Elementy drogi publicznej

 

 

 

 

1. Określenie drogi
Drogą nazywa się wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika,
drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych
znajdujących się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów,
ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt.
Podstawowe elementy drogi przedstawia rys. 1.

2. Elementy drogi, jej odcinki wyodrębnione i ich przeznaczenie
2.1. Jezdnia - część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów; określenie to nie dotyczy
torowisk wydzielonych z jezdni.
2.2. Pas ruchu - każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego
rzędu pojazdów wielośladowych, oznaczony (np. odpowiednimi liniami na jezdni) lub
nie oznaczony znakami drogowymi.
2.3. Pobocze - część drogi przyległa do jezdni, która może być przeznaczona do ruchu
pieszych lub niektórych pojazdów, postoju pojazdów, jazdy wierzchem lub pędzenia
zwierząt.
2.4. Chodnik - część drogi przeznaczona do ruchu pieszych.
2.5. Wysepki (wybudowane lub wymalowane), które dzielą się na:
* wysepki bezpieczeństwa, ułatwiające pieszym przejście przez jezdnię,
* wysepki tramwajowe, jako przystanki tramwajowe,
* wysepki regulacyjne, przeznaczone do nadawania ruchowi pojazdów
określonego ruchu.
Poza tym na drodze mogą występować lub przez drogę przebiegać:
* torowiska tramwajowe, wbudowane w jezdnię (biegnące najczęściej wzdłuż osi jezdni),
* przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów, oznaczone odpowiednimi znakami
drogowymi.
UWAGA: Wielkość obszaru skrzyżowania uzależniona jest od tego czy drogi, które tworzą
skrzyżowanie posiadają tylko jezdnię, czy również chodniki lub pobocza. Na rys. 2 punkty 1-2-3-4
wyznaczają obszar skrzyżowania gdyby drogi posiadały tylko jezdnię, natomiast punkty 1 -2 -3 -4
poszerzają ten obszar ze względu na występowanie chodników.
3. Rodzaje dróg
3.1. Podział dróg ze względu na przeznaczenie:
* drogi ogólnodostępne,
* drogi ekspresowe, przeznaczone tylko do ruchu pojazdów samochodowych, jako drogi
dwu- lub jednojezdniowe, na których skrzyżowania występują wyjątkowo,
* autostrady, przeznaczone również tylko dla pojazdów samochodowych, które jednak na
równej, poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h, w tym również
w razie ciągnięcia przyczep. Autostrady są zawsze dwujezdniowe z pasami awaryjnymi
i nie wstępuje na nich ruch poprzeczny (są tylko wyjazdy z autostrady),
* drogi dla rowerów.
Drogi ekspresowe, autostrady i drogi dla rowerów oznaczone są odpowiednimi znakami
drogowymi.
3.2. Podział dróg ze względu na rodzaj nawierzchni i ich długość:
* drogi twarde, które posiadają jezdnię o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej
klinkierowej, brukowcowej oraz z płyt betonowych lub kamienno-betonowych, jeżeli
długość nawierzchni utwardzonej przekracza 20 m,
* drogi gruntowe tj. drogi o innej nawierzchni niż twarde oraz twarde o długości do 20 m.
3.3. Podział dróg ze względu na kierunek ruchu:
* drogi jednokierunkowe,
* drogi dwukierunkowe.
Można również odróżnić drogi jedno- i dwujezdniowe (w zależności czy jest pas rozdzielający
jezdnię) oraz jedno- i wielopasowe. Na rys.1 przedstawiono drogę jednojezdniową
dwukierunkową o dwóch pasach ruchu dla każdego kierunku.
4. Skrzyżowania dróg
4.1. Określenie skrzyżowania.
Skrzyżowanie to przecięcie w jednym poziomie dróg twardych mających jezdnię, ich
połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia,
połączenia lub rozwidlenia.
Należy pamiętać, że skrzyżowaniem nie nazywa się przecięcie, połączenie lub rozwidlenia
drogi twardej z drogą gruntową lub stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy
drodze.
4.2. Rodzaje skrzyżowań:
* skrzyżowanie w postaci przecięcia dwóch dróg (rys. 2),
* skrzyżowania w postaci rozwidlenia dróg w kształcie litery T (rys. 3) i Y (rys.4 ),
* skrzyżowanie o ruchu okrężnym, tzw. rondo (rys. 5).