i oczywiście gospodarzy uroczystości Pana Wójta Józefa Zuwałę i Pana Przewodniczącego Rady Gminy Stanisława Marca.

Były wspólne śpiewy, przeróżne konkursy dla Pań, w przerwach między „ kelnerowaniem” swoimi zdolnościami aktorskimi popisywali się Panowie w konkurencji „Kalambury - przysłowia o kobietach”.

Honorowymi gości uroczystości byli Pan Jan Nowak – Starosta Kazimierski Pani Krystyna Wicher i Pan Adam Stoksik Radni Powiatu Kazimierskiego.

Szczególne podziękowania należą się Panu Radosławowi Kornasiowi, który wraz z zespołem zadbał o oprawę muzyczną uroczystości.

...oto kilka zdjęć

Zmarł pułkownik Władysław Sowa

1 marca zmarł podpułkownik Władysław Sowa, prezes Zarządu Okręgu Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich w Kielcach.
Prezes ppłk Władysław Sowa urodził się 8 października 1921 roku w Piotrkowicach w powiecie pińczowskim. Już w 1938 roku wstąpił w nurt życia społeczno-publicznego działając w Związku Młodzieży Wiejskiej ,,Wici”, kontynuując pracę w tej organizacji w latach 1945-1947, jako prezes gminny ZMW w Bejscach.
W lutym 1942 roku wstąpił do Batalionów Chłopskich, przyjął pseudonim ,,Nurt” i złożył przysięgę przed Franciszkiem Książkiem komendantem placówki Batalionów Chłopskich w Piotrkowicach.
Został dowódca drużyny w plutonie Bolesława Pasia. Brał udział w szkoleniu wojskowym, które było prowadzone w zabudowaniach gospodarskich jego rodziców. Ukończył trzymiesięczny kurs łączności.
W lipcu i sierpniu 1944 roku przebywał w Zgrupowaniu Partyzanckim na terenie gminy Bejsce, które prowadziło akcje dywersyjno-sabotażowe i zbrojne. Brał udział w akcjach, a szczególnie w czasie formowania i działania ,,Republiki Pińczowskiej” między innymi w dniu 21 lipca 1944 roku rozbrajał posterunek policji w Bejscach, walczył z Niemcami w Opatowcu 28 lipca oraz 5 sierpnia w Skalbmierzu.
Uczestniczył w akcjach wychowawczych w stosunku do osób wysługującym się Niemcom, likwidował bimbrownie.
Po wojnie należał do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ukończył technikum finansowo-ekonomiczne. Pracował w Banku Rolnym i BGŻ. Do chwili obecnej żarliwy i ofiarny działacz społeczno-polityczny. Szczególnie w organizacjach kombatanckich. Od 1993 roku wiceprezes Zarządu Okręgu O.Z.Ż.B.Ch w Kielcach, a od 3 lat prezes tego Związku.
Za całokształt pracy zawodowej, społecznej i działalności konspiracyjnej oznaczony został Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Odrodzenia Polski, Krzyżem BCh i wieloma innymi odznaczeniami między innymi Medalem im. Wincentego Witosa.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek, 6 marca w kościele Świętego Józefa Robotnika o godzinie 11.
 

 

Bal karnawałowy Czyżowice

Pożegnanie karnawału !!!

W dniu wczorajszym tj. 2.03.2014r. w Publicznym Gimnazjum w Czyżowicach najmłodsi mieszkańcy gminy Bejsce żegnali Karnawał.
Bal karnawałowy dla dzieci zorganizowało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bejsce, przy wsparciu Młodzieżowej Rady Gminy . Młodzi radni wraz z przyjaciółmi wcielali się w rolę animatorów. Było wiele atrakcji: teatrzyk dla najmłodszych, konkursy dla dzieci i opiekunów, malowanie buziek, kolorowe zwierzątka z baloników, a zabawy taneczne  dla dzieci  prowadził Wodzirej:) Oczywiście nie odbyło się bez wyboru Króla i Królowej Balu, niezależne jury w skład , którego weszli: Pan Józef Zuwała - Wójt Gminy. Pani Anna Macuga - Kawka, oraz Pan Paweł Zientara orzekło, że te zaszczytne tytuły należą się Mai Książkiewicz i Michałowi Nowakowskiemu. Nagrodę za najpiękniejsze przebranie otrzymała urocza Czarownica- Ania Witkowska.
 

... oto kilka zdjęć

Odpady komunalne (śmieci)

 

I N F O R M A C J A

Urząd Gminy w Bejscach przypomina, iż 15 marca 2014 roku (sobota) mija termin uiszczenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych za I kwartał 2014 roku.

Kolejne terminy uiszczania opłat są takie same jak w przypadku podatku rolnego, tj.:

II kwartał 2014 r.- do dnia 15 maja 2014 r.

III kwartał 2014 r.- do dnia 15 września 2014 r.

IV kwartał 2014 r.- do dnia 15 listopada 2014 r.

Należności należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Bejscach w Banku Spółdzielczym w Kielcach filia Bejsce, nr konta: 50 8493 0004 0160 0180 0260 0035 lub u sołtysa danej miejscowości

            U sołtysów dostępne są również wykazy zawierające wysokość opłaty naliczonej zgodnie ze złożoną przez właścicieli nieruchomości z terenu gminy Bejsce w 2013 roku deklaracją.

            Stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych są takie same jak w roku 2013 i zgodnie z uchwałą Rady Gminy Bejsce nr XXII/162/2013 z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i wynoszą: 15 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego w przypadku oddawania odpadów segregowanych i 25 zł w przypadku niesegregowanych.

 

GMINNY DZIEŃ KOBIET

6 marca 2014r.  godz. 16.30

Świetlica Wiejska w Bejscach

Serdecznie zapraszamy Wszystkie Panie !!!

(Panie, które mają ochotę wziąć udział w imprezie proszone są o poinformowanie o tym fakcie sołtysa, w nieprzekraczalnym terminie do 28.02.2014r.)

W imieniu własnym oraz wszystkich Radnych i Sołtysów na uroczystość zapraszają Wójt Gminy Bejsce wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Bejsce.

 

ZAPROSZENIE

 

BAL KARNAWAŁOWY
DLA DZIECI
2.03.2014R.( niedziela) godz.15:00
w Publicznym Gimnazjum
w Czyżowicach

w programie:


------spektakl teatralny dla dzieci: „ Tajemnicza szkatułka Sindbada”
----animacje ( malowanie twarzy, balonowe zwierzaki, zabawy z chustą
animacyjną, pokaz baniek mydlanych, konkursy dla dzieci i rodziców)
----muzyczne atrakcje z Wodzirejem,
----park zabaw( dmuchany zamek, trampoliny itp.)
----wybór Króla i Królowej Balu, konkurs na najpiękniejsze przebranie


Na Bal serdecznie zapraszają:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bejsce i Okolic oraz Młodzieżowa Rada Gminy Bejsce

 

Pierwsza Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Bejsce

 

13.02.2014r. o godzinie 9.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bejscach rozpoczęło się posiedzenie Rady Gminy Bejsce.
To pierwsza w historii sesja , w której brały udział aż dwie Rady : Rada Gminy Bejsce i Młodzieżowa Rada Gminy Bejsce.
Rada Gminy Bejsce po podjęciu zaplanowanych w porządku obrad uchwał musiała ustąpić miejsca młodzieży.
Młodzieżowi Radni otrzymali z rąk Przewodniczącej Komisji Wyborczej zaświadczenia potwierdzające wybór na Młodzieżowego Radnego.
Początkowo obrady prowadził najstarszy wiekiem Młodzieżowy Radny.
Po uroczystym ślubowaniu w obecności Wójta Gminy Bejsce, Sekretarza Gminy Bejsce, Rady Gminy Bejsce , Sołtysów oraz gości z partnerskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „ Bałt”, utworzona została komisja skrutacyjna , której zadaniem było wyłonienie Władz Młodzieżowej Rady.
W wyniku głosowania Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Gminy Bejsce została Natalia Maj z Bejsc uczennica I klasy Publicznego Gimnazjum w Czyżowicach
Wice- przewodniczącym: Mateusz Walczak ze Zbeltowic, uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Odonowie
Sekretarzem: Grzegorz Tomczyk z Morawian, uczeń III klasy Publicznego Gimnazjum w Czyżowicach
W skład komisji rewizyjnej weszli:
Agnieszka Pietras z Sędziszowic uczennica III klasy Publicznego Gimnazjum w Czyżowicach
Klaudia Szczypiór z Piotrkowice , uczennica III klasy Publicznego Gimnazjum w Czyżowicach
Daria Sagan z Kaczkowic, uczennica III klasy Publicznego Gimnazjum w Czyżowicach
Michał Minior z Królewic, Publicznego Gimnazjum w Czyżowicach
Piotr Strzelecki z Królewic uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Odonowie
Młodzież otrzymała listy gratulacyjne od Wójta Gminy Bejsce i Przewodniczącego Rady Gminy Bejsce, z życzeniami sukcesów i wytrwałości w dążeniu do wytyczonych celów.

....oto kilka zdjęć

 

OGŁOSZENIE

W związku z obchodami „Dnia Ofiar Przestępstw i Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Pińczowie będą udzielać informacji o uprawnieniach pokrzywdzonego w siedzibie tutejszej Prokuratury przy ul. l Maja 10 w dniach: 22. 02. 2014 r. i od 24 .02.2014 r. do 28. 02. 2014 r. w godzinach od 8 °° do 15 °°. Informacja telefoniczna pod nr :( 41)358 21

 

Od świetlic wiejskich po ogólnopolski festiwal!!!

W 2011r. Mieszkańcy sołectwa Czyżowice , postanowili wskrzesić dany obyczaj kolędowania praktykowany na terenie gminy Bejsce jeszcze w czasach przedwojennych.
Dzięki Panu Romanowi Pobiega- dziś 87 – latkowi, którym był za młodu członkiem właśnie takiej grupy kolędniczej, odtworzono scenariusz i od Świąt Bożego Narodzenia w 2011r. po wsiach z terenu gminy Bejsce wędrowała „ Staropolska Grupa Kolędnicza”.
W postacie „dwunastu z herodem” wcielają się Panowie z sołectwa Czyżowice.
Żyd- Ryszard Józefczyk
Krakowiak- Stanisław Książkiewicz
Herod – Ireneusz Fular
Król Kacper- Daniel Kozioł
Król Melchior- Mateusz Pobiega ( poprzednio Sebastian Nowak)
Król Baltazar- Marian Skotarczyk
Anioł- Tomasz Janusz
Pastuszkowie: -Witold Witkowski
Waldemar Półtorak
Stanisław Chaber
Marszałkowie: - Piotr Wolski
- Krzysztof Skotarczyk
Kierownictwem merytorycznym zajmuje się Pani Krystyna Półtorak,a o oprawę muzyczną dba Pan Jerzy Chałuda.
Grupa składa się z samych Panów, ale to małżonki i matki aktorów dbają o to, by charakteryzacja, a przede wszystkim stroje były tak profesjonalnie wykonane.
„ Kolędnicy z Czyżowic” od czasu swego powstania corocznie odwiedzają wszystkie sołectwa z terenu gminy Bejsce odpowiadając na zaproszenia rad sołeckich i świetlicowych.
Grupa kolędnicza kultywuje wielowiekowe tradycję kolędowania na całym Ponidziu, występując w kościołach i ośrodkach kulturalnych w ościennych gminach i powiatach.
Zarówno stroje jak i warsztat aktorski członków grupy z roku na rok są na coraz wyższym poziomie. To zdanie podzielają również profesjonalni sędziowie, oceniając występy grupy coraz wyżej.
W 2012r. grupa otrzymała wyróżnienie na Wojewódzkim Przeglądzie Grup Kolędniczych, w 2013r. zajęła już miejsce na podium ( III nagroda)po to, by w 2014r.- zdeklasować rywali wziąć I nagrodę i reprezentować nasz Gminę na Góralskim Karnawale w Bukowinie Tatrzańskiej , który odbył się w dniach 5-9 lutego2014r.
Na dowód tego, że nie mają się czego wstydzić z Bukowiny przywieźli wyróżnienie.
Mamy nadzieje, że powtórzy się historia z Wojewódzkich zmagań i w przyszłym roku znów będą oczko wyżej.
Tradycje kolędowania w naszej gminie są wciąż żywe, Staropolska Grupa Kolędnicza ma już swoich następców ( uczniów ze szkół podstawowych), o czym mogli się przekonać mieszkańcy gminy Bejsce uczestniczący w Przeglądach Kolęd i Pastorałek odbywających się w Gminnym Ośrodku Kultury w Bejscach.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów i wytrwałości!!!

... oto kilka zdjęć

 

Turniej Tenisa Stołowego

W dniu 9.02.2014 r. rozegrano Turniej Tenisa Stołowego na Sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum w Czyżowicach, turniej rozpoczął się o godz. 10.00 i został zorganizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bejsce i Okolic i Wójta Gminy Bejsce a jego sponsorem była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Turniej został rozegrany w pięciu kategoriach wiekowych po raz siódmy:

        I.            Grupa dziewczyny ur. 2000 r. i młodsze

     II.            Grupa chłopcy ur. 2001 r. i młodsi

   III.            Grupa dziewczyny ur. 1999 r. i starsze

  IV.            Grupa chłopcy ur. 1997 – 2000 r.

     V.            Grupa chłopcy ur. 1996 r. i starsi

W zawodach wzięło udział 70 zawodniczek i zawodników z terenu naszej gminy.  Sędzią głównym turnieju był Pan Waldemar Kuliś, a pomocniczym Pan Artur Świderski   – nauczyciele Gimnazjum wCzyżowicach.                                                                                    

Na początku zawodów Pani psycholog Katarzyna Lipińska-Krupa wygłosiła prelekcję do dzieci i młodzieży na temat: „Przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu, narkotyków   i wyrobów tytoniowych”.                                                                                                           

  Po zakończeniu turnieju zwycięzcy poszczególnych kategorii dostali puchary i dyplomy   oraz słodycze i piłeczki do gry.                                                                                                    

 Nagrody wręczali:

·        Wójt Gminy Bejsce Pan Józef Zuwała 

·        Prezes Stowarzyszenia Pan Radosław Pietrzyk

·        Skarbnik Stowarzyszenia Pan Mieczysław Czajka

·        Sekretarz Stowarzyszenia Pani Alina Włusek

Przy organizacji turnieju pomagali pracownicy świetlic z Grodowic, Brończyc, Dobiesławic, Sędziszowic, Uściszowic i Kaczkowic.

 

...oto kilka zdjęć.

Klasyfikacja końcowa VII Turnieju Tenisa Stołowego w Czyżowicach- 09.02.2014 r.

Grupa I dziewczyny ur. 2000 r. i młodsze

1.      Kamila Pudełko

2.      Ewelina Pietras

3.      Natalia Maj

4.      Anna Książek

5.      Gabriela Pietrzyk

6.      Klaudia Jesionka

7.      Marita Walczak

8.      Wiktoria Borzęcka

 

Grupa III dziewczyny ur. 1999r. i starsze

1.      Marzena Stępień

2.      Karolina Banaś

3.      Kamila Mastyna

4.      Agnieszka Pietras

5.      Wiktoria Gzyl

6.      Marta Kobierska

7.      Kinga Bonar

Grupa II chłopcy ur. 2001 r. i młodsi

1.      Konrad Zientara

2.      Kacper Pietras

3.      Daniel Niedźwiedź

4.      Bartosz Brzeszcz

5.      Maciej Wójcik

6.      Mateusz Jach

7.      Szymon Wójcik

8.      Filip Wójcik

 

Grupa IV chłopcy ur. 1997-2000 r.

1.      Paweł Piorunowicz

2.      Michał Skotarczyk

3.      Michał Mrozowski

4.      Mateusz Pobiega

5.      Albert Pudełko

6.      Michał Pietras

7.      Patryk Pietrzyk

8.      Tomasz Nowakowski

Grupa V chłopcy ur. 1996 r. i stars

1.      Paweł Mandecki

2.      Mateusz Kopeć

3.      Tomasz Makuch

4.      Łukasz Skowron

5.      Krzysztof Skotarczyk

6.      Aleksander Wypych

7.      Sebastian Fular

8.      Bartosz Jesionka

 

 

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) podaje się do publicznej wiadomości informację o przyjęciu Uchwałą Nr XXX/233/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 21 listopada 2013 r.,

dokumentu, którym jest zmiana „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bejsce”.

Z treścią w/w Uchwały i jej integralnymi częściami, którymi są: załącznik tekstowy Nr 1, załączniki graficzne Nr 2 i 3 oraz załącznik Nr 4 obejmujący rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wraz z dołączonym uzasadnieniem i podsumowaniem, które zostały sporządzone zgodnie z wymogami art. 42 pkt. 2 i art. 55 ust. 3 przytoczonej wyżej ustawy z dnia 3 października 2008 r. - można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Bejsce w godzinach pracy.

Treść w/w Uchwały i jej integralne części wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, została także zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bejsce

"Wójt Gminy Bejsce "

...w poniższych plikach "pdf" i "doc" istnieje:

1.Ogłoszenie

2. Podsumowanie

3.Uzasadnienie

4.Prognoza

5.Rys

6.Rys

7.Tekst prognoza

8.Tekst zmiany

9.Ekofizjologia

10.Grunty

11.Ocerna

12.Walzag

13.Wod

I sesja Młodzieżowej Rady Gminy Bejsce.

Informuję, że w dniu  13.02.2014 r. (czwartek) o godz. 9.00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Bejscach odbędzie się sesja Rady Gminy Bejsce                                                                             

oraz

I sesja Młodzieżowej Rady Gminy Bejsce.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego.

3. Ślubowanie radnych.

4. Przyjęcie  porządku obrad.

5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

 • wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Bejsce
 • wyboru Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Bejsce
 • wyboru Sekretarza Młodzieżowej Rady Gminy Bejsce
 • powołania Komisji Rewizyjnej Młodzieżowej Rady Gminy Bejsce

6. Wolne wnioski, komunikaty, dyskusje.

7. Zakończenie obrad I sesji Młodzieżowej Rady Gminy Bejsce.

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Bejsce

dnia 13.lutego.2014 roku. o godz: 9:00.

Zgodnie z art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz. 594) zwołuję na dzień                 13 lutego 2014r.  (czwartek) na godz. 9.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bejscach.

Proponowany porządek obrad:

1.              Otwarcie Sesji Rady Gminy.

2.              Powitanie członków Młodzieżowej Rady Gminy Bejsce.

3.              Stwierdzenie prawomocności obrad.

4.              Przyjęcie porządku obrad.

5.              Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

6.              Interpelacje i zapytania radnych

7.              Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

8.      Przedstawienie sprawozdania z realizacji rocznych planów pracy

     Stałych Komisji Rady Gminy.

9.       Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

 

·      zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2014 – 2033

·        zmian w budżecie gminy na 2014 rok

·      zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Bejsce

·        niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2015r.

·      wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu  zawarcia umowy dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Bejsce

·      wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Bejsce w drodze bezprzetargowej

·      zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze  przetargu ustnego nieograniczonego wolnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy

·      zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy

·      zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego gruntu niezabudowanego  stanowiącego własność gmin

·      podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020

·      ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania

·      zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez inne formy wychowania przedszkolnego punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Bejsce w czasie przekraczającym podstawę wychowania przedszkolnego w ramach świadczenia usługi opiekuńczo – bytowej

·      przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bejsce na rok 2014

    10.  Odpowiedzi na interpelacje

    11.  Sprawy różne i wolne wnioski

    12.  Sesja inauguracyjna Młodzieżowej Rady Gminy Bejsce.

    13. Zamknięcie obrad.

Zaproszenie niniejsze, zgodnie z art. 25, ust.3 wyżej cytowanej ustawy służy jako dowód usprawiedliwienia swej nieobecności w pracy.

OGŁOSZENIE


 

o naborze  kandydatów na członków Komisji konkursowej w celu dokonania rozpatrzenia złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w otwartym konkursie ofert w 2014 roku    z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą:

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Bejsce poprzez organizowanie zajęć szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym”.

Wójt Gminy Bejsce działając na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536       z późn. zm.) ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej w celu dokonania rozpatrzenia złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w otwartym konkursie ofert w 2014 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą:

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Bejsce poprzez organizowanie zajęć szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym”.

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorące udział                 w konkursie.

Osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie           na członków Komisji konkursowej do rozpatrzenia złożonych ofert muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

1)      muszą być obywatelami RP i korzystać z pełni praw publicznych;

2)      nie mogą reprezentować organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert;

3)      nie mogą pozostawać wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości,           co do ich bezstronności i nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające z ustawy         z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Zadaniem Komisji konkursowej jest:

1)      ocena formalna i merytoryczna złożonych ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych    w treści ogłoszenia o konkursie;

2)      zaproponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami;

3)      sporządzenie protokołu z posiedzenia komisji.

Spośród osób zgłoszonych na członków Komisji konkursowej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wójt Gminy Bejsce dokona wyboru 2 osób, które będą wchodzić     w skład przedmiotowej Komisji.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Zgłoszenia należy składać w terminie od 04.02.2014 r. do 17.02.2014 r. bezpośrednio              w sekretariacie Urzędu Gminy Bejsce (pokój nr 18) lub przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Urzędu Gminy Bejsce (Bejsce 252, 28-512 Bejsce).

.....w poniższych plikach znajduje się:

1.Ogłoszenie

2.Zarządzenie

3.Zał3

4.Zał4

5.Zał5

6.Zał6

7.oferta

8.Sprawozdanie

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 2014

Bejsce, 30.01.2014 r.

I N F O R M A C J A

Urząd Gminy w Bejscach informuje, iż harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2014 roku przez firmę „HYDROSVAT” z Solca Zdroju przedstawia się następująco:

W miejscowościach:

- Dobiesławice,
- Stojanowice,
- Kaczkowice,
- Prokocice,
- Sędziszowice,
- Brończyce,
- Kijany,
- Morawianki,
- Morawiany:

odpady niesegregowane (czarne worki/ pojemniki) zbierane będą w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca, odpady segregowane (worki kolorowe) w trzeci poniedziałek każdego miesiąca.

W miejscowościach:

- Bejsce,
- Zbeltowice,
- Grodowice,
- Czyżowice,
- Królewice,
- Piotrkowice,
- Uściszowice:

odpady niesegregowane (czarne worki/ pojemniki) zbierane będą w drugi poniedziałek każdego miesiąca,     odpady segregowane (worki kolorowe) w trzeci wtorek każdego miesiąca.

 

Informujemy, iż z uwagi na możliwość późnych godzin odbioru odpadów, w dniu zbiórki nie należy zbyt wcześnie chować worków i pojemników na posesję.

W dniu zbiórki odpadów segregowanych mieszkańcy mogą również wystawiać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony oraz sprzęt wielkogabarytowy (wersalki, meble itp.)

 

Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Bejsce.

W dniach 24.01.2014r. i 26.01.2014r. odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Bejsce. Młodzieżowych Radnych wybierano w Publicznym Gimnazjum w Czyżowicach oraz Gminnym Ośrodku Kultury w Bejscach, w głosowaniu wzięło udział łącznie 83 osoby z 341 uprawnionych do głosowania.

W załączeniu protokół Gminnej Komisji Wyborczej w Bejscach . Protokół.

...oto kilka zdjęć

 

Drugi Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek GOK Bejsce 2014

W dniu 26.01.2014r.w Gminnym Ośrodku Kultury w Bejscach o godzinie. 16.00 rozpoczął się Drugi Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek.

Wśród publiczności znalazł się gospodarz Wójt Gminy Bejsce Józef Zuwała, Przewodniczący Rady Gminy Bejsce: Stanisław Marzec, Radni Powiatowi Pani Krystyna Wicher i Pan Antoni Kocela oraz Pani Beata Adamczyk z Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Publiczność miała okazję podziwiać zdolności wokalne i teatralne najmłodszych: Przedszkolaków z SSPz Dobiesławic.

Swoimi zdolnościami mieli możliwość pochwalić się uczniowie SSP Dobiesławice, SSP Bejsce oraz Publicznego Gimnazjum w Czyżowicach.

Kolędowanie to tradycja, która łączy pokolenia, na dowód tego, wśród młodzieżowych grup swe miejsce znalazł również zespół „Bejscowianie”, który zaprezentował kilka pięknych tradycyjnych kolęd.

Niezwykle oczekiwany był występ najbardziej utytułowanych kolędników: Grupy Kolędniczej                  z Czyżowic, która między kolejnymi występami na „ obczyźnie” znalazła chwilę by umilić czas lokalnej społeczności.

Wieczór zakończył występ zespołu wokalno- muzycznego działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Bejscach. Grupa zaprezentowała kolędy i pastorałki w nowych aranżacjach muzycznych.

 

...oto kilka zdjęć

 

Przegląd został uwieczniony przez Pana Antoniego Kocelę i jest dostępny na stronie internetowej: http://www.youtube.com/watch?v=xzgLYVL0kQQ – zapraszamy do oglądania

 

WÓJT GMINY BEJSCE

informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien

 • w terminie od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r.  złożyć odpowiedni wniosek do Wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT lub ich kopiami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego   w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.

Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego w 2014 roku to 86 litrów zakupionego oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych co stanowi

kwotę 81,70 zł

( dopłata do 1 litra zakupionego oleju napędowego to:

 0,95 zł x 86 litrów = 81,70 zł )

Pieniądze wypłacane będą w terminie:

1 – 30 kwietnia 2014 r.

 przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Rolnicy, którzy są dzierżawcami użytków rolnych proszeni są o dostarczenie kserokopii umów dzierżawy lub oświadczenia właściciela użytków rolnych, że nie będzie ubiegał się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (wzór oświadczenia w Urzędzie ).

Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie Urzędu Gminy Bejsce

Tel. 41 35 11 010 wew. 32

 ( wnioski są dostępne w Urzędzie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Bejscach)

Do pobrania

....Oświadczenie -AKCYZA

... Wniosek AKCYZA

 

OBWIESZCZENIE
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BEJSCACH


GMINNA KOMISJA WYBORCZA W BEJSCACH ZAREJESTROWAŁA NASTĘPUJĄCYCH KANDYDATÓW DO
MŁODZIEZOWEJ RADY GMINY BEJSCE
 

Miejscowość

Imię i Nazwisko

Bejsce

1.  Szymon Uchto

2.  Damian Włusek

3.  Natalia Maj

4.  Radosław Kurek

5.  Patrycja Kurek

6.  Jakub Szuba

7.  Przemysław Kurek

8. Dominik Szymański

9. Natalia Nowakowska

 

 

Królewice

1. Patrycja Cieloch

2. Piotr Strzelecki

3. Piotr Mazurkiewicz

4. Paweł Mazurkiewicz

5. Michał Minior

 

 

Piotrkowice

1. Tomasz Gądek

2. Rafał Opozda

3. Klaudia Szczypiór

 

 

Morawianki

1. Sebastian Niedźwiedź

2. Adrian Niedźwiedź

 

 

Czyżowice

1. Karol Majka

2. Jakub Majka

3. Aleksandra Dobroś

 

 

Uściszowice

1. Patryk Pietraszek

2. Anna Zuwała

3. Adrian Pietraszek

 

 

Morawiany

1. Julita Maj

2. Klaudia Kozińska

3. Grzegorz Tomczyk

4. Dawid Macheta

 

.

Sędziszowice

1. Agnieszka Pietras

 

 

Zbeltowice

1. Mateusz Walczak

2. Mateusz Karasiński

 

Miejscowość

 

Imię  i Nazwisko

Grodowice

1. Ewelina Stokłosa

2. Natalia Makuła

 

 

Dobiesławice

1. Andrzej Rogala

2. Marek Trędowski

 

 

Kaczkowice

1. Norbert Sekunda

2. Klaudia Duś

3. Daria Sagan

4. Paweł Piorunowicz

5. Konrad Piorunowicz

6. Mateusz Mandecki

 

 

Kijany

1. Żaneta Skowron

Dopłaty do materiału siewnego w 2014 roku

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w okresie od

15 stycznia do 25 czerwca 2014 r.

można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego

kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie,

dotyczące materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka

- zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2013 r. do

15 czerwca 2014 r.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się w „Warunkach

uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego

kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie”

UWAGA: W 2014 r. obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty.

W dniu 24 grudnia 2013 r. zostało opublikowano rozporządzenie Komisji (UE)

nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym

(Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9). Zgodnie z art. 3 ust. 2 ww. rozporządzenia

łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana (przez ARR, ARiMR, ANR oraz

inne organy i instytucje) producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych

(tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat

podatkowych) nie może przekroczyć 15 000 euro.

Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon

oraz uprawy ziemniaka odmiany genetycznie modyfikowanej AMFLORA.

Więcej szczegółów:

· w Oddziale Terenowym ARR w Kielcach, ul. Piaskowa 18,

tel. 41/3433190 wew. 24 i 26

· na stronie internetowej Agencji www.arr.gov.pl
 

Dzień Babci i Dziadka

 

Kochani!


Z okazji Dnia Babci i Dziadka
życzymy Wam wszystkiego o czym marzycie
i pragniemy Wam podziękować
za Wasz trud i ciężką pracę

 

Wójt Gminy Bejsce

Przewodniczący Rady Gminy Bejsce

Pracownicy Urzędu Gminy Bejsce

Kochani, dziś okazja rzadka.
Mamy Dzień Babci oraz Dziadka.
Jak wiecie jest ich razem czworo,
co można sprawdzić, gdy się zbiorą.
Wciąż mówią wtedy o tych latach,
gdy jeszcze dzieckiem był mój tata.
A nasza mama bez swych lalek
do łóżka iść nie chciała wcale.
A teraz, jak ten czas wciąż leci!
Cieszą się z dzieci swoich dzieci.
I myślą widząc ich gromadkę,
że miło babcią być i dziadkiem.
Więc dziś spróbujcie zapamiętać.
Czym są dla dziadków ich wnuczęta?
I pięknej szansy nie przegapcie:
kochajcie dziadków swych i babcie  

    

Dzień Babci i Dziadka.

W dniu 19.01.2014r. świetlicy wiejskiej w Bejscach hucznie obchodzono Dzień Babci i Dziadka.

Pomysłodawcami i realizatorami uroczystości byli kandydaci do Młodzieżowej Rady Gminy Bejsce. Przy wsparciu Władz Gminy i Kół Gospodyń Wiejskich z Bejsc i Prokocic przygotowali przyjęcie dla blisko 70 – babć i dziadków.

Gwoździem programu był występ grupy przedszkolaków z przedszkola w Bejscach oraz kółka tanecznego z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bejscach.

Koncert życzeń prowadzony przez gimnazjalistki z Publicznego Gimnazjum w Czyżowicach, przeplatany był muzycznymi upominkami w wykonaniu zespołu Pana Stanisława Pszczoły.

Babcie i dziadkowie zostali ugoszczeni słodkim poczęstunkiem serwowanym przez młodzież, która w dniu wczorajszym pełniła rolę kelnerów.

Podczas uroczystości w części „ seniorzy dla seniorów” swoją twórczość prezentowały Panie: Leokadia Błaskowicz, Helena Skowron, wiersze nie obencej Pani Emili Zuwały odczytały uczennice Publicznego Gimnazjum w Czyżowicach.

Wszystkim Babciom i Dziadkom z terenu Gminy Bejsce najserdeczniejsze życzenia, długich lat życia w zdrowiu i radości, w otoczeniu kochających wnuków i prawnuków

składa Wójt Gminy Bejsce.

 

...oto kilka zdjęć

 

Podsumowanie minionego roku przez władze samorządowe - cz.1

ODPADY KOMUNALNE

OGŁOSZENIE

 

HARMONOGRAM

Odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Bejsce
w miesiącu styczniu 2014 roku

W miejscowościach:

- Dobiesławice,
- Stojanowice,
- Kaczkowice,
- Prokocice,
- Sędziszowice,
- Brończyce,
- Kijany,
- Morawianki:

odpady niesegregowane zbierane będą w dniu 20 stycznia 2014, segregowane w dniu 27 stycznia 2014 roku.

W miejscowościach:

- Bejsce,
-  Zbeltowice,
- Grodowice,
- Czyżowice,
- Królewice,
- Piotrkowice,
- Uściszowice,
- Morawiany:

odpady niesegregowane zbierane będą w dniu 22 stycznia 2014 roku, segregowane w dniu 28 stycznia 2014 roku.

Odpady komunalne odbierane będą przez pracowników firmy Zakład Usług Wielobranżowych „HYDROSVAT” Lucjan Swatek z Solca Zdroju, która wygrała przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bejsce.

W dniach zbiórki u kierowców będzie istniała możliwość zapisu na pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych.

W związku z wieloma pytaniami Urząd Gminy Bejsce informuje ponadto, iż deklaracje złożone w 2013 roku zachowują ważność i nie ma konieczności ich aktualizacji.

            Harmonogram odbioru odpadów na kolejne miesiące zostanie rozesłany w terminie późniejszym.

 

WOŚP

SOBOTA 11 STYCZNIA 2014

Publiczne Gimnazjum w Czyżowicach

...uzbieraliśmy rekordową sumę 6 963,62 zł.

Największą kwotę 2 061,50 zł zebrała Daria

...więcej informacji pod

http://www.gimnazjumczyzowice.strefa.pl/WYDARZENIA.2013_14/21_2013-14.html

oraz

http://www.youtube.com/watch?v=SNM3ShXkXOU&feature=player_detailpage

oraz

http://www.youtube.com/watch?v=_Mgw4X5VhCU&feature=player_detailpage

 

 

Kolędowanie w Nowym Korczynie

Uroczystości Objawienia Pańskiego w Kościele pw. Św. Stanisława w Nowym Korczynie uświetnił występ Zespołu wokalno - muzycznego działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Bejscach.
Zespół wykonał 12 utworów- tradycyjne kolędy i pastorałki w nowych aranżacjach.

Kościół był pełen, kolędowanie nagrodzone gromkimi brawami.
Zatem możemy mówić o kolejnym sukcesie.

Noworoczny sukces


W dniu 5.01.2014 roku w WDK w Kielcach odbył się Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych. Decyzją Rady Artystycznej oceniającej prezentację Laureatem I nagrody została Grupa Kolędnicza z Czyżowic Gmina Bejsce.
Zwycięska grupa kolędnicza reprezentować będzie województwo świętokrzyskie w „Karnawale góralskim” w Bukowinie Tatrzańskiej.
Gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy.


30 grudnia 2013 roku w budynku Urzędu Gminy Bejsce odbyła się uroczysta Sesja Rady Gminy podczas, której m.in. został uchwalony budżet gminy na 2014 rok oraz podjęto uchwałę o utworzeniu Młodzieżowej Rady Gminy Bejsce i nadania jej statutu

W części uroczystej sesji Wójt Gminy Bejsce pan Józef Zuwała wraz z Komendantem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Busku-Zdroju ppłk Jarosławem Molisakiem, z-cą Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Busku-Zdroju mjr Mirosławem Smerdzyńskim, Komendantem Powiatowym PSP w Kazimierzy Wielkiej st. kpt. Kazimierzem Zabłotnym oraz z-cą Komendanta Powiatowego Policji w Kazimierzy Wielkiej nadkom. Jackiem Piwowarskim i Przewodniczącym Rady Gminy Bejsce Stanisławem Marcem wręczyli 13 medali w tym 1 złoty i 12 srebrnych „Za zasługi dla obronności”. Odznaczenia nadane przez Ministra Obrony Narodowej decyzją Nr 2415 z dnia 9 października 2013r. otrzymali rodzice z terenu Gminy Bejsce, których co najmniej troje dzieci odbyło wzorową służbę wojskową. Medal „Za zasługi dla obronności kraju” to odznaczenie wojskowe ustanowione 21 kwietnia 1966 roku. Jest uznaniem dla osób, które swoją działalnością przyczyniły się do rozwoju i umocnienia obronności kraju.

... oto kilka zdjęć.

Stroiki i dekoracje świąteczne w

 GOK Bejsce

W Gminnym Ośrodku Kultury w Bejscach w dniu 19.12.2013 r. w godzinach od 16.00 do 20.00  odbyło się  miłe spotkanie integracyjne w którym udział wzięły Panie z pięciu gmin powiatu kazimierskiego tj. Bejsce, Czarnocin, Opatowiec , Skalbmierz i Kazimierza Wielka. Swoją obecnością zaszczycili także członkowie Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia" oraz Wójt Gminy Bejsce Józef Zuwała, pracownice Skalbmierskiego Ośrodka Kultury,  pracownik ŚODR oddział w Kazimierzy Wielkiej Pani  Beata Adamczyk. Panie spotkały się, aby wspólnie wykonać  stroiki i dekoracje świąteczne. Zabrały się ochoczo do pracy i w ciągu dwóch godzin powstało mnóstwo wspaniałych dekoracji i stroików świątecznych, które wzięły udział w finałowym konkursie. Ośmioosobowe jury konkursowe ze wszystkich gmin miało bardzo trudny  wybór ponieważ wszystkie prace były piękne i bardzo efektowne. Przybyli goście ugoszczeni zostali domowym ciastem przygotowanym przez  Koła Gospodyń Wiejskich jak również pysznym bigosem, kapustą z grochem, barszczykiem czerwonym, kapuśniaczkami i zalewajką świętokrzyską. Następnie dwa zespoły wokalno - muzyczne, które działają w GOK w Bejscach zagrały i  zaśpiewały kilka kolęd . Na zakończenie spotkania Wójt Gminy Bejsce Józef Zuwała podziękował wszystkim Paniom za przygotowanie świątecznych stroików i dekoracji bożonarodzeniowych oraz  złożył wszystkim obecnym życzenia świąteczno- noworoczne.

Panie przeznaczyły kilka stroików na akcję charytatywną prowadzoną przez Radio Kielce.

...oto kilka zdjęć

Młodzieżowa Rada Gminy w Bejscach

17 grudnia 2013r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bejscach miało miejsce spotkanie inicjatywnej grupy kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy Bejsce.

W spotkaniu uczestniczył Pan Józef Zuwał -Wójt Gminy Bejsce, pracownicy UG Bejsce, Pani Agnieszka Bochenek i Pani Mariola Nocoń oraz goście specjalni- Pani Agata Cieślik i Magdalena Sałek ze Stowarzyszenia „Bałt” z Bałtowa – partnera gminy Bejsce przy realizacji projektu „Partycypacja-dyskutujemy, decydujemy, działamy”.

Młodzież zapoznała się z głównymi założeniami projektu „Partycypacja-dyskutujemy, decydujemy, działamy” i projektem statutu Młodzieżowej Rady Gminy Bejsce.

W części warsztatowej spotkania młodzież przygotowała projekt dokumentu, określający ich potrzeby oraz działania jakie chcieliby realizować za pośrednictwem Młodzieżowej Rady Gminy Bejsce. Wypracowany dokument zostanie podpisany przez wszystkich uczestników spotkania i przedstawiony Radzie Gminy Bejsce na najbliższym posiedzeniu.

Oprócz obowiązków znalazł się również czas na integrację, przy słodkim poczęstunku uczestnicy i opiekunowie projektu mieli okazję bliżej się poznać i poćwiczyć swoje umysły podczas licznych zabaw integracyjnych.

...oto kilka zdjęć


Dnia 6 grudnia 2013 r. o godz. 13 : 00

odbyło się

uroczyste otwarcie placu targowego


w Bejscach

6 grudnia 2013 roku odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego placu targowego w Bejscach.

Na uroczystość przybyli m.in.:

·        Tadeusz Kowalczyk – Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

·        Bernard Antos – Sekretarz Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach

·        Jan Nowak - Starosta Kazimierski

·        Jacek Piwowarski - z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Kazimierzy Wielkiej

·        Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy Opatowiec

·        Maria Kasperek – Wójt Gminy Czarnocin

·        Marian Zalewski – Wójt Gminy Szczurowa

·        Krzysztof Półtorak – z ramienia wykonawcy

Gospodarzem uroczystości był Wójt Gminy Bejsce pan Józef Zuwała, który zapoznał wszystkich przybyłych z historią powstania (w październiku 1992 roku) placu targowego oraz jego modernizacją. „W chwili obecnej sprzedawcy na zmodernizowanym  placu targowym mają  do dyspozycji 19 nowych pawilonów „DREPO” oraz pawilon wg projektu WB-854  w sąsiedztwie którego usytuowany jest „Zdrój uliczny” umożliwiający rolnikom płukanie lub mycie np. warzyw i owoców. Na placu znajduje się także otwarta przestrzeń o powierzchni 500 m2, instalacja wodociągowa i kanalizacyjna, kompletne oświetlenie oraz budynek  z pomieszczeniami sanitarnohigienicznymi i pomieszczeniem dla osób niepełnosprawnych. Cały plac targowy ogrodzony jest ogrodzeniem panelowym z prętów stalowych ocynkowanych, powleczonych PCV z bramami otwieranymi i przesuwanymi oraz furtkami. Zbudowany został także parking. To nowoczesne miejsce ma służyć poprawie warunków pracy sprzedawców, jak i komfortu  dokonywania zakupów, wzmocnieniu roli lokalnych kupców i drobnego handlu oraz wzrostu sprzedaży  wytwarzanych lokalnie płodów rolnych i produktów regionalnych, a także ich promocji. Koszt całkowity budowy placu targowego w Bejscach wyniósł 701.863 zł, dofinansowanie z PROF - 427.965 zł, a ze środków własnych Gminy Bejsce wydatkowano na ten cel  273.898 zł. Inwestycja ta została współfinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Program umożliwił pozyskanie unijnych środków na budowę, przebudowę, remont lub wyposażenie targowiska stałego. Gmina Bejsce skorzystała z tej możliwości i otrzymała dofinansowanie. Wykonawcą inwestycji została firma wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego – EKOKANWOD Czyszczoń i Półtorak   Sp. J  z Nowego Korczyna” – powiedział Wójt Gminy Bejsce.

Uroczystego przecięcia wstęgi inauguracyjnej działalność zmodernizowanego targowiska dokonali: Wójt Gminy Bejsce Józef Zuwała, Starosta Kazimierski Jan Nowak, Przewodniczący Rady Gminy Bejsce Stanisław Marzec, Inspektor Nadzoru Budowlanego Jan Kawalec, z ramienia wykonawcy Krzysztof Półtorak.

Poświęcenia placu targowego dokonał proboszcz parafii p.w.  św. Mikołaja w Bejscach ks. Marek Zawłocki w asyście Wójta Gminy Bejsce Pana Józefa Zuwały.

Wyjątkowo smaczne potrawy wszystkim obecnym serowały panie z Kół Gospodyń Wiejskich w Bejscach, Kaczkowicach i Uściszowicach, Urzędu Gminy Bejsce oraz świetlicowi z terenu gminy. Podczas otwarcia lokalne rękodzieła prezentowała młodzież  z Samorządowych Szkół Podstawowych w Bejscach i Dobiesławicach oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Łapszowie, gmina Koszyce. W związku z przypadającym na ten dzień świętem parafialnym, na placu pojawił się Święty Mikołaj w asyście uroczej Śnieżynki, którzy z niebywałym wdziękiem rozdawali wszystkim obecnym słodycze i upominki. O oprawę muzyczną otwarcia placu targowego zadbała orkiestra dęta z Bejsc pod przewodnictwem Pana Radosława Kornasia. Na scenie pojawił się także zespół ludowy  „BEJSCOWIANIE”. Pomimo niezbyt sprzyjającej aury, na uroczystości otwarcia placu targowego zjawili się liczni mieszkańcy gminy.

 

 

...oto kilkadziesiąt zdjęć

 

 

 

 

11LISTOPADA 2013 W GMINIE BEJSCE

Uroczystość rozpoczęła się wizytą na cmentarzu parafialnym w Bejscach, podczas której, na Mogile Żołnierza Wojska Polskiego oraz pod tablicą upamiętniającą ofiary Katynia zostały złożone kwiaty i zapalone znicze.

W dalszej części uroczystości, o godzinie 11:00 w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Bejscach została odprawiona przez proboszcza parafii Bejsce – ks. Marka Zawłockiego msza święta w intencji Ojczyzny. W nabożeństwie wzięły udział poczty sztandarowe szkół, kombatantów, Ochotniczych Straży Pożarnych, PSL, a także Wójt Gminy Bejsce – Józef Zuwała, pracownicy Urzędu Gminy Bejsce, uczniowie, nauczyciele oraz mieszkańcy gminy Bejsce. Samorząd powiatu kazimierskiego reprezentowała radna Pani Krystyna Wicher. Całość uroczystości uświetniła muzyka w wykonaniu Gminnej Orkiestry Dętej. Po mszy świętej uczniowie Publicznego Gimnazjum w Czyżowicach zaprezentowali program artystyczny, o tematyce historycznej związanej z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Na zakończenie wójt gminy Bejsce podziękował uczniom i nauczycielom za przygotowanie występu, a wszystkim zgromadzonym za udział w uroczystości.

 

...OTO KILKA ZDJĘĆ

 

Komunikat Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do zarządców, właścicieli i użytkowników obiektów budowlanych w związku z sezonem jesienno-zimowym

 

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kielcach, przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o konieczności realizacji obowiązków wynikających z ustawy – Prawo budowlane w zakresie utrzymania obiektów budowlanych.

W okresie jesienno - zimowym zwiększa się ryzyko wystąpienia stanów zagrożenia
i katastrof budowlanych, spowodowanych znacznym obciążeniem połaci dachowych zalegającym śniegiem, nieprawidłową eksploatacją urządzeń grzewczych oraz instalacji gazowych.

Przypominam, że podstawowym obowiązkiem właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego jest użytkować go w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 1-7 ustawy Prawo budowlane.

W związku z powyższym właściciele i zarządcy powinni zwrócić szczególną uwagę na stan techniczny obiektów budowlanych w okresie jesienno-zimowym oraz podejmować działania mające na celu wyeliminowanie zagrożeń wynikających z ponadnormatywnych opadów śniegu, jak również występujących oblodzeń obiektów budowlanych (szczególnie połaci dachowych) oraz w ich bezpośrednim otoczeniu.

Jednocześnie proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na użytkowanie instalacji
i urządzeń grzewczych oraz instalacji gazowych. Przypominam o konieczności przeprowadzania regularnych kontroli stanu technicznego w/w urządzeń i instalacji oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), które powinny być dokonywane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.

Zapewnienie sprawności i szczelności urządzeń spalających paliwa, instalacji gazowych, przewodów kominowych oraz dopływu powietrza w ilości niezbędnej do zupełnego spalania paliw i odpływu spalin pozwoli uniknąć zagrożenia zatruciem tlenkiem węgla (czadem).

Przypominam, że nie wywiązywanie się przez właścicieli i zarządców obiektów budowlanych z obowiązków zapewniających bezpieczne ich użytkowanie zagrożone jest sankcjami karnymi określonymi w rozdziale 9 ustawy – Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 91a  ustawy - Prawo budowlane: „kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega garze nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia

wolności albo pozbawienia wolności do roku”
natomiast zgodnie z art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane „kto nie spełnia obowiązków,
o których mowa w art. 62 ust. 1, podlega karze grzywny”

 

Urszula Markowska

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

 

Kielce, 24 października 2013 r.

 

I N F O R M A C J A

 

Urząd Gminy w Bejscach przypomina, iż 15 listopada 2013 roku (piątek) mija termin uiszczenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych za IV kwartał 2013 roku.

Należności należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Bejscach w Banku Spółdzielczym w Kielcach filia Bejsce, nr konta: 50 8493 0004 0160 0180 0260 0035 lub za pośrednictwem inkasentów powołanych na terenie danego sołectwa. 

 

I N F O R M A C J A

 

Urząd Gminy w Bejscach informuje, iż w dalszym ciągu istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie kredytu preferencyjnego przez rolników, z którymi spisane zostały protokoły szacowania szkód w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem  gradu oraz deszczu nawalnego w miesiącach maju oraz czerwcu bieżącego roku.

Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy w Bejscach pokój nr 8.

 

INFORMACJA

 

GMINA BEJSCE

Zadanie pn.

„Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bejsce w latach 2011- 2032, I etap 2013 rok”

którego całkowity koszt wyniósł 22134,82 zł,
zrealizowano w 2013 r. z udziałem środków
WFOŚiGW w Kielcach
- dotacja 7747,19 zł
i NFOŚiGW w Warszawie
- dotacja w wysokości 11067,41 zł

 


Dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach

 

Ogłoszenie o konsultacjach

W związku z Uchwałą nr VIII/38/2011 Rady Gminy Bejsce z dnia 16 sierpnia 2011 r., Wójt Gminy Bejsce informuje o rozpoczęciu z dniem 25 października 2013 r. konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”.

Uwagi i opinie w sprawie w/w Projektu można przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 listopada 2013 r. za pośrednictwem poczty:

·      elektronicznej na adres: ugbejsce@poczta.onet.pl (w tytule wiadomości wpisując „KONSULTACJE - program współpracy na rok 2014”)

lub

·      tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Bejsce, Bejsce 252, 28-512 Bejsce   (z dopiskiem na kopercie: „KONSULTACJE - program współpracy       na rok 2014”).

W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  których  określony w statucie  obszar  działania obejmuje gm. Bejsce.

Komórką właściwą do przeprowadzenia konsultacji jest Referat Spraw Obywatelskich, Ogólnych i Obronnych Urzędu Gminy Bejsce.

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Bejsce oraz na stronie internetowej gminy Bejsce (www.bejsce.com.pl).

Załączniki:

1.      Formularz zgłaszania opinii.

2.      Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.      3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego                 i o wolontariacie na rok 2014”.

3.      Projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia      24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”.

 

sporządziła:

Dorota Ptak

....więcej informacji na BIP Bejsce, gdzie są załączniki dotyczące konsultacji.

WIECZÓR PIŁECZKI I OGNIA W GOK BEJSCE

W Gminnym  Ośrodku Kultury w Bejscach w sobotnie popołudnie o godz. 18.00 odbył się „Wieczór piłeczki i ognia” którego pomysłodawcą była Pani Kinga Wilczyńska. Pani Kinga na co dzień jest pracownikiem Teatru Figur w Krakowie gdzie gra spektakle  i prowadzi warsztaty teatralne. Dzieci i młodzież licznie przybyły do Domu Kultury wraz z rodzicami i świetnie się bawiły. Najpierw były warsztaty żonglerskie, zabawy z piłeczką, talerzami, maczugami, i.t.p. Potem wspólnie wszyscy obejrzeli film o cyrku „Circus de soleil”, a na zakończenie był mały pokaz fireshow - artysta cyrkowy żonglował  płonącymi pochodniami. Dla wszystkich był słodki poczęstunek i napoje od Urzędu Gminy z Bejsc. Artyści teatralni i cyrkowi organizowali również  różnego rodzaju konkursy dla dzieci.  Chętnych do wzięcia udziału nie brakowało, a dla najlepszych były słodkie nagrody ufundowane przez Panią K. Wilczyńską.

 

 

Zostań członkiem Młodzieżowej Rady Gminy Bejsce

Jeżeli masz głowę pełną pomysłów, nie boisz się wyzwań i chcesz coś zrobić dla swojej  miejscowości  to mamy  propozycję właśnie dla Ciebie:

Zostań członkiem  Młodzieżowej Rady Gminy Bejsce

Jako Młodzieżowy Radny będziesz mógł m.in.:

- brać udział w sesjach Młodzieżowej Rady Gminy Bejsce

-  reprezentować interesy młodzieży przed władzami lokalnymi

-  podejmować działania na rzecz swojego środowiska

-  uczyć się zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego

-  zdobywać doświadczenia przydatne w przyszłej karierze

Możesz mieć wpływ na swoją gminę poprzez pełnienie roli opiniodawczej przy Radzie Gminy Bejsce.

Jeżeli jesteś zainteresowany przyjdź na zebranie zorganizowane dla młodzieży  w  twojej miejscowości i  dowiedz  się szczegółów.

Lp.

Miejscowość

Termin spotkania

Godzina

 1.  

Dobiesławice

26.10.2013r.

10°°

 1.  

Stojanowice

26.10.2013r.

11°°

 1.  

Kaczkowice

26.10.2013r.

12°°

 1.  

Prokocice

26.10.2013r.

13°°

 1.  

Sędziszowice

26.10.2013r.

14°°

 1.  

Kijany

26.10.2013r.

15°°

 1.  

Brończyce

26.10.2013r.

16°°

 1.  

Morawiany

26.10.2013r.

17°°

 1.  

Morawianki

26.10.2013r.

18°°

 1.  

Bejsce

27.10.2013r.

10°°

 1.  

Piotrkowice

27.10.2013r.

11°°

 1.  

Uściszowice

27.10.2013r.

12°°

 1.  

Królewice

27.10.2013r.

13°°

 1.  

Czyżowice

27.10.2013r.

14°°

 1.  

Grodowice

27.10.2013r.

15°°

 1.  

Zbeltowice

27.10.2013r.

16°°

Dodatkowe informacje udzielane są pod Nr tel.: 41 3511010

Z okazji Dnia Komisji

   

Edukacji Narodowej

„Edukacja jest droższa od złota”

Dzień Komisji Edukacji Narodowej to jedno z najważniejszych świąt szkolnych popularnie nazywane Dniem Nauczyciela. To dzień upamiętniający dokonania Komisji Edukacji Narodowej, ale także dniem, w którym tradycyjnie dziękujemy nauczycielom za ich pracę.

 

W tym świątecznym dniu proszę przyjąć serdeczne życzenia, gratulacje i podziękowania za zaangażowanie w pracę i poświęcenie jakie jest Waszym udziałem.

Za zrozumiałość i cierpliwość dla uczniów, za życzliwość i serdeczność jaką niezmiennie ich obdarzacie. Za to tak, że jesteście twórczy i kreatywni, pełni pomysłów i ciekawych inicjatyw.

 

Dziękuję Państwu za to, że tacy właśnie jesteście, życzę przede wszystkim wytrwałości. Życzę by znaczenie pracy, jaką wykonujecie stawało się coraz bardziej oczywiste dla naszego społeczeństwa, bo biorą państwo czynny udział w jednej z najważniejszych powinności, jaką może mieć człowiek w stosunku do drugiego człowieka w przekazywaniu mu wiedzy i doświadczenia.

 

Niech praca z młodzieżą będzie dla Państwa przyjemnością, a postępy satysfakcją.

 

                   Wójt Gminy Bejsce

                Józef Zuwała

INFORMACJA

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BEJSCE

W nawiązaniu do pisma Biura Społeczeństwa Informacyjnego  Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach znak BSI-III.052.1.228-2.2013 z dnia   23 września 2013 roku – Urząd Gminy Bejsce uprzejmie  informuje,             że w związku z rozpoczętym etapem realizacji projektowania i budowy sieci światłowodowej w projekcie „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, na terenie gminy Bejsce działają pracownicy przedsiębiorstw wykonujących zadania z zakresu prowadzenia uzgodnień, projektowania i realizacji budowy sieci światłowodowej.

Osoby te działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Marszałka Województwa Pana Adama Jarubasa, są upoważnione m.in.  do prowadzenia negocjacji warunków udostępnienia nieruchomości prywatnych pod budowę sieci.

Każdy z pełnomocników powinien wylegitymować się takim imiennym pełnomocnictwem oraz dowodem osobistym. Pełnomocnicy nie są uprawnieni do pobierania ani naliczania żadnych opłat za strony mieszkańców ani właścicieli nieruchomości

 

Załącznik

Wzór pełnomocnictwa.

 

fire_dance2_t.jpg

Podpisanie umowy z wykonawcą na "Budowę sali

 gimnastycznej przy Samorządowej Szkole

 Podstawowej w Bejscach"

W dniu 01.10.2013 roku Józef Zuwała - Wójt Gminy Bejsce podpisał umowę z Firmą MATEO Przedsiębiorstwo Budowlane Usługowo-Handlowe Józef Firmuga, ul. Lwowska 134a, 33-100 Tarnów na budowę sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Bejscach.

Prace rozpoczną się jeszcze w bieżącym roku, a zakończenie to 31 sierpień 2015 roku.

 

Pożegnanie Lata 2013

W sobotnie popołudnie 28 września w Gminnym Ośrodku Kultury w Bejscach odbyło się miłe spotkanie biesiadne pt. „Pożegnanie Lata". W wesołej atmosferze goście śpiewali pieśni biesiadne które wszyscy znamy a wspomagali się śpiewnikami (książeczkami) drukowanymi na tę okazję. Całość imprezy poprowadził P. Radosław Kornaś przy pomocy młodzieżowego zespołu wokalnego działającego przy GOK Bejsce.

Menu główne na tym spotkaniu to potrawy z ziemniaków - bo akurat trwają wy kopki. Gospodyni spotkania P. Alina Włusek częstowała gości zupą ziemniaczaną z warzywami a pyszną zapiekankę również ziemniaczaną przygotowała i częstowała P. Zdzisława Sterna z Uściszowic. Ziemniak królował więc w różnej formie i różnych smakach. Pyszne ciasta i ciasteczka przyniosły gospodynie, które przyszły na to spotkanie. Były również napoje, kawa, herbata i soki.

Wszyscy tęsknimy już za latem które minęło bo już nastały chłodne dni i jesienne mgły. W spotkaniu udział wzięli dorośli młodzież i dzieci z terenu całej naszej gminy.

Konsultacje Społeczne projektu

 Programu Polska Wschodnia

2014 - 2020

Wojewoda Świętokrzyski  informuje, iż z dniem 20 września br. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Programu Polska Wschodnia 2014 – 2020.

Proces konsultacji prowadzony jest w formie on – line. Uwagi do dokumentu można zgłaszać poprzez formularz elektroniczny, który jest dostępny na stronie internetowej:

www.polskawschodnia.gov.pl/konsultacje-popw

do momentu zakończenia konsultacji, tj. do 25 października br.

Mając na uwadze duże znaczenie Programu dla rozwoju regionu oraz dobrą znajomość celów i potrzeb do zrealizowania zachęca się mieszkańców do jak najszerszego włączenia się w proces konsultacji.

Zebrane opinie i uwagi zostaną wykorzystane w pracach nad ostateczną wersją Programu.

50 lat pożycia małżeńskiego w Gminie Bejsce

19 września 2013r. w Urzędzie Gminy Bejscach odbyła się uroczystość

 „50- lecia Pożycia Małżeńskiego

Medale od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali:

 1. Marianna i Zdzisław Anielscy z Bejsc
 2. Krystyna i Henryk Kawka z Piotrkowic
 3. Wiesława i Stanisław Kulisiowie z Czyżowic
 4. Zofia i Stanisław Kurkowie z Królewic
 5. Janina i Władysław niedźwiedziowi z Bejsc
 6. Janina i Marian Sasińscy ze Stojanowi
 7. Maria i Józef Wileczkowie z Dobiesławic
 8. Mirosława i Stanisław Zarębscy ze Sędziszowie
 9. Zofia i Stanisław Ziętarowie z Bejsc
 10. Helena i Alfred Gieresiowie z Grodowic

Dekoracji medalami dokonał Wójt Gminy Bejsce Pan Józef Zuwała w towarzystwie z-cy kierownika USC Marii Fular, Sekretarz Gminy Pani Ilony Beruś oraz Przewodniczącego Rady Gminy Bejsce Pana Stanisława Marca. Uroczystość rozpoczęła się mendelsonem i przy lampce szampana oraz ciastku jubilaci wspominali tak szybko przeminięte lata.

Uroczystość przekazania sztandaru

 Ogólnopolskiego Związku

 Żołnierzy Batalionów Chłopskich

Koła w Bejscach

dla

Publicznego Gimnazjum w Czyżowicach

dnia 17 września 2013 roku

Sztandar – weksylium będące znakiem oddziału, stowarzyszenia, miasta, szkoły, instytucji itp. Składa się z płata i drzewca zakończonego głowicą. Płat ma różne wzory na obu stronach, przeważnie obszyty jest frędzlą i przymocowany do drzewca skórzanym rękawem i ozdobnymi gwoździami. Pod głowicą wiązane są wstęgi i szarfy w barwach narodowych lub orderów i odznaczeń, którymi posiadacz sztandaru został odznaczony. Pod wstęgami mogą być mocowane odznaki odznaczeń. Sztandar, podobnie jak chorągiew, występuje w jednym egzemplarzu.

 

Bataliony Chłopskie (BCh) – konspiracyjna organizacja zbrojna polskiego ruchu ludowego licząca około 160 tys. ludzi. Działająca w czasie II wojny światowej na terenie Generalnego Gubernatorstwa i w Wielkopolsce.

 

 „OJCZYZNA TO TRZY WIELKIE RZECZY:

WSPÓLNA MOWA,

WSPÓLNA ZIEMIA

I WSPÓLNA PAMIĘĆ.”

  

...oto kilkadziesiąt zdjęć

      

65-lecie Pożycia Małżeńskiego

Dnia 11 września 2013 roku Państwo Marianna i Stanisław Bałagowie z miejscowości Stojanowice gm. Bejsce obchodzili jubileusz „65-lecia Pożycia Małżeńskiego”.

Z tej okazji wizytę Jubilatom  złożyli: Wójt Gminy Bejsce – Józef Zuwała i z-ca kierownika USC – Maria Fular.

Uroczystość odbyła się w gronie rodzinnym przy smacznym jubileuszowym torcie i lampce szampana.

Państwo Bałagowie cieszą się znakomitą kondycją fizyczną, mają dobrą pamięć i są niezwykle towarzyscy.

                    Wychowali oni dwóch synów, czworo wnucząt oraz siedmioro prawnuków

 

 

Bejska Orkiestra Dęta

 

Bejska Orkiestra Dęta licząca 21 osób została doposażona w 8 nowych instrumentów muzycznych, które zostały przekazane na ręce Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Bejsce i Okolic Pana Radosława Pietrzyka.

Instrumenty te zakupiło stowarzyszenie za środków UE poprzez WGD Perły Ponidzia z tzw. Małych Projektów. Łączna kwota za jaką zakupiono instrumenty to 28346,36 zł.

Przy przekazaniu instrumentów obecny był kapelmistrz orkiestry Pan Radosław Kornaś jak również zawodowy muzyk i wspomagający orkiestrę Pan Wacław Fular z Krakowa.

Narodowe Czytanie

Dnia 07.09.2013 odbyło się spotkanie zorganizowane w Gminnym Ośrodku Kultury w Bejscach podczas akcji „Narodowe Czytanie". W tym roku czytaliśmy dzieła Aleksandra Fredry- najwybitniejszego polskiego komediopisarza, poety od którego narodzin mija właśnie dwieście dwadzieścia lat. Czytanie ma na celu promocję polskiej kultury, zachęcenia do lektury książek, zbliżenia wspólnoty lokalnej i pokoleń. Akcja została zainicjowana przez Pana Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

W naszym spotkaniu wzięło udział około 25 osób. Dzieci młodzież czytały po kolei komedię- dramat „Zemsta" - A. Fredry. Lektorem głównym była Alina Włusek - pracownik GOK i uczennica gimnazjum w Czyżowicach -Dominika Obora

Dla wszystkich był słodki poczęstunek, ciastka, kawa herbata i sok. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 19.00 a zakończyło się o 21.00

 

 

Informacja

 

Uprzejmie informuję, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem znak: Fwe 4400KL-47/2013/3308 z dnia 27 sierpnia 2013 roku wyraził zgodę na uruchomienie procedury otwarcia preferencyjnej linii kredytowej na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej dla poszkodowanych w wyniku nawalnego deszczu i gradu w dniach 20 i 22 maja. Proszę o poinformowanie poszkodowanych rolników o możliwości ubiegania się o kredyty preferencyjne.

Spotkanie dotyczące OZE - odnawialne źródła energii

...więcej informacji w pliku

WÓJT GMINY BEJSCE

informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien

 • w terminie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r.  złożyć odpowiedni wniosek do Wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT lub ich kopiami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego   w okresie od 1 lutego 2013 r.             do 31 lipca 2013 r.

Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego w 2013 roku to 86 litrów zakupionego oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych co stanowi

kwotę 81,70 zł

( dopłata do 1 litra zakupionego oleju napędowego to:

 0,95 zł x 86 litrów = 81,70 zł )

Pieniądze wypłacane będą w terminie:

1 – 31 października 2013 r.

 przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Rolnicy, którzy są dzierżawcami użytków rolnych proszeni są                        o dostarczenie kserokopii umów dzierżawy lub oświadczenia właściciela użytków rolnych, że nie będzie ubiegał się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (wzór oświadczenia w Urzędzie ).

Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie Urzędu Gminy Bejsce

Tel. 41 35 11 010 wew. 32

Od dnia 24.07.2013 obowiązuje nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego ( wnioski są dostępne w Urzędzie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Bejscach)

Uwaga;

1.Poniżej oświadczenie

2.Procedura zwrotu

3.Wniosek akcyza

 

90 - lecie Ochotniczej Straży

 Pożarnej w Bejscach

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
w BEJSCACH

serdecznie zaprasza na Uroczystość Jubileuszową w Bejscach
90 - lecia Ochotniczej Straży Pożarnej oraz poświęcenia samochodu strażackiego
Uroczystość odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2013 roku o godzinie 16:00 na placu Remizy OSP w Bejscach.

Program uroczystości:
15:30 Zbiórka jednostek OSP i pocztów sztandarowych na placu Rolmet w Bejscach.

 15:50 Przemarsz na plac uroczystości.
16:00 Polowa Msza święta.
17:10 Otwarcie uroczystości, powitanie zaproszonych gości:
- przedstawienie kroniki jednostki,
- wręczenie medali i odznaczeń
- wystąpienia okolicznościowe
18:00 Defilada pocztów sztandarowych i jednostek OSP.

18:15 Wpis do księgi pamiątkowej.

19:00 Zabawa taneczna

...WIĘCEJ INFORMACJI - CZYTAJ 

 

70 ROCZNICA ZBRODNI WOŁYŃSKIEJ

W załączniku " pdf"  jest Uchwała Nr XXXIII/599/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 lipca 2013 roku w sprawie przyjęcia oświadczenia w 70. rocznicę Zbrodni Wołyńskiej podpisana przez Przewodniczącego Sejmiku Tadeusza Kowalczyka.

Uchwała Nr XXXIII/599/2013

„Dopłaty do materiału siewnego”

...producenci rolni mogli ubiegać się o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającą charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Więcej informacji w pliku "pdf".

Konkurs plastyczny „Twoja ulubiona opowieść biblijna”.

Informacja o konkursie:
Centrum Inicjatyw Lokalnych, Klasztor Ojców Paulinów w Leśniowie oraz Tygodnik Katolicki „Niedziela” zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym pn. „Twoja ulubiona opowieść biblijna”. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 4-13 lat z całej Polski.

Za najlepsze rysunki przewidziano atrakcyjne nagrody, m.in. tablety, odtwarzacze mp3 i koszyki ze słodyczami leśniowskimi. Ponadto zwycięskie prace znajdą się w specjalnie przygotowanym kalendarzu na rok 2014. Dochód z jego sprzedaży zostanie przekazany na realizację szczytnego zamierzenia Ojców Paulinów, jakim jest budowa Centrum Pomocy Rodzinie w Leśniowie.

Prace plastyczne – wykonane dowolną techniką – na kartonie papieru w formacie A-4, w orientacji poziomej, należy przesyłać do 31 lipca br. na adres Centrum Inicjatyw Lokalnych, ul. Senatorska 14, 42-400 Zawiercie lub dostarczyć osobiście w dni robocze w godz. 7.00-15.00 pod wskazany adres.

Więcej informacji o konkursie (w tym jego regulamin i formularz zgłoszeniowy) dostępnych jest na stronie internetowej www.cil.org.pl lub u osoby koordynującej: Aleksandra Kubas-Chojna, tel. 535 080 573, e-mail: kubas@cil.org.pl.

Patronat medialny nad konkursem objął Tygodnik Katolicki „Niedziela”.


 

INFORMACJA TELEWIZJA CYFROWA

Od 17 czerwca wyłączenie sygnału analogowego - telewizja sygnał cyfrowy na kanale 47.

......Więcej informacji w poniższym pliku "pdf".

ZOBACZ

Zaproszenie

do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

inwestycji p.n. „Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Bejsce – gmina Bejsce”.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Bejsce 18-07-2013 r.

 

Znak: BIDR 271.37.13

Ogłoszenie

z wyboru oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego inwestycji p.n. „Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Bejsce – gmina Bejsce”.

Do dnia 17-07-2013 r. do godz. 15.00. złożono 9 ofert.

Oferty złożyły następujące firmy:

1.      Firma „AKO” 26-600 Radom ul. Piastowska 13 lok. 16 – 1,19 %;

2.      Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek 25-112 Kielce ul. Wapiennikowa 19A – 0,79 %,

3.      KNK Budownictwo Zbigniew Gajos 25-346 Kielce, ul. Zagórska 171 – 0,70 %,

4.      Usługi – Technika „NOVIST” inż. Jacek Rybczyński 25-124 Kielce, ul. Sobieskiego 45 – 1,73 %,

5.      Usługi Inżynierskie i Kosztorysowe mgr inż. Ryszard Skowron 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Partyzantów 32/37 – 0,88 %,

6.      Firma Usługowa Gawłowski Piotr, ul. Biała 7, 42-200 Częstochowa – 0,95 %,

7.      Jan Kawalec, 28-530 Skalbmierz, ul. Ppor. Sokoła 66 – 1,80 %,

8.      Projektowanie, Nadzory Budowlane mgr inż. Andrzej Burzyński, 34-100 Wadowice ul. Topolowa 48 – 2,80 %,

9.      Zakład Usług Remontowo-Budowlanych „REM-BUD” inż. Włodzimierz Prochowski 32-600 Oświęcim Rynek Główny 16 – 3,50 %.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma KNK Budownictwo Zbigniew Gajos 25-346 Kielce, ul. Zagórska 171 – 0,70 %,

 

WIĘCEJ INFORMACJI W PONIŻSZYM PLIKU "PDF"

....więcej informacji w poniższym pliku "doc".

Zaproszenie

do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

inwestycji p.n. „Budowa sali gimnastycznej ”.

...więcej informacji w poniższym pliku "pdf"

Ogłoszenie

 

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bejsce

 

I ..  ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BEJSCE

1.   STUDIUM

2.   MAPA 1

3.   MAPA 2

oraz

II ..  PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 DO ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY BEJSCE

4.  PROGNOZA Z 2013

OGŁOSZENIE

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

          Podtopienia i zniszczenia powodziami

 

W związku z wystąpieniem w województwie świętokrzyskim licznych zniszczeń i podtopień spowodowanych powodziami, które dotknęły gospodarstwa rolne należące do beneficjentów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zwracam się z uprzejmą prośbą o upowszechnienie załączonej informacji. Przedmiotowa informacja zawiera czynności jakie muszą podjąć beneflcjenci działań PROW 2007-2013 oraz płatności do gruntów rolnych, którzy zostali poszkodowani przez powodzie, aby nie utracić prawa do otrzymania pomocy

... więcej informacji w pliku "pdf"

Nawałnica wody w Bejscach

W godzinach popołudniowych dnia 10.06.2013 Gminę Bejsce nawiedziła ogromna nawałnica (deszcz nawalny) w wyniku której podtopionych zostało wiele gospodarstw domowych: budynków gospodarczych i domów mieszkalnych. Rzeka Nidzica oraz potok Jawornik wyszły z koryta. W miejscowościach Kaczkowice całkowitemu zniszczeniu uległy 2 z 3 mostów. Skala zniszczeń w infrastrukturze drogowej i mostowej jest ogromna. Wiele nawierzchni dróg jest zniszczonych. Strażacy OSP oraz KP PSP w Kazimierzy Wielkiej cały czas walczą ze skutkami podtopień. Ogromne straty są na polach uprawnych.

1. oto kilkanaście zdjęć

2. inne zdjęcia

3. inne Prewenda-Przewóz

Informacja o wodzie do picia

Fala powodziowa niesie z sobą zanieczyszczenia bakteryjne i chemiczne groźne dla zdrowia i życia człowieka.

Po ustąpieniu powodzi woda w studniach i zbiornikach wodnych nie nadaje się do picia. W celu uzyskania wody bezpiecznej dla zdrowia .należy bez­względnie wszystkie studnie doprowadzić do odpowiedniego stanu technicz­nego oraz oczyścić je i wydezynfekować.

OCZYSZCZENIE l ODKAŻANIE STUDNI KOPANEJ:

Po wybraniu wody ze studni trzeba oczyścić dno ze szlamu i wszelkich nie­czystości, wybrać kilkudziesięciocentymetrową warstwę piasku i wypełnić je warstwą przemytego żwiru lub gruboziarnistego piasku grubości ok, 10 cm, oczyścić cembrowinę oraz zabetonować ubytki i szpary. Przed przystąpieniem do dezynfekcji należy zmierzyć za pomocą tyczki lub ciężarka na sznurku głębokość wody w studni,

Na każdy metr głębokości wody odmierzamy ilość wapna chlorowanego wg zasad podanych w tabelce:

Reaktywacja Koła Gospodyń w Bejscach

W dniu 06.06.2013 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Bejscach 18 pań odbyło spotkanie w sprawie reaktywacji Koła Gospodyń Wiejskich. Wybrano Zarząd, w skład którego weszły Panie: Danuta Jakusik, Dorota Uchto, Bożena Górak, Beata Grudzień, Ewa Waloch, Maria Kurek, Maria Obora, Teresa Iwańska.

Międzynarodowy Dzień Dziecka

1 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Z tej okazji Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystosował list do Rodziców, Opiekunów oraz Wychowawców, poruszający temat nowej kampanii społecznej REAGUJ.MASZ PRAWO. Kampania ta ma na celu zmianę postaw świadków stosowania przemocy wobec dzieci i skłonienie ich do reagowania w takich sytuacjach i zgłaszania takich przypadków.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią listu: http://www.brpd.gov.pl/wystapienia/2013_05_29_list.pdf i udostępnianie go poprzez Państwa strony internetowe i tablice ogłoszeń.

Zawody sportowo-pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Bejsce.

W dniu 26 maja 2013 r. o godz. 1500  na boisku sportowym w Bejscach odbyły się zawody sportowo-pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Bejsce.

Po złożeniu meldunku przez Komendanta Gminnego – st. kpt. Krzysztofa Jacha, uroczystego otwarcia zawodów dokonał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP  RP w Bejscach – Wójt Gminy Bejsce -  Józef Zuwała. W zawodach udział wzięło 6 drużyn OSP oraz 2 drużyny MDP. Głównym celem zawodów było podnoszenie gotowości bojowej strażaków poprzez rywalizację, a także promowanie wśród młodego pokolenia lokalnego patriotyzmu, ochrony mienia i życia człowieka.

Nad przebiegiem zawodów czuwała komisja w składzie: Komendant Powiatowy  PSP w Kazimierzy Wielkiej st. kpt. Kazimierz Zabłotny, mł. bryg. Janusz Buła, st. kpt. Piotr Łudzik, st. kpt. Andrzej Krupa, kpt. Krzysztof Wojtasik, kpt. Adam Skrzela.

Końcowa klasyfikacja przedstawiła się następująco:

W kategorii OSP:

I miejsce – OSP Sędziszowice,

II miejsce – OSP Czyżowice,

III miejsce – OSP Piotrkowice,

IV miejsce – OSP Bejsce,

V miejsce – OSP Królewice,

VI miejsce – OSP Morawianki

W kategorii MDP:

I miejsce – OSP Królewice,

II miejsce – OSP Morawianki.

Zawody odbyły się w miłej i sportowej rywalizacji, a po ich zakończeniu drużynom uczestniczącym w rywalizacji dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy Bejsce wręczyli: Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Kazimierzy Wielkiej – Kazimierz Zabłotny i Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku  OSP w Bejscach – Józef Zuwała.

...oto kilkadziesiąt zdjęć

Informacja dla Rolników-opady gradu z dnia 20 maja 2013 roku

I N F O R M A C J A

Urząd Gminy w Bejscach informuje, iż w dniu 23.05.2013 r. powołana została Gminna Komisja do spraw szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych  wystąpieniem gradu w dniu 20 maja 2013 r.

W związku z powyższym zgodnie z obowiązującymi wytycznymi wszyscy rolnicy, chcący, aby Komisja dokonała w ich gospodarstwie oszacowania strat w uprawach spowodowanych wystąpieniem gradu, winni złożyć w Urzędzie Gminy w Bejscach wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie rolnym w terminie do dnia 29 maja 2013 r.

!!Wnioski złożone po wskazanym terminie nie będą uwzględniane przez Komisję!!

Formularz wniosku dostępny jest u sołtysa danej miejscowości oraz w Urzędzie Gminy w Bejscach.

Wniosek

w poniższym pliku "doc" wniosek o oszacowanie szkód

Pobierz Wniosek

VI Dni Bejsc

 

19 maj 2013 rok

 

Wójt Gminy Bejsce
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bejsce i Okolic
Radni, Sołtysi, Koła gospodyń, OSP Bejsce


Serdecznie zapraszają


wszystkich do udziału w Dniach Bejsc
19.05.2013r

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

1330 Uroczyste otwarcie VI Dni Bejsc przez Orkiestrę Dętą w Bejscach.

1340 Przejazd  motorowerów i skuterów do 50 cm3, motocykli na trasie: Bejsce,

 Grodowice-Argentyna, Czyżowice, Bejsce.

1400 Występy artystyczne w wykonaniu:

              * Punkt Przedszkolny Piotrkowice

              * Samorządowa Szkoła Podstawowa Dobiesławice

              * Samorządowa Szkoła Podstawowa Bejsce

              * Publiczne Gimnazjum Czyżowice.

1600 Zespół Ludowy " Lubcza ".

1730 DPS Bejsce - Zespół " Sami Swoi ".

1750 Zespół Wokalno-Muzyczny - pod przewodnictwem Radosława Kornasia.

1830 Kapela Ludowa. " Bejscowianie ".

1900 Zabawa taneczna - Zespół LIDER.

Na uczestników uroczystości czekają różne atrakcje:

* wesołe miasteczko;

*powozy konne;

*czynny będzie ogródek piwny, grill i mała gastronomia oraz stoiska z potrawami

regionalnymi.

*znakowanie rowerów o 1330 do 1430

 

Wymagane są uprawnienia do prowadzenia pojazdów jednośladowych. Zapisy chętnych przyjmowane są do dnia 15 maja 2013 (środa) w Urzędzie Gminy Bejsce pokój Nr 14 lub na Sekretariacie.

 Osoby niepełnoletnie składają pisemne oświadczenie rodziców o zgodzie na przejazd.

...więcej informacji  

DZIEŃ STRAŻAKA 2013

3 Maja 2013 roku na terenie Gminy Bejsce uroczyście obchodzono 222 rocznicę Konstytucji 3 Maja połączoną z Dniem Strażaka oraz przypadającą w tym roku 150 rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego.

Obchody rozpoczęły się od uroczystej Mszy Świętej w Kościele parafialnym pod wezwaniem św. Mikołaja w Bejscach. W Mszy udział wzięli przedstawiciele UG w Bejscach z wójtem panem Józefem Zuwałą na czele, poczty sztandarowe szkół, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy: OSP Bejsce, OSP Czyżowice, OSP Królewice, OSP Morawianki, OSP Piotrkowice, OSP Sędziszowice, poczet sztandarowy PSL-u oraz  mieszkańcy Gminy Bejsce.

Po Mszy Świętej uczniowie Samorządowej szkoły Podstawowej w Dobiesławicach przedstawiły inscenizację dotyczącą rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Dzieci wzbudziły zachwyt zarówno przepięknym śpiewem patriotycznych pieśni, jak i wzruszającą recytacją wierszy.

W drugiej części obchodów Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Bejscach – Józef Zuwała złożył najlepsze życzenia strażakom ochotnikom w związku z przypadającym 4 maja świętem ich patrona  - Świętego Floriana. Podziękował wszystkim druhom za codzienną gotowość do niesienia pomocy będącym w potrzebie, za zaangażowanie i ofiarność podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, za skuteczność działań mimo coraz większych wyzwań i zagrożeń. Józef Zuwała nawiązał także do rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Powiedział, że „moralnym obowiązkiem każdego z nas jest dbanie o polską świadomość historyczną, która jest niezwykle ważnym elementem naszej tożsamości narodowej i bez której nie można mówić o teraźniejszości i przyszłości”.

...OTO KILKANAŚCIE ZDJĘĆ

„Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w     

                            Rzędowie gmina Tuczępy”.

Konkurs został przeprowadzony w terminie:
- od 1 października 2012 roku do 28 lutego 2013 roku.
Do konkursu zgłosiło się:
a) Przedszkola – 10 placówek
b) Szkoły Podstawowe – 23 placówki
c) Gimnazja – 11 placówek
d) Szkoły ponadgimnazjalne – 2 placówki
e) Jednostki OSP – 14 jednostek
z terenu gmin wspólnie realizujących przedsięwzięcie pn.: „Kompleksowy system gospodarki
odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy”.
Łącznie w konkursie wzięło udział 4666 uczestników.

Celem Konkursu było:
- rozbudzenie wrażliwości ekologicznej,
- uświadomienie istniejących zagrożeń środowiska naturalnego,
- rozwijanie u dzieci szacunku i poczucia odpowiedzialności za nasze środowisko naturalne,
- rozwijanie odpowiedzialności za stan środowiska,
- kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej,
- popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik
plastycznych.

Czytaj więcej

Informacja dotycząca usuwania wyrobów zawierających azbest


Urząd Gminy w Bejscach informuje, że do dnia 19 kwietnia 2013 r. przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest.
Informujemy ponadto, że dofinansowanie dotyczy wyłącznie demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych leżą po stronie właściciela nieruchomości
Wyroby zawierające azbest muszą zostać usunięte do końca 2032 roku. Tak stanowi rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 23 października 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku, Nr 192, poz. 1876).
Z uwagi na krótki termin realizacji przedmiotowego zadania (01.05.2013-15.06.2013 r.) prosimy o zgłaszanie się osób chętnych do udziału w powyższym przedsięwzięciu.
Wnioski dostępne będą w Urzędzie Gminy w Bejscach Referat Rolnictwa pokój nr 8 lub na stronie internetowej http://www.bip.gminy.com.pl/bejsce/.

Do wniosku należy dołączyć:
• dokument potwierdzający prawo własności nieruchomości
• oświadczenie, że do dnia podpisania umowy podmiot ubiegający się o dotację dostarczy dokument potwierdzający zgłoszenie do Starosty Kazimierskiego remontu związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest lub pozwolenie na budowę – wymagane w przypadku gdy podczas rozbiórki elementów budowlanych zawierających azbest nastąpi zmiana elementów konstrukcyjnych obiektu lub zmiana wyglądu w odniesieniu do otaczającej zabudowy zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zmianami)
Podmiot ubiegający się o dotację składa jeden egzemplarz wersji papierowej wniosku o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami.
Wnioski złożone po upływie w/w terminu nie podlegają procedurze oceny i będą zwracane Wnioskodawcy
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 41 3511010
 

Mieszkańcy Gminy Bejsce wspólnie tworzyli świąteczne ozdoby.


W dniu 21 marca 2013 r. Gminny Ośrodek Kultury w Bejscach zaprosił wszystkich mieszkańców Gminy Bejsce na warsztaty tworzenia ozdób i dekoracji wielkanocnych.
W GOK-u zjawiło się około 80 osób chętnych do nauki przygotowywania świątecznego rękodzieła.
Na stołach królowały gałązki wierzby, bibuła, ozdobne rośliny, wstążki, cekiny i inne materiały do tworzenia wielkanocnych palm i stroików i świątecznych.
Uczestnicy spotkania wymieniali się doświadczeniem w zakresie tworzenia wielkanocnych jajek ze styropianu i cekinów, palm z bibuły i krepiny, koszyczków świątecznych z żywych gałązek wierzby i bukszpanu, stroików świątecznych.
Gościem specjalnym spotkania była Pani Beata Adamczyk z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kazimierzy Wielkiej, która pełni funkcję koordynatora Kół Gospodyń Wiejskich na terenie Gminy Bejsce.
Efekty prac mieszkańców, którzy tworzyli ozdoby świąteczne można podziwiać w Gminnym Ośrodku Kultury w Bejscach.

...oto kilkanaście zdjęć

 

IV Turniej Szachowy - o mistrzostwo Gminy Bejsce

Kaczkowice 2013

W dniu 16.03.2013 roku w sobotę Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bejsce i Okolic zorganizowało IV Gminny Turniej Szachowy o mistrzostwo Gminy Bejsce.                                                                                                     

 Na zawody zgłosili się zawodnicy, którzy od lat biorą udział w turnieju, ale co- nas bardzo cieszy – pojawili się również nowi chętni do zdobycia mistrzostwa. Zawody były rozgrywane bez podziału na kategorie wiekowe w systemie szwajcarskim przy pomocy specjalnego systemu komputerowego, który kojarzył pary oraz pokazywał aktualne wyniki.                                                              

Sędziami turnieju byli dyrektor gimnazjum w Czyżowicach  Pan Piotr Obrempalski oraz nauczyciel tegoż gimnazjum Pan Artur Świderski, którzy poprowadzili turniej w sposób bardzo profesjonalny.                                          

W turnieju wzięło udział 13-tu zawodników, wszyscy walczyli fair play.   

Najmłodszym uczestnikiem turnieju był Konrad Piorunowicz lat 16 uczeń I klasy Technikum.                                                                                            

 Zebranych w Świetlicy Wiejskiej w Kaczkowicach powitał prezes Stowarzyszenia  Pan Radosław Pietrzyk.                                                         

Zwycięzcom wręczono puchary, dyplomy  oraz albumy ufundowane przez Farmę Wiatrową Bejsce, Wójta Gminy Bejsce Pana Józefa Zuwałę oraz przez gościa specjalnego turnieju Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego Pana Grzegorza Świercza.                                                                             

Nagrody wręczyli Wójt Gminy Bejsce Pan Józef Zuwała, Sołtys wsi Kaczkowice Pan Bogusław Sekunda oraz sędziowie Pan Piotr Obrempalski i Pan Artur Świderski.                                                                                 

Dla uczestników turnieju i gości świetlica wiejska w Kaczkowicach przygotowała poczęstunek.                                                                           

Dziękujemy wszystkim zawodnikom za udział w turnieju. Cieszymy się, że w naszej gminie jest tylu wielbicieli tej szlachetnej dyscypliny sportowej. Szczególnie dziękujemy najmłodszym zawodnikom, którzy po raz pierwszy brali udział w naszych zawodach, zachęcamy do wytrwałości w treningach i zapraszamy w kolejnych latach. Najwytrwalszym zawodnikom, którzy od lat biorą udział w turnieju dziękujemy za dobry przykład i życzymy dalszych sukcesów.

Serdeczne podziękowania składamy sponsorowi turnieju, którym była Farma Wiatrowa Bejsce sp. z o.o. ul. Halicka 9 31-036 Kraków.                                             

...oto kilkanaście zdjęć

Klasyfikacja końcowa IV Gminnego Turnieju Szachowego o mistrzostwo Gminy Bejsce, rozegranego 16 marca 2013 roku w Kaczkowicach.

1.      Grudzień Kamil

2.      Stankiewicz Mikołaj

3.      Placek Sebastian

4.      Mastyna Marcin

5.      Pacyna Ireneusz

6.      Nabielski Daniel

7.      Staniszewski Michał

8.      Drewno Ryszrd

9.      Rzepa Grzegorz

10.  Piorunowicz Konrad

11.  Walczak Marcin

12.  Gawlik Adam

13.  Mandecki Hubert

TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ 2013

14 marca 2013 r. w Urzędzie Gminy w Bejscach odbył się gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. O zwycięstwo rywalizowało łącznie 10 uczniów ze szkół z terenu Gminy Bejsce, tj.:Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bejscach, Samorządowej Szkoły Podstawowej w Dobiesławicach oraz Publicznego Gimnazjum w Czyżowicach.

Nad częścią pisemną oraz ustną turnieju czuwała komisja w składzie: kpt. Krzysztof Wojtasik (KP PSP w Kazimierzy Wielkiej), Tadeusz Paś (wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Bejscach) oraz mgr Joanna Michalska (inspektor ds. powszechnego obowiązku obrony i zarządzania kryzysowego UG w Bejscach).

Do powiatowych eliminacji turnieju zakwalifikowali się:

- Gabriel Łakomy z SSP w Bejscach (grupa szkół podstawowych),

- Piotr Parada z Publicznego Gimnazjum w Czyżowicach (grupa gimnazjalna).

Nagrody książkowe oraz dyplomy dla wszystkich uczestników turnieju ufundował i wręczył Wójt Gminy Bejsce – p. Józef Zuwała.

Zwycięzcom bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia na szczeblu powiatowym turnieju. Nauczycielom składamy serdeczne podziękowania za przygotowanie młodzieży do turnieju.

Publiczne Gimnazjum w Czyżowicach:

1.      Szuba Jakub

2.      Kurek Przemysław - II miejsce

3.      Parada Piotr  - I MIEJSCE

4.      Minior Michał - III miejsce

Grupa szkół podstawowych:

Szkoła Podstawowa Bejsce:

1. Gabriel Łakomy - I MIEJSCE

2. Dawid Macheta - II miejsce

3. Piotr Mazurkiewicz

Szkoła Podstawowa Dobiesławice:

1. Małgorzata Kurek - III miejsce

2. Damian Marzec

3. Gabriel Baran

Zawodnicy, którzy zajęli I miejsca w swojej grupie reprezentować będą Gminę Bejsce na szczeblu powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

 

... oto kilka zdjęć

 

Urząd Gminy w Bejscach, 28-512 Bejsce 252, tel: 41 3511010, 41 3511610, fax:41 3511010wew22, e-mail:ugbejsce@poczta.onet.pl, Aktualizacja: mgr inż.Leonard Wdowik

Zapraszamy do zwiedzania Gminy Bejsce i jej okolic

STRONA GŁÓWNA     |     SERWISY     |     AKTUALNOŚCI     |     NASZA GMINA     |     SAMORZĄD     |     INNE